Ani­ja vo­li­ko­gu ot­sus las­teae­da­de osa­lus­ta­su koh­ta

76
MAR­GE RA­JA.

Ani­ja val­la­vo­li­ko­gu muu­tis koo­lieel­se­tes las­tea­su­tus­tes lapse­va­ne­ma­te maks­ta­va osa­lus­ta­su kor­da. Lap­se­va­nem ei pea enam ta­su­ma las­teaia osa­lus­ta­su ju­hul, kui Ees­ti Va­ba­rii­gis on keh­tes­ta­tud nak­kus­hai­gus­te epi­dee­mi­li­se le­vi­ku tõ­kes­ta­mi­seks pii­ran­gud ja laps pii­ran­gu­te ajal las­teaias ei käi. Osa­lus­ta­su ei pea maks­ma ka ju­hul, kui las­teaed või sel­le rühm, mil­les laps käib, on roh­kem kui 10 töö­päe­va aju­ti­selt su­le­tud mõ­nel muul põh­ju­sel, väl­ja ar­va­tud kol­lek­tiiv­puh­kus. Kui laps käib pii­ran­gu­te ajal las­teaias, ar­ves­ta­tak­se te­ma eest osa­lus­ta­su vaid las­teaias vii­bi­tud päe­va­de eest. Abi­val­la­va­nem Mar­ge Ra­ja sõ­nas, et ees­märk on mo­ti­vee­ri­da va­ne­maid vii­ru­se epi­dee­mi­li­se le­vi­ku ajal las­teaia­lap­si või­ma­lu­sel ko­dus hoid­ma, et vä­hen­da­da kon­tak­te.

Eelmine artikkelKon­sul­tant soo­vi­tab võt­ta Ani­ja ja Raa­si­ku val­la­va­lit­sus­se töö­le kin­nis­va­ra­hal­du­rid
Järgmine artikkelÕpi­las­te­le ja­ga­ta­va­test toi­du­pak­ki­dest loo­bu­vad ük­si­kud pe­red