Õpi­las­tel ja õpe­ta­ja­tel tu­leb koo­lis ol­la kait­se­mas­ki­ga

207

Ala­tes es­mas­päe­vast, 25. jaa­nua­rist on koo­li­des kõik klas­sid kon­tak­tõp­pel. Ha­ri­dus- ja tea­dus­mi­nis­tee­rium soo­vi­tab, et õpi­la­sed ala­tes 12. eluaas­tast peak­sid koo­li si­se­ruu­mi­des ja koo­li­bus­sis kand­ma mas­ki, va­he­tun­di­des lii­ku­ma ha­ju­ta­tult. Mas­ki­ga tu­leb koo­lis ol­la kõi­gil õpe­ta­ja­tel. Uu­ri­si­me, kui­das on su­ju­nud õp­pe­töö koo­li­des ka­hel vii­ma­sel nä­da­lal sel­lis­tes tin­gi­mus­tes.

Kol­ga kool
Kol­ga koo­li di­rek­tor Tõ­nu Vald­ma rää­kis, et ena­mik õpi­la­si alates 12. eluaastast on tun­di­des ja va­he­tun­di­des mas­ki­ga, vaid vä­ga ük­si­ku­d po­le: „Õpe­ta­jad on ala­tes novembrist tun­di­des mas­ki või vi­sii­ri­ga. Al­gu­ses ei ol­nud liht­ne, kuid nüüd on õpi­la­sed mas­ki­ga har­ju­nud. Kui unu­neb ko­ju, saa­me koo­list an­da õpi­la­se­le mas­ki. Mõt­le­sin, et mas­ki kand­mi­se nõue te­ki­tab suu­re­mat vas­tu­sei­su, tek­ki­nud on ot­se­kui ühis­kond­lik kont­roll, et kuidas keegi maski kannab.“

Söö­gi­va­he­tun­nid on Kol­ga koo­lis nüüd se­ni­sest pi­ke­mad, klas­sid viiak­se söö­ma ha­ju­ta­tult – mõ­ned va­rem ja tei­sed hil­jem. Vahetundides jälgivad õpetajad, et väiksemad ei tormaks ringi.

Kol­ga koo­lis on klas­si­del oma gar­de­roo­bi­bok­sid. Seo­ses Co­vid-19 ohu­ga on ree­gel, et gar­de­roo­bis to­hib kor­ra­ga ol­la ku­ni 3 õpi­last.

Kuu­sa­lu kesk­kool
Kuu­sa­lu kesk­koo­li di­rek­tor Kris­ti Ta­rik on ra­hul, et pä­rast koo­li­va­heae­ga on kon­tak­tõ­pe su­ju­nud häs­ti: „Si­se­ruu­mi­des on 12aas­ta­sed ja va­ne­mad õpi­la­sed mas­ki­des. Kui po­le, siis me kü­si­ma ei lä­he, mil­les põh­jus, kuid pi­de­valt kut­su­me õpi­la­si üles, et kan­taks mas­ki. Õpe­ta­jad on vi­siiri või mas­ki­ga, sa­mu­ti ko­ris­ta­jad ja söök­la töö­ta­jad. Tu­leb veel na­tu­ke pin­gu­ta­da ja usun, et vä­he­malt järg­mi­sel õp­peaas­tal taas­tub nor­maal­ne töö­kor­ral­dus, na­gu oli en­ne Co­vi­dit.“

Ku­na nüüd­seks on lam­mu­ta­tud Kuu­sa­lu kesk­koo­li õpi­las­ko­du hoo­ne, kus asu­sid ka osad klas­si­ruu­mid, on kes­kast­me ja güm­naa­siu­mio­sa mõ­ned klas­sid kor­da­möö­da dis­tant­sõp­pel, kor­ra­ga 4-5 klas­si. See­tõt­tu on di­rek­tor en­da sõ­nul ot­se­kui lo­gis­tik – iga nä­dal pa­neb klas­si­de kau­pa pai­ka õp­pe­ruu­mid ja ka söö­gi­va­he­tun­nid, et söö­mas oleks enam-vä­hem võrd­ne arv õpi­la­si.

Kris­ti Ta­rik: „Köö­gi töö­ta­jad tee­vad dis­tant­sõp­pel ole­va­te­le klas­si­de­le söö­gi­pa­kid. Õpe­ta­jad pea­vad sa­ge­li ühest klas­sist tei­se ko­li­ma. Meil on vä­ga tub­li per­so­nal, kõik see on häs­ti su­ju­nud. Co­vid-19 ohu tõt­tu ole­me va­he­tun­di­de ajal ha­ju­ta­nud õpi­la­si au­las­se, võim­las­se või spor­di­kes­ku­se­ga ühen­da­vas­se ga­le­riis­se. Kit­sas­ko­had on aju­ti­ne gar­de­roob, võim­la riie­tus­ruu­mid ja söök­la, kus jäl­gi­me, et ol­daks või­ma­li­kult lü­hi­kest ae­ga ja ha­ju­ta­tult.“

Keh­ra güm­naa­sium
Keh­ra güm­naa­siu­mis sai üks õpe­ta­ja ko­roo­na­vii­ru­se ning 9. klass, kel­le­ga õpe­ta­ja kok­ku puu­tus, pi­di poole­tei­seks nä­da­laks jää­ma dis­tant­sõp­pe­le.

Koo­li di­rek­tor Kai­do Krein­taal, kes peab ree­de­ni ole­ma lä­hi­kon­takt­se­na ene­sei­so­lat­sioo­nis, üt­les, et kõik õpe­ta­jad kan­na­vad koo­lis mas­ki, kuid õpi­las­te seas on neid, kes se­da ei tee: „Teis­me­list on kee­ru­li­ne pan­na mas­ki kand­ma, se­da enam, kui ka rii­gis po­le see ran­gelt ko­hus­tus­lik, ka po­lit­sei ei tee ju mi­da­gi, kui ini­me­sed se­da ei kan­na. On õpi­la­si, kes üt­le­vad, et see po­le ko­hus­tus­lik ja nad ei pea mas­ki kand­ma. Püüa­me neile küll rää­ki­da, et see on olu­li­ne, sa­mas ei vee­na lap­si rin­gi, kui ko­dust või mu­jalt saa­vad nad teist­su­gust in­for­mat­sioo­ni, et ko­roo­nat po­le ole­mas ja maa on la­pik.“

Di­rek­tor li­sas, et õpe­ta­jad arutlevad las­te­ga sel tee­mal ja sel­gi­ta­vad, et mas­ki kand­mi­se­ga aus­ta­tak­se tei­si: „Muid hoo­ba­sid pea­le heas mõt­tes sur­ve mei­le ei ole. Rää­gi­me, et meil po­le sel­le­le al­ter­na­tii­vi ning et see soo­vi­tus ei ole võe­tud õhust. Val­dav osa maail­mast kan­nab prae­gu kait­se­mas­ki ja see on üks väi­ke või­ma­lus hai­gust ära hoi­da. Hu­vi­tav on see, et ena­mi­kul on mask te­ge­li­kult ole­mas, ka neil, kes se­da et­te ei pa­ne.“

Mõ­ned õpe­ta­jad on pai­gu­ta­nud lap­si klas­si­tun­di­des rin­gi, ei lu­ba kõr­vu­ti is­tu­da, kui mas­ke po­le ees.

Aeg­vii­du kool
Di­rek­tor Tii­na Stein­berg üt­les, et koo­lis suu­ri üri­tu­si prae­gu ei teh­ta, kü­la­li­si ei kut­su­ta. Mas­ki­de kand­mi­ne on nii õpe­ta­ja­te­le kui õpi­las­te­le soo­vi­tus­lik: „Pä­ris sa­jap­rot­sen­di­li­selt se­da ei teh­ta, kuid min­git vas­tu­sei­su po­le tund­nud. Mas­ke ole­me val­last saa­nud pii­sa­valt, kes soo­vib, saab neid mi­tu kor­da päe­vas va­he­ta­da, mõ­nel õpi­la­sel on ka kor­duv­ka­su­ta­ta­vad mas­kid. Õpe­ta­jad ee­lis­ta­vad vi­sii­re, olen ka neid mu­ret­se­nud.“

Lok­sa güm­naa­sium
Lok­sa güm­naa­siu­mis on ter­vi­sea­me­ti­ga koos­kõ­las­ta­tult 10.-12. klass ala­tes nel­ja­päe­vast, 4. veeb­rua­rist dis­tant­sõp­pel. Üks güm­naa­siu­miõ­pi­la­ne hai­ges­tus ja jäi ko­ju iso­lat­sioo­ni.

Või­ma­li­ke uu­te na­ka­tu­mis­te väl­ti­mi­seks on kaa­sõ­pi­la­sed jäe­tud sa­mu­ti ko­ju – Lok­sa koo­lis on osad ai­ne­tun­nid 10., 11. ja 12. klas­sil ühi­sed. Lok­sa koo­li güm­naa­siu­mio­sa õpi­las­tel peaks kon­tak­tõ­pe al­ga­ma taas es­mas­päe­val, 15. veeb­rua­ril. Väidetavalt on koolis nakatunuid veel, käiakse teste tegemas.

Di­rek­tor Õn­ne­la Ted­re­kin lau­sus, et ehk­ki ha­ri­dus- ja tea­dus­mi­nis­tee­riu­milt tu­li soo­vi­tus kan­da kon­tak­tõp­pe ajal koo­lis mas­ki, on see Lok­sa koo­lis ran­gelt soo­vi­tus­lik. Kel ala­tes 12. eluaas­tast koo­lis mas­ki po­le, nei­le an­tak­se mask koo­lilt.

„Ole­me õpi­las­te­le rõ­hu­ta­nud, kui nad ta­ha­vad koo­lis käia, siis pea­vad ole­ma et­te­vaat­li­kud ja mas­ki­de­ga,“ sõ­nas di­rek­tor.

Raa­si­ku kool
Raa­si­ku koo­li di­rek­tor Ree­li­ka Tu­ri sõ­nul on koo­li­töö läi­nud ta­ga­si üs­na ta­va­pä­ra­ses­se rüt­mi: „Üri­ta­me väl­ti­da suu­re­maid ko­gu­ne­mi­si, va­he­tun­ni ajal ole­me klas­si­des, söö­me ha­ju­ta­tult ning sis­se­pääs koo­li­maj­ja on ka­hest ko­hast.“

Kõik õpe­ta­jad kan­na­vad koo­li­ma­jas mas­ki, mas­ki­kand­mist soo­vi­ta­tak­se ka õpi­las­te­le: „Las­te­le on mas­ki­kand­mi­ne va­ba­taht­lik, se­da tee­vad ka osad noo­re­mad kui 12, kuid ei saaks öel­da, et mas­ki­kand­mi­ne oleks val­dav.“

Pi­ka­ve­re mõi­sa­kool
Pi­ka­ve­re mõi­sa­koo­li di­rek­tor Hel­ju Ka­da­kas lau­sus, et nen­de koo­lis on üle 12aas­ta­seid vaid kolm-ne­li: „Aas­ta al­gu­ses nad kand­sid mas­ki, see oli uus ja hu­vi­tav, aga me po­le se­da nõud­nud. Va­he­tun­di­des suu­na­me õpi­la­sed klas­si­de kau­pa eri­ne­va­tes­se ruu­mi­des­se ning õhu­ta­me kõik klas­si­ruu­mid kor­ra­li­kult ära.“

Ka õpe­ta­ja­te­le on mas­ki­kand­mi­ne va­ba­taht­lik: „Meil on suu­red ruu­mid ja väi­ke­sed klas­si­komp­lek­tid, on pii­sa­valt ruu­mi, et hoi­da dis­tant­si. Lap­sed, kel on väik­sem­gi no­hu või kur­gu­va­lu, pa­lu­me ko­ju jät­ta. Ar­vu­ti kau­du on ka ko­dust saa­nud osa­le­da koo­li­tun­nis.“

Eelmine artikkelKuu­sa­lu val­la re­vis­jo­ni­ko­mis­jon ju­hi­ta
Järgmine artikkelKuu­sa­lu val­la kom­mu­ni­kat­sioo­nis­pet­sia­list