Nor­dic Hou­ses avas Kol­ga en­di­ses toot­mis­hoo­nes aju­ti­se ui­su­hal­li

861
Ui­su­väl­ja­ku ra­ja­jad AR­GO SAUL, AND­RES HEIN­VER ja EMIL RU­TI­KU ning dis­kor MAAR­JA METS­TAK möö­du­nud lau­päe­val Nor­dic Hou­se­se kaar­hal­lis. Fo­to Mar­git Saul

Puit­kar­kass­ma­ja­de toot­ja Nor­dic Hou­ses te­gi möö­du­nud lau­päe­val jär­je­kord­se kin­gi­tu­se Kuu­sa­lu val­la ko­gu­kon­na­le – ra­jas koos ko­ha­li­ke abi­lis­te­ga ui­su­väl­ja­ku Kol­gas asu­vas­se en­di­ses­se ele­ment­ma­ja­de kaar­hal­li.

Ava­pi­du oli sõb­ra­päe­va ee­l-õh­tul, 13. veeb­rua­ril. Kol­me tun­ni jook­sul sai kaar­hal­li teh­tud jääl ui­su­ta­da ko­ha­li­ke ela­ni­ke Maar­ja Mets­ta­ki ja El­vis Hru­pa vi­nüülp­laa­ti­de ui­su­dis­ko saa­tel. Õues toit­lus­tas Food-Truck Maar­dust.

Nor­dic Hou­se­se aju­ti­se jää­väl­ja­ku­ga kaar­hall, ku­hu ke­va­del ko­lib me­tal­li­fir­ma Plas­ma­tek OÜ. Foto Margit Saul

Kaar­hal­li pin­da­la on 600 ruut­meet­rit, ter­vi­sea­me­ti loal ma­hub sin­na Co­vid-19 ohu­tus­nõu­deid ar­ves­ta­des kor­ra­ga ku­ni 150 ini­mest. Õh­tu jook­sul käis ui­su­ta­mas um­bes sa­ma arv – ena­mas­ti Kol­ga ko­ha­lik­ud ela­nikud ala­tes las­test ku­ni va­nae­ma­de-va­nai­sa­de­ni, aga ka kau­ge­malt rah­vast.

Kaar­hall jääb ui­su­ta­ja­te­le ava­tuks, ka­su­ta­mi­ne on ta­su­ta. Tu­leb jär­gi­da keh­tes­ta­tud reeg­leid. Soo­vi­ta­tav on tul­la oma uis­ku­de­ga. Ko­ha­peal on an­ne­ta­ja­telt saa­dud uis­ke, kok­ku paar­küm­mend paa­ri, mi­da saab va­ja­du­sel ka­su­ta­da.

Nor­dic Hou­se­se juht Ar­go Saul üt­leb, et ui­su­hal­li ava­mi­ne on Kol­ga ko­gu­kon­na­le ot­se­kui lah­ku­mis­kink ja väi­ke tä­nua­val­dus.

Nor­dic Hou­ses alus­tas toot­mi­se­ga Kol­gas, hil­jem loo­di toot­mis­hoo­ne Kuu­sa­lu kül­je al­la Ko­su kü­las­se. Nüüd on ele­ment­ma­ja­de toot­mi­ne Kol­gas lõ­pe­ta­tud, kaar­hal­li uueks ka­su­ta­jaks saab seal­sa­mas en­di­se kol­hoo­si­töö­ko­ja ter­ri­too­riu­mil te­gut­sev Plas­ma­tek.

Nor­dic Hou­ses on Kuu­sa­lu val­las te­gut­se­nud 19 aas­tat. Et­te­võt­te kol­lek­tiiv on aas­ta­te jook­sul is­tu­ta­nud piir­kon­nas met­sa, ehi­ta­nud Kuu­sa­lu Jus­si­ke­se las­teaia­le õue­sõp­pe­pa­vil­jo­ni ja rah­va­ma­ja­le la­va, püs­ti­ta­nud Vi­ha­soos­se lin­nu­vaat­lus­tor­ni, aren­da­nud Kiius ket­ta­gol­fi par­ki ja tei­nud kaug­töö­kes­ku­se, Kol­gas kin­ki­nud las­teaia­le lii­va­kas­tid ja pin­gid.

Esi­me­ne ka­tu­sea­lu­ne val­gus­ta­tud ui­sup­lats
Ar­go Saul kir­jel­dab, kui­das kaar­hall ko­li­ti tüh­jaks ning suurt ruu­mi vaa­da­tes mõt­les, et si­na võiks ko­gu­kon­na jaoks te­ha aju­ti­selt jää­hal­li: „Sain se­da mõ­tet na­tu­ke en­da­ga kaa­sas kan­da, kui mi­nu poo­le pöör­du­sid Emil Ru­ti­ku ja And­res Hein­ver, kes olid oma­va­hel aru­ta­nud, et kas ja kus saaks Kol­gas ui­sup­lat­si te­ha. Kü­si­sid, kas kaar­hal­li võiks, seal olek­sid tin­gi­mu­sed pa­re­mad kui la­ge­da tae­va all. Kui koh­tu­si­me kol­me­ke­si ko­ha­peal, sai kii­relt ot­sus­ta­tud, et tee­me ära. Mõ­ne aja pä­rast võt­sid ühen­dust Maar­ja Mets­tak ja El­vis Hru­pa, kes pak­ku­sid ui­su­dis­ko idee ja rää­ki­sid, et ka­vas oli te­ha see Kiiu ui­su­väl­ja­kul, kuid teh­ni­ka on il­mas­ti­ku­tund­lik.“

Kol­ga ela­nik And­res Hein­ver mee­nu­tab, et on koos Emil Ru­ti­ku­ga kor­ral­da­nud Kol­ga va­ba­taht­li­ke pääst­ja­te abil jää­väl­ja­ku ra­ja­mist ka­hel kor­ral – koo­li­ma­ja juur­de ja las­teaia vas­tu üle tee. Mõ­le­ma pu­hul jäi ka­su­tus­aeg lü­hi­ke­seks, ühel kor­ral tu­lid suu­red sa­jud ega jõud­nud jääd lu­mest puh­taks lü­ka­ta, tei­sel kor­ral se­ga­sid su­lail­mad.

„Mõ­ni nä­dal ta­ga­si mõt­le­sin, et see­kord on to­re­dad tal­veil­mad, võiks taas jää­väl­ja­ku te­ha. Kir­ju­ta­sin Emil Ru­ti­ku­le, et mi­da ar­vab. Ot­si­si­me so­bi­vat koh­ta, Emil pak­kus, et Nor­dic Hou­se­se an­gaar jää­nud tüh­jaks, ehk saaks seal – on ka­tu­sea­lu­ne ja val­gus­tu­se­ga. Kui Ar­go Sau­li­ga koh­tu­si­me, oli asi ot­sus­ta­tud. Pu­has­ta­si­me ko­gu hal­li le­he­pu­hu­ri­ga. Ost­sin lin­nast jõu­rii­dest ko­tid, täit­si­me sae­pu­ru­ga, kat­si­me pos­tid, et ui­su­ta­mi­ne oleks ohu­tum. Jää­meis­ter oli Emil, nad toi­me­ta­sid koos Kol­ga va­ba­taht­li­ke pääst­ja­te­ga mit­mel päe­val ja õh­tul. Suur tä­nu Kol­ga va­ba­taht­li­ke­le ee­sot­sas Mart Sest­ver­ki­ga,“ lau­sub And­res Hein­ver.

Kol­ga va­ba­taht­li­kest ai­ta­sid jääd va­la­da pea­le Mart Sest­ver­ki veel Ül­lar Kurg, Jaa­nus Jär­mut, Kris­tian Lai­saar, Kal­vi Tiik ja Krist­jan Kurg, abis käis ka Ar­di Raud­sepp.

Uu­ri kü­la­va­nem Emil Ru­ti­ku har­ras­tab jää­ho­kit, käib en­da sõ­nul kor­ra nä­da­las Tal­lin­nas ho­kit män­gi­mas. Ui­su­fän­ni­na on ta li­saks Kol­ga jää­väl­ja­ku­te­le or­ga­ni­see­ri­nud ui­sup­lat­se Ka­ha­la Jär­ve Jää­ka­tel.

Emil Ru­ti­ku: „Soo­mes on igas suu­re­mas ko­has ka­tu­se­alu­ne ui­su­väl­jak ja män­gi­tak­se ho­kit. Tu­le­vi­kus võiks Kuu­sa­lu val­las ol­la sa­mu­ti sel­li­ne.“

Ta ju­tus­tab, et Kol­ga kaar­hal­lis tu­li jääd kas­va­ta­da mil­li­meet­ri haa­val: „Põ­ran­dal on as­falt ja see on vei­di kal­du. Kor­ra­ga sai pan­na õhu­ke­se ki­hi. Ko­ha­li­kud va­ba­taht­li­kud pääst­jad käi­sid va­ja­du­sel ka õh­tul ka­hel kor­ral vett li­sa­mas. Kok­ku­le­pe on, et ka­su­ta­tud vee eest ta­sub Kuu­sa­lu val­la­va­lit­sus. Et jää oleks si­le­dam, free­si­sin lõ­puks ko­gu pin­na üle. Tut­ta­va­te kau­du ko­gu­si­me ui­su­paa­re, et oleks või­ma­lus jää­le min­na ka neil, kel en­dal uis­ke po­le. Sai­me Kuu­sa­lu val­la esi­me­se ka­tu­sea­lu­se jää­hal­li, ka­su­ta­ge või­ma­lust ku­ni on kül­mad tal­veil­mad ja min­ge ui­su­ta­ma.“

Ar­go Saul ar­vab, et võib-ol­la tu­leb nä­da­la­va­he­tus­tel veel ui­su­dis­ko­sid ning saab ui­su­ta­da muu­si­ka saa­tel.

Eelmine artikkelHeategude head algatused
Järgmine artikkelKinnisvaraturu raske aasta lõppes siiski hästi