Kuu­sa­lu val­la re­vis­jo­ni­ko­mis­jon ju­hi­ta

73
Kuusalu vald.

Kuu­sa­lu val­la­vo­li­ko­gu 3. veeb­rua­ri is­tun­gi päe­va­kor­ras oli vo­li­ko­gu re­vis­jo­ni­ko­mis­jo­ni esi­me­he ja asee­si­me­he va­li­mi­ne. Kuue­liik­me­li­ne ko­mis­jon oli jää­nud juh­ti­de­ta ning ko­mis­jo­ni liik­me­teks kaks val­la­vo­li­nik­ku – Ur­mo Ris­ti­saar ja In­geld­rin Aug. Vo­li­ko­gu esi­mees Vär­ner Loots­mann üt­les istn­gil, et ko­mis­jo­ni juh­te po­le se­ni suu­de­tud va­li­da, sest ei ole ol­nud soo­vi­jaid, ja te­gi et­te­pa­ne­ku ko­mis­jo­ni koos­sei­su vä­hen­da­da nel­ja­le. Ta esi­tas esi­me­he kan­di­daa­diks Mait Kröönst­rö­mi va­li­mis­lii­dust Üks Kuu­sa­lu Vald. Mait Kröönst­röm tea­tas, et ei ole esi­ta­tud tin­gi­mus­tel kan­di­dee­ri­mi­se­ga nõus: „Re­vis­jo­ni­ko­mis­jo­ni liik­meid ei to­hiks ol­la paa­ri­sarv ja esi­me­hel peab ole­ma või­ma­lus te­ha et­te­pa­ne­kud ko­mis­jo­ni koos­sei­su osas.“ Ur­mas Kirt­si va­li­mis­lii­dust Ühi­ne Ko­du kom­men­tee­ris, et re­vis­jo­ni­ko­mis­jo­ni liik­med va­li­tak­se ni­me­li­selt ja prae­gus­tel liik­me­tel on per­so­naal­ne man­daat. Ku­na tei­si kan­di­daa­te ei esi­ta­tud, jäi esi­me­he ja asee­si­me­he val­mi­ne ära. Vär­ner Loots­mann: „Aru­ta­me va­li­mist järg­mi­sel is­tun­gil, ehk ole­me sel­leks ajaks suut­nud kok­ku lep­pi­da nii liik­me­te ar­vu kui ka per­so­naa­lia.“

Eelmine artikkelKuu­sa­lu val­la ka­hel ko­mis­jo­nil uued ju­hid
Järgmine artikkelÕpi­las­tel ja õpe­ta­ja­tel tu­leb koo­lis ol­la kait­se­mas­ki­ga