Õpe jät­kub eriolukorra ajal ka muu­si­ka­koo­li­del

821
Aruküla huvialakeskuse Pääsulind 9aastane õpilane KADI-MIA PIRRUS akordionitunnis. Skype teel juhendab õpetaja Eve Vendt.

Sa­mal ajal üld­ha­ri­dus­koo­li­de­ga sul­ge­sid ko­roo­na­vii­ru­se le­vi­ku tõt­tu uk­sed muu­si­ka- ja kuns­ti­koo­lid. Ka ena­mik neist jät­ka­vad osa­li­selt tööd dis­tant­sõp­pe vor­mis.

Aru­kü­la hu­via­la­kes­kus Pää­su­lind
Aru­kü­la hu­via­la­kes­ku­se Pää­su­lind di­rek­tor Mal­le Jaa­ko rää­kis, et väi­ke­las­te muu­si­ka­rin­gi­de te­ge­vus on erio­lu­kor­ra tõt­tu pau­sil ning kuns­ti­ring veel ot­sib või­ma­lu­si, kui­das tun­de il­ma kok­ku saa­ma­ta lä­bi viia, kuid muu­si­kaõ­pe toi­mub.

„Õpe­ta­jad on olu­kor­ra­ga ko­ha­ne­nud ning võt­nud vas­ta­valt oma või­ma­lus­te­le ja os­kus­te­le õpe­ta­mi­seks ka­su­tu­se­le uu­si mee­to­deid. Mõ­ned tee­vad vi­deo­tun­de Sky­pe, mõ­ned muu­de plat­vor­me kau­du, osa lap­se­va­ne­maid saa­da­vad õpe­ta­ja­le ko­dus fil­mi­tud lõi­ke lap­se pil­li­män­gust ning õpe­ta­ja an­nab mei­li või te­le­fo­ni teel ta­ga­si­si­det ja ja­gab täien­da­vaid üle­san­deid. Kui po­le vi­deo­tun­di­de või­ma­lust, saab kas või te­le­fo­nis õpi­la­se pil­li­män­gu kuu­la­ta ja ju­hi­seid an­da. Rüh­ma­tun­nid, pea­mi­selt sol­fedžo, käi­vad e-koo­li või Stuu­diu­mi kau­du,“ lau­sus Mal­le Jaa­ko.

Ta li­sas, et Loo­de-Ees­ti re­gioo­ni muu­si­ka­koo­li­de ju­hid ja­ga­vad ka oma­va­hel ko­ge­mu­si, mil­li­seid õp­pe­va­hen­deid õpe­ta­jad prae­gu ka­su­ta­vad, mil­li­sed neist on pa­re­mi­ni õn­nes­tu­nud: „On lei­tud, et tä­nu prae­gu­se­le olu­kor­ra­le on õpe­ta­jad saa­nud ka edas­pi­di­seks uu­si os­ku­si, kui­das viia pil­li­tun­de va­ja­du­sel lä­bi ju­hul, kui reaal­selt ko­hal ol­la ei saa.“

Akor­dio­niõ­pe­ta­ja Eve Vendt, kes ju­hen­dab 22 last Raa­si­ku ja Jõe­läh­te val­last prae­gu pea­mi­selt Sky­pe teel. Ta mär­kis, et see on küll toi­miv või­ma­lus, kuid pi­gem hä­da­va­riant: „Teh­ni­lis­te va­hen­di­te kau­du on pil­li­he­li sa­ge­li moo­nu­ta­tud ja ajab lap­si se­ga­dus­se, sa­mu­ti va­jab pil­liõ­pe pal­ju ka nii-öel­da füü­si­list sek­ku­mist – näi­da­ta, kui­das peab pil­li hoid­ma, mil­li­ne on õi­ge käea­send. Ek­raa­ni va­hen­du­sel on se­da just väik­se­ma­te­le las­te­le kee­ru­li­ne õpe­ta­da.

Kui­gi nii­su­gu­ne töö ei ole õpi­las­te­le ega õpe­ta­jai­le ker­ge, an­nab see sa­mas pal­ju uu­si ja hu­vi­ta­vaid os­ku­si, aren­dab ar­vu­ti­tund­mist ja teh­ni­list tai­pu ning leid­lik­kust. Mi­na olen õn­ne­lik, et lap­sed ja nen­de va­ne­mad on pil­liõp­pest hu­vi­ta­tud, hoia­vad sõr­med soo­jas ja saa­da­vad mul­le kas või öö­sel oma har­ju­ta­mis­est vi­deoid. Ku­na kõi­ki lu­gu­sid ei saa sel­li­se õp­pe­ga vä­ga täp­selt oman­da­da, pa­lu­sin kõi­gil las­te­l te­ha mõ­ni oma­loo­min­gu­li­ne pa­la. Kui saa­me kok­ku, kor­ral­da­me neist kont­ser­di.“

Kuu­sa­lu kuns­ti­de kool
Kuu­sa­lu kuns­ti­de koo­li di­rek­tor Tat­ja­na Jõe­leht kõ­ne­les, et esi­me­ne õp­pe­nä­dal oli kõi­ge ras­kem, edas­pi­di ol­nud liht­sam, kau­gõp­pe­ga ol­lak­se har­ju­nud. Ka ore­liõ­pe toi­mub dis­tant­silt, kui en­ne käi­di ore­li­män­gu har­ju­ta­mas koo­li­ma­jas, siis nüüd män­gi­tak­se re­per­tuaa­ri lä­bi ko­dus kla­ve­ril, ehk­ki eri­ne­vus on jal­ga­de töös. Ühel õpi­la­sel õn­nes­tus ka Kaar­li ki­ri­ku ore­lil har­ju­ta­da. Sa­mu­ti käib ko­dus trum­miõ­pe, osa­del õpi­las­tel on trum­mi­komp­lekt ko­dus ole­mas, tei­sed har­ju­ta­vad trum­mi­pul­ka­de­ga.

„Meil on ka pen­sio­niea­li­si õpe­ta­jaid, kes ei ka­su­ta­nud va­rem in­fo­teh­no­loo­gia või­ma­lu­si. Nüüd on ne­mad­ki Sky­pes, Zoo­mis ja Mes­sen­ge­ris. Min­gil mää­ral on sel­li­ne õp­pi­mi­ne ise­gi lõ­bus ja ole­me aru­ta­nud, et va­ja­du­sel saaks ka edas­pi­di sel­list õp­pi­mis­vii­si ka­su­ta­da,“ mär­kis ta.

Lok­sa muu­si­ka­kool
Ka Lok­sa muu­si­ka­koo­li di­rek­tor Lau­ri Me­tus kin­ni­tas, et õp­pe­töö toi­mub in­ter­ne­ti va­hen­du­sel: „Las­tel on pil­lid ko­dus ole­mas, vaid ühel õpi­la­sel po­le kla­ve­rit, va­ne­mad plaa­ni­vad os­ta di­gik­la­ve­ri. Ka sol­fedžot on plaanis õpetada in­ter­ne­ti va­hen­du­sed, solfedžo videotunde hakkab andma õpe­ta­ja Tee­le Utt.“

Ta nen­tis: „Kõik või­ma­lu­sed kau­gõp­peks on ole­mas, pea­me koos need en­da­le sel­geks te­ge­ma, nii õpi­la­sed kui ka õpe­ta­jad.“

Keh­ra kuns­ti­de­koo­lis ka­he­nä­da­la­ne puh­kus
Keh­ra kuns­ti­de­kool püü­dis erio­lu­kor­ra al­gu­ses tööd jät­ka­ta. Di­rek­tor Ene Kerb üt­les, et ka­he esi­me­se nä­da­la jook­sul jät­ka­sid õpe­ta­jad või­ma­lust möö­da tun­di­de and­mist Sky­pe ja kes muu­de in­ter­ne­ti­kesk­kon­da­de abil. Kuid ku­na sel­li­se õp­pe ka­su­te­gur oli väi­ke – mõ­nel pe­rel po­le dis­tant­sõp­peks va­ja­lik­ke sead­meid, mõ­ned po­le näi­da­nud hu­vi sel­li­se õp­pe vas­tu – läks kool ap­ril­li al­gu­ses ka­heks nä­da­laks puh­ku­se­le.

Ani­ja abi­val­la­va­nem Mar­ge Ra­ja sõ­nas, et 17. ap­ril­liks on ka­van­da­tud koo­li hoo­le­ko­gu vir­tuaal­ne koo­so­lek, kus aru­ta­tak­se, kui­das eda­sist õp­pe­tööd kor­ral­da­da.

„Sel­leks ajaks peaks ole­ma sel­ge, kas erio­lu­kord lõ­peb rii­gis 1. mail või se­da pi­ken­da­tak­se. Kui erio­lu­kord lõ­peb, saab Keh­ra kuns­ti­de­kool tööd jät­ka­ta. Va­rem on koo­lis õp­peaas­ta lõp­pe­nud 31. mail, sel aas­tal on kool val­mis pi­ken­da­ma õp­peaas­tat jaa­ni­päe­va­ni, kuid lõp­lik­ku ot­sust sel­le koh­ta veel ei ole,“ rää­kis Mar­ge Ra­ja.

Eelmine artikkelDis­tant­sõp­pest Raa­si­ku põ­hi­koo­lis
Järgmine artikkelAni­ja val­las viiak­se koo­li­toi­du pa­kid soo­vi­jai­le ko­ju