Ani­ja val­las viiak­se koo­li­toi­du pa­kid soo­vi­jai­le ko­ju

904
Val­la­va­lit­su­se ma­jan­duss­pet­sia­list TÕ­NU KIR­VES on üks kol­mest me­hest, kes toi­me­tas es­mas­päe­val Ani­ja val­las laia­li koo­li­toi­du­pak­ke.

Es­mas­päe­val, 6. ap­ril­lil vee­ti Ani­ja val­las teist kor­da laia­li pak­ke, mis mõel­dud koo­li­las­te pe­re­de­le. Esi­me­sel kor­ral, 23. märt­sil vii­di toi­du­pa­kid 100 pe­re­le, sel kor­ral oli saa­jaid 160.
Abi­val­la­va­nem Mar­ge Ra­ja rää­kis, et eel­mi­sel nä­da­lal an­dis val­la­va­lit­sus koo­li­de­le ja koo­lid e-koo­li kau­du lap­se­va­ne­mai­le tea­da, et kes va­ja­vad ko­duõp­pel las­te­le koo­li­toi­du pak­ki, peak­sid pöör­du­ma val­la­va­lit­su­se sot­siaal­töö­ta­ja­te poo­le. Aeg­vii­du koo­li lap­se­va­ne­ma­tel pa­lu­ti he­lis­ta­da seal­se­le sot­siaal­töö­ta­ja­le Kris­tel Lää­ne­le, Keh­ra ja Ala­ve­re koo­li­de lap­se­va­ne­ma­tel las­te­kait­se­töö­ta­ja­te­le Svet­la­na Las­si­le või Ly­dia Kruus­man­ni­le.

„Lä­he­ne­me iga­le pe­re­le per­so­naal­selt, suht­le­me igaü­he­ga, kes meie poo­le toi­du­pa­ki soo­vi­ga pöör­dub. Kui­gi kõi­gil koo­li­las­tel on õi­gus oma toi­du­ra­ha eest toi­duai­neid saa­da, on pal­jud esial­gu meie poo­le pöör­du­nud ini­me­sed vest­lu­se käi­gus leid­nud, et mõ­ni tei­ne pe­re võib nii­su­gust toe­tust roh­kem va­ja­da ning nad loo­bu­vad esialg­sest soo­vist,“ rää­kis Mar­ge Ra­ja.

Ta sel­gi­tas, et ju­hul, kui Ani­ja val­las ela­va toi­du­pak­ki va­ja­va pe­re lap­sed käi­vad teis­te oma­va­lit­sus­te põ­hi­koo­li­des, güm­naa­siu­mi­des või kut­se­koo­li­des, peak­sid va­ne­mad pöör­du­ma lap­se koo­li poo­le: „Kõik koo­lid saa­vad rii­gilt õpi­las­te toit­lus­ta­mi­seks 1 eu­ro koo­li­päe­va koh­ta ning sel­le eest on või­ma­lik saa­da toi­du­pak­ke.“

Toi­duai­ned, mis koo­li­las­te­ga pe­re­de­le ja­ga­tak­se, tel­li­tak­se koos­töös Keh­ra güm­naa­siu­mi köö­gi­ga: „Eel­mi­sel nä­da­lal saatis koo­li köök tar­ni­jai­le tel­li­mu­sed, ree­del too­di koo­li söök­las­se kui­vai­ned, val­la­ma­ja me­hed trans­por­ti­sid need Keh­ra sot­siaal­kes­ku­ses­se, kus val­la­va­lit­su­se sot­siaal­töö­ta­jad ee­sot­sas pak­ki­de jao­ta­mi­se pea­lo­gis­ti­ku, noor­soo­töö­ta­ja An­ne­li Ku­ni­mä­gi­ga, need val­mis komp­lek­tee­ri­sid. Kau­bad, mis va­ja­sid kül­mas hoid­mist, too­di ja komp­lek­tee­ri­ti es­mas­päe­val.“

Pa­kid veab Aeg­vii­du piir­kon­nas laia­li val­la­va­lit­su­se bus­si­juht, mu­jal val­la­va­lit­su­se tei­sed me­hed, abis on ol­nud ka Vel­ko AV töö­ta­jad. Need viiak­se kõi­gi­le ko­ju – iga­le pe­re­le he­lis­ta­tak­se et­te ning pa­ber­kot­ti­des toi­duai­ned tõs­te­tak­se vä­li­suk­se juur­de või ma­ja tre­pi­le.

Toi­du­pak­ke viiak­se Ani­ja val­la koo­li­de õpi­las­te pe­re­de­le iga ka­he nä­da­la ta­gant, järg­mi­ne ve­du on 20. ap­ril­lil. Pe­red, kes se­da va­ja­vad, peak­sid pöör­du­ma sot­siaal­töö­ta­ja­te poo­le.

Eelmine artikkelÕpe jät­kub eriolukorra ajal ka muu­si­ka­koo­li­del
Järgmine artikkelKuu­sa­lu val­las on uus või­mu­liit