Oma­va­lit­sus­te ra­ha­taot­lu­sed MA­TA meet­mes­se

381

Veeb­rua­ri lõ­pu­ni saa­vad oma­va­lit­su­sed esi­ta­da Har­ju­maa Oma­va­lit­sus­te Lii­du­le pro­jek­te või te­ge­vu­si maa­kon­da­de aren­gust­ra­tee­gia­te el­lu­vii­mi­se meet­mest (MA­TA) toe­tu­se saa­mi­seks. Maa­kon­na aren­gust­ra­tee­gia te­ge­vus­ka­vas­se 2020-2023 saa­vad Har­ju­maa oma­va­lit­su­sed esi­ta­da reeg­li­na ühe vä­he­malt viie oma­va­lit­su­se ula­tu­se­ga te­ge­vu­se või ob­jek­ti aas­tas, nen­de jaoks on meet­mest või­ma­lik taot­le­da ku­ni 75 prot­sen­ti kaas­ra­has­tust. Toe­tu­se mi­ni­maal­ne suu­rus on 30 000 eu­rot.

Ku­na ra­han­dus­mi­nis­tee­rium on tei­nud et­te­pa­ne­ku kuu­lu­ta­da tä­na­vu väl­ja nii 2020. kui ka 2021. aas­ta taot­lus­voo­rud, pa­lus Har­ju­maa Oma­va­lit­sus­te Liit (HOL) oma­va­lit­sus­telt hil­je­malt 28. veeb­rua­riks te­ge­vu­si mõ­le­ma voo­ru koh­ta ehk ku­ni 2 te­ge­vust. Eel­mi­sel aas­tal toe­tu­se­ta jää­nud te­ge­vu­sed viiak­se üle uu­de te­ge­vus­ka­vas­se, kui esi­ta­ja po­le tei­nud et­te­pa­ne­kut se­da muu­ta või ee­mal­da­da. Esi­ta­tud te­ge­vus­test va­lib HO­Li ju­ha­tus maa­kon­na aren­gu­ko­mis­jo­ni et­te­pa­ne­kul, mil­li­sed pro­jek­tid esi­ta­tak­se Rii­gi Tu­gi­tee­nus­te Kes­ku­se­le maa­kon­da­de aren­gust­ra­tee­gia­te el­lu­vii­mi­se toe­tus­meet­mest ra­has­tu­se saa­mi­seks. 2020. aas­tal on Har­ju­maa pro­jek­ti­de ra­has­ta­mi­seks 862 005 eu­rot.

Ani­ja vald esi­tas eel­mi­sel aas­tal MA­TAs­se Kõr­ve­maa rat­ta­rin­gi pro­jek­ti, taot­le­ti 130 700 eu­rot. See oli Har­ju­maalt üks kol­mest pro­jek­tist, mis saa­vad toe­tu­se. Tä­na­vu esi­ta­tak­se kaks pro­jek­ti. Esi­me­ne on Keh­ra-Ani­ja kerg­liik­lus­tee, mil­le pik­kus on 5,8 ki­lo­meet­rit Keh­ra va­nast asu­last Keh­ra kü­la kau­du Ani­ja­ni, et pa­ran­da­da või­ma­lu­si Ani­ja mõi­sa kui tu­ris­miob­jek­ti kü­las­ta­mi­seks, sa­mu­ti on ka­van­da­tav kerg­liik­lus­tee Kõr­ve­maa rat­ta­rin­gi üks või­ma­li­kest mars­ruu­ti­dest. Pro­jek­ti ka­van­da­tav ee­lar­ve on 1,21 mil­jo­nit eu­rot.

Tu­le­val aas­tal taot­le­tak­se ra­ha Keh­ras­se 12 ea­ka­le kaa­saeg­se ja in­no­va­tiiv­se üü­ri­ko­du ra­ja­mi­seks. Ühe­kord­se üü­ri­ko­du mak­su­mu­seks prog­noo­si­tak­se 550 000 eu­rot ning omao­sa­lus 137 500 eu­rot. Mõ­le­ma pro­jek­ti part­ne­ri­te­na on kir­jas Jõe­läht­me, Ko­se, Kuu­sa­lu ja Raa­si­ku vald, ea­ka­te üü­ri­ko­du pu­hul ka Keh­ra sot­siaal­kes­kus.

Kuu­sa­lu vald esi­tas eel­mi­sel aas­tal toe­tu­se­taot­lu­se Tal­lin­na-La­he­maa kerg­liik­lus­tee eta­pi­li­seks pro­jek­tee­ri­mi­seks Kuu­sa­lu val­la pii­res. Ko­gu­mak­su­mus on 8 mil­jo­nit eu­rot, esi­me­seks eta­piks aas­ta­tel 2020-2021 kü­si­ti 295 000 eu­rot. Vallavalitsus teeb volikogule ettepaneku esitada MATAsse ka Kiiu-Käli kergliikustee valgustamine, samuti soovitakse osaleda Põhja-Eesti Ühistranspordikeskuse elektrooniliste sõidutabloode projektis.

Raa­si­ku vald MA­TAs­se taot­lust ei esi­ta. Val­la­va­nem And­re Sepp kom­men­tee­ris, et pro­jek­te, mis hõl­mak­sid suu­ri, vä­he­malt viit oma­va­lit­sust kaa­sa­vat te­ge­vust, ei ole ker­ge lei­da. Ta li­sas, et eel­mi­sel aas­tal oli süm­paat­ne maa­kon­na bus­si­pea­tus­te elekt­roo­ni­lis­te tab­loo­de pro­jekt, mil­le esi­tas Põh­ja-Ees­ti ühist­rans­por­di­kes­kus, ning Saue val­la esi­ta­tud Hai­ba las­te­ko­du re­no­vee­ri­mi­se ja las­te tur­va­ko­du ra­ja­mi­se pro­jekt.

Lok­sa lin­na­va­lit­sus on esi­ta­nud vo­li­ko­gu­le eel­nõu taot­le­da 2020. aas­ta taot­lus­voo­rust toe­tust Lok­sa bus­si­ter­mi­na­li re­no­vee­ri­mi­seks, orien­tee­ruv mak­su­mus on 370 000 eu­rot. 2021. aas­ta taot­lus­voo­ru plaa­ni­tak­se esi­ta­da Lok­sa güm­naa­siu­mi komp­lek­sis asu­va viie hoo­ne fas­saa­di­de ja küt­te­süs­tee­mi­de kor­ras­ta­mi­ne, orien­tee­ruv mak­su­mus on 380 000 eu­rot. Eel­nõud on vo­li­ko­gu tei­si­päe­va, 18. veeb­rua­ri õh­tul toi­mu­va is­tun­gi päe­va­kor­ras.

Eelmine artikkelAni­ja val­la aas­ta te­gi­ja­ile li­gi 800 häält
Järgmine artikkelMuu­da­tu­sed Raa­si­ku val­la hu­vi­te­ge­vu­se hü­vi­ti­se maks­mi­se kor­ras