Muu­da­tu­sed Raa­si­ku val­la hu­vi­te­ge­vu­se hü­vi­ti­se maks­mi­se kor­ras

546
JUTA ASUJA.

Raa­si­ku vo­li­ko­gu kin­ni­tas kor­ra, mil­le alu­sel maks­tak­se 2020. aas­tal vä­he­kind­lus­ta­tud pe­re­de­le hü­vi­tist las­te hu­vi­te­ge­vu­se­ga seo­tud ku­lu­de kat­teks. Toe­tust an­tak­se rii­giee­l­ar­vest hu­vi­ha­ri­du­se ja hu­vi­te­ge­vu­se toe­ta­mi­seks saa­dud ra­hast. Tä­na­vu on sel­lest hü­vi­tis­teks ka­van­da­tud 8000 eu­rot ehk 1000 eu­rot roh­kem kui eel­mi­sel aas­tal. Eel­mi­sel aas­tal oli hü­vi­ti­se saa­jaid 26.

Ha­ri­du­se, kul­tuu­ri- ja spor­dio­sa­kon­na ju­ha­ta­ja Ju­ta Asu­ja sel­gi­tas, et hu­vi­ha­ri­du­se hü­vi­tist maks­tak­se kol­man­dat aas­tat ning vo­li­ko­gu soo­vil kin­ni­ta­tak­se sel­le maks­mi­se kord igaks aas­taks eral­di, ku­na ei ole tea­da, kui kaua riik oma­va­lit­sus­te­le hu­vi­ha­ri­du­se ja hu­vi­te­ge­vu­se täien­da­vat toe­tust eral­dab.

Hü­vi­tist saab taot­le­da 7-19aas­ta­se­le noo­re­le, kes õpib üld­ha­ri­dus­koo­li, kut­se­koo­li või kõrg­koo­li päe­va­ses õp­pes ju­hul, kui pe­re­kon­na sis­se­tu­le­ku piir koos toe­tus­te­ga ei üle­ta keh­ti­vat töö­ta­su alam­mää­ra ehk 584 eu­rot pe­re­liik­me koh­ta kuus. Hü­vi­tist maks­tak­se ta­gant­jä­re­le, sel­le saa­mi­seks tu­leb esi­ta­da val­la­va­lit­su­se­le vor­mi­ko­ha­ne taot­lus, ku­lu­do­ku­men­did ning nen­de ta­su­mist tõen­da­vad do­ku­men­did.

Võr­rel­des eel­mi­sel aas­tal keh­ti­nud kor­ra­ga on tä­na­vu­ses kor­ras mõ­ned muu­da­tu­sed. Taot­lu­si ei me­net­le enam sot­siaal- ja ter­vis­hoiu­ko­mis­jon, vaid val­la­va­lit­su­se ha­ri­dus- ja sot­siaa­lo­sa­kond, kes teeb val­la­va­lit­su­se­le et­te­pa­ne­ku hü­vi­ti­se mää­ra­mi­seks või mää­ra­ma­ta jät­mi­seks. Ju­ta Asu­ja põh­jen­das, et va­ra­sem kord pi­ken­das taot­lus­te me­net­le­mi­se prot­ses­si ning ko­mis­jo­ni kaa­sa­mi­ne taot­lus­te lä­bi­vaa­ta­mis­se po­le va­ja­lik, ku­na na­gu­nii kont­rol­lib sot­siaa­lo­sa­kond, kas taot­le­ja vas­tab hü­vi­ti­se saa­mi­se tin­gi­mus­te­le.

Ka tä­na­vu on hü­vi­ti­se suu­rus 300 eu­rot lap­se koh­ta aas­tas, na­gu oli 2019. aas­tal. Eel­mi­sel aas­tal hü­vi­ta­ti sel­lest laag­ri­te või muu tao­li­se ühe­kord­se te­ge­vu­se ku­lu­sid ku­ni 100 eu­rot aas­tas, tä­na­vu suu­ren­da­ti se­da 150 eu­ro­ni. Li­sa­tin­gi­mus on, et laag­ri­ku­lu­dest hü­vi­ta­tak­se mak­si­maal­selt 50 prot­sen­ti va­ne­ma ta­su­tud sum­mast lap­se koh­ta aas­tas.

„Laag­rid on olu­li­ne osa hu­vi­ha­ri­du­sest. Kuid tree­ning- ja muu­de laag­ri­te ku­lud on va­ne­ma­te jaoks sa­ge­li suu­red ja koon­du­vad üh­te pe­rioo­di. See pa­neb pe­re­kon­nad kee­ru­lis­se ma­jan­dus­lik­ku olu­kor­da. See­tõt­tu suu­ren­da­si­me sum­mat, mis võib min­na laag­ri­ku­lu­de kat­teks,“ üt­les ha­ri­du­se, kul­tuu­ri- ja spor­dio­sa­kon­na ju­ha­ta­ja.

Võr­rel­des mul­lu­se kor­ra­ga täp­sus­ta­ti tä­na­vust kor­da ka toe­tu­se saa­ja­te osas. Kui se­ni­ne kord sä­tes­tas, et hüv­iti­se saa­mi­seks pea­vad noor ja te­ma mõ­le­mad va­ne­mad ole­ma Raa­si­ku val­la ko­da­ni­kud, siis nüüd li­sa­ti täien­dus ük­sik­va­ne­ma koh­ta. Ju­ta Asu­ja kin­ni­tas, et ka se­ni po­le vä­he­kind­lus­ta­tud ük­sik­va­ne­ma­te lap­sed hü­vi­ti­sest il­ma jää­nud, kuid nüüd täien­da­ti hü­vi­ti­se maks­mi­se kor­da nii, et see oleks ühe­selt aru­saa­dav.

Kui do­ku­men­did on kor­rekt­sed ega va­ja li­sa­kont­rol­li, kan­tak­se hü­vi­tis taot­le­ja ar­vel­dus­kon­to­le ot­su­se te­ge­mi­sest 10 töö­päe­va jook­sul: „Va­ra­se­ma­tes kor­da­des et­te­näh­tud aeg, et hü­vi­tis maks­tak­se hil­je­malt sa­ma kuu 30. kuu­päe­vaks, oli alg­selt seo­tud sel­le­ga, et hü­vi­ti­se taot­lus tu­li esi­ta­da kuu 10. kuu­päe­vaks. Kuid taot­lu­si esi­ta­tak­se jooks­valt, mõist­lik oli hü­vi­ti­se üle­kand­mi­se aeg si­du­da pi­gem ot­su­se te­ge­mi­se aja­ga.“

Eelmine artikkelOma­va­lit­sus­te ra­ha­taot­lu­sed MA­TA meet­mes­se
Järgmine artikkelPenin­gi Ko­roo­na­män­guk­lu­bi saa­vu­tas Ees­ti MV hõ­be­me­da­li