Ani­ja val­la aas­ta te­gi­ja­ile li­gi 800 häält

483

In­ter­ne­ti­hää­le­tu­sel an­ti Ani­ja val­la aas­ta te­gi­ja­te 9 ka­te­goo­rias kok­ku 794 häält. 600 vas­ta­jat an­dis hää­le igas ka­te­goo­rias, üle­jää­nud an­kee­ti­des oli hää­le­ta­tud osa­li­selt. Möö­du­nud aas­tal täi­de­ti 1060 hää­le­tu­san­kee­ti. Aas­ta te­gi­ja­teks ni­me­ta­tak­se igas ka­te­goo­rias enim hää­li saa­nud ini­me­sed-or­ga­ni­sat­sioo­nid, võit­jad kuu­lu­ta­tak­se väl­ja 21. veeb­rua­ril Ees­ti Va­ba­rii­gi aas­ta­päe­va­le pü­hen­da­tud kont­sert-vas­tu­võ­tul Keh­ra güm­naa­siu­mis.