Oma­nik pa­ni Lok­sa hool­de­ko­du täie­lik­ku ka­ran­tii­ni

1387
Lok­sa ra­vi­kes­ku­se tei­sel ja kol­mandal kor­rusel on hool­de­ko­du 2018. aas­ta ke­va­dest.

Kuu­sa­lu ea­ka­te ko­du töö­tab su­le­tud us­te ta­ga.

Vii­ma­sel nä­da­lal on avas­ta­tud ko­roo­na­vii­ru­se kand­jaid ja vii­ru­se tõt­tu hai­ges­tu­nuid mit­mest hool­de­ko­dust. Pea­mi­nis­ter Jü­ri Ra­tas all­kir­jas­tas möö­du­nud nä­da­lal erio­lu­kor­rast tin­gi­tu­na hool­de­ko­du­de­le kar­mi­mad nõu­ded. Kee­la­tud on kok­ku­puu­de teis­te isi­ku­te­ga, väl­ja ar­va­tud hoo­le­kan­de-a­su­tu­se töö­ta­ja­te ja me­dit­sii­ni­töö­ta­ja­te­ga, ning kar­mis­ta­tud on hai­ges­tu­nud klien­ti­de hool­dus­nõu­deid.

Eel­mi­sest nä­da­la­test alus­ta­ti ka hool­de­ko­du­de laus­tes­ti­mi­se­ga.

Ida-Har­jus on kaks hool­de­ko­du: Kuu­sa­lus asub ea­ka­te ko­du ter­vi­se­kes­ku­se alu­mi­sel kor­ru­sel mõ­nes toas ning Lok­sal töö­tab hool­de­ko­du en­di­ses me­re­mees­te­ma­jas ja haig­la­hoo­nes ehk ku­na­gi­ses ra­vi­kes­ku­ses.

Lok­sal ava­ti hool­de­ko­du en­di­ses me­re­mees­te­ma­jas 5 aas­tat ta­ga­si.

Lok­sal töö­ta­jad 2 nä­da­lat hool­de­ko­dus
Rak­ve­re äri­mees Olev Puld­re avas Lok­sal li­gi viis aas­tat ta­ga­si ea­ka­te ko­du en­di­ses me­re­mees­te­ma­jas ning ka­he aas­ta eest ehi­tas hool­de­ko­duks üm­ber haig­la­hoo­ne tei­se ja kol­man­da kor­ru­se. Lok­sa hool­de­ko­dul on me­re­mees­te­ma­jas on 37 ja haig­la­hoo­nes 53 klien­ti.

Olev Puld­re tea­tas Sõ­nu­mi­too­ja­le, et pa­ni mõ­le­mad ma­jad ala­tes 31. märt­sist ka­ran­tii­ni: „Pa­nin ise ma­jad ka­ran­tii­ni, et mit­te hai­gu­se­pi­si­kuid sis­se tuua. Me et­te­võt­te kõi­gis nel­jas hool­de­ko­dus on ka­ran­tiin, töö­ta­jad ela­vad kaks nä­da­lat ma­jas ko­ha­peal, väl­jas ei käi.“

Ta li­sas, et näi­tas ise ees­ku­ju, elab ala­tes 28. veeb­rua­rist Lok­sa ra­vi­kes­ku­se ma­jas: „Mul on kol­man­dal kor­ru­sel oma tu­ba ja ko­du­kon­tor, olen sa­mu­ti oma pe­rest ee­mal, na­gu nüüd on töö­ta­jad. Meil on va­he­tus­te­ga töö, kaks nä­da­lat ela­vad ja töö­ta­vad ko­ha­peal need, kes olid va­ba­taht­li­kult val­mis ko­he jää­ma. Tei­sed töö­ta­jad saa­vad ol­la ko­dus, oma töö­tun­nid on neil või­ma­lik ta­ga­si te­ha järg­mi­ses ka­he­nä­da­la­ses va­he­tu­ses. Ka kokk elab ko­ha­peal ja ko­ris­ta­ja.“

Oma­ni­ku sõ­nul on Lok­sa hool­de­ko­du kõi­gi­le klien­ti­de­le teh­tud ko­roo­na­vii­ru­se test, kõik on kor­ras, hai­geid ei ole. Ka töö­ta­jad on tes­ti­tud.

Olev Puld­re kii­tis, et Lok­sal on ra­vi­kes­ku­se hoo­nes pa­ri­mad või­ma­li­kud tin­gi­mu­sed hool­de­ko­duks: „Kii­ra­bi asub alu­mi­sel kor­ru­sel, kui tar­vis, saab kii­relt ap­pi kut­su­da. Ka pe­rears­tid töö­ta­vad sa­mas ma­jas, siin on ham­baarst ja la­bor. Soo­la­kam­ber ja sau­nad toi­mi­vad ning bas­sein.“

Kuu­sa­lu ea­ka­te ko­du su­le­tud 5. märt­sist
Kuu­sa­lu ea­ka­te ko­du töö­tab ter­vi­se­kes­ku­se ma­jas ala­tes 1994. aas­tast, hoo­lea­lu­seid on prae­gu 9.

Ju­ha­ta­ja Kül­li­ke Enok rää­kis, et ala­tes 5. märt­sist on ea­ka­te ko­du si­su­li­selt su­le­tud, klien­ti­de pe­re­liik­me­tel pa­lu­ti kü­las­ta­ma mit­te tul­la. Seo­ses erio­lu­kor­ra väl­ja­kuu­lu­ta­mi­se­ga on ea­ka­te ko­du uk­sed 13. märt­sist lu­kus, sa­mu­ti ter­vi­se­kesku­se vä­li­suks. Ea­ka­te ko­du töö­ta­jad, ka ju­ha­ta­ja ei si­se­ne vä­lis­riie­te­ga.

Kül­li­ke Enok: „Sai­me ma­ja tei­sel kor­ru­sel asu­valt raa­ma­tu­ko­gult toa üm­ber­riie­tu­mi­seks, ea­ka­te ko­dus­se si­se­ne­me mas­kis ja kin­nas­te­ga. Mas­ke sai­me val­la­va­lit­su­selt ja tõi­me ter­vi­sea­me­tist juur­de, neid ja­gub 30 päe­vaks. De­sin­fit­see­ri­me kõi­ke, mi­da maj­ja sis­se too­me, ka pam­per­seid ja muid hool­dus­va­hen­deid. Kõik pin­nad de­sin­fit­see­ri­me kolm kor­da päe­vas.“
Ta üt­les, et nen­de klien­ti­de­le ei ole se­ni ko­roo­na­vii­ru­se tes­ti teh­tud: „Tei­si­päe­val ot­sus­ta­me, kui­das töö­ta­me eda­si. Ole­mas on ruum, kus saa­vad töö­ta­jad öö­bi­da.

Eelmine artikkelKoroo­na­vii­ru­ses­se hai­ges­tu­nud Ida-Har­jus
Järgmine artikkelLap­se­va­ne­ma koo­lib­lo­gi 3. osa