Kunstiõpetaja TÕNU TALVE viis Aruküla kooli õpilaste tööd maailmakongressile

44
Aru­kü­la põ­hi­koo­li kuns­tiõ­pe­ta­ja TÕ­NU TAL­VE ja kuns­tiõ­pe­tu­se maail­maor­ga­ni­sat­sioo­ni In­Sea pre­si­dent GLEN COUTTS.

Sep­temb­ris al­gu­ses toi­mus Tür­gis kuns­tiõ­pe­ta­ja­te viis päe­va kest­nud maail­ma­kong­ress, kus oli li­gi 400 osa­võt­jat 40 maalt. Ees­tist võt­tis rah­vus­va­he­li­se kuns­ti­ha­ri­du­se ühin­gu In­SEA kor­ral­da­tud kong­res­sist ain­sa­na osa Aru­kü­la põ­hi­koo­li kuns­tiõ­pe­ta­ja Tõ­nu Tal­ve.

„Olen vii­ma­sed kaks­küm­mend aas­tat osa­le­nud kuns­ti­õ­pe­ta­ja­te kõi­ki­del Eu­roo­pa ja maail­ma­kong­res­si­del. Tä­na­vu ke­va­del käi­sin ka Eu­roo­pa kuns­tiõ­pe­ta­ja­te kon­ve­rent­sil Ma­dei­ral. Maail­ma­kong­res­si­le pää­se­mi­seks on va­ja et­te val­mis­ta­da ka­va oma õpi­las­te sil­ma­paist­va­ma­te töö­de­ga, mis võik­sid hu­vi­ta­da ka kol­lee­ge ko­gu maail­mast,“ rää­kis Aru­kü­la koo­li kuns­tiõ­pe­ta­ja Tõ­nu Tal­ve.

Ta sel­gi­tas, et kong­ress koos­nes­ki esit­lus­test: „On neid õpe­ta­jaid, kes tu­le­vad kong­res­si­le tut­vu­ma ja tei­si kuu­la­ma, kuid ena­mik osa­võt­jaist tee­vad ka et­te­kan­de. Sel­leks on igaü­hel ae­ga 15-30 mi­nu­tit.“

Aru­kü­la kuns­tiõ­pe­ta­ja ju­tus­tas, et vaa­tas kong­res­sil nii pal­ju­sid et­te­kan­deid, kui vä­he­gi jõu­dis: „See on va­ja­lik, et ol­la kur­sis, mi­da mu­jal maail­mas te­hak­se. Kõi­ki et­te­kan­deid nä­ha pol­nud või­ma­lik, sest pa­ral­leel­selt oli sa­du esit­lu­si. Kuid igal hom­mi­kul olid ko­gu kong­ress­kon­na­le va­li­tud peae­si­ne­jad, sa­mal ajal tei­si esi­ne­jaid pol­nud. Oli vä­ga põ­nev, kuns­ti­õ­pe­tus on vä­ga mit­me­ta­hu­li­ne. Ühe peaet­te­kan­de te­gi Soo­me-Amee­ri­ka kuns­tiõ­pe­ta­ja, nel­ja lap­se ema, pro­fes­sor Mi­ra Kal­lio-Ta­vin. Te­ma sõ­num oli, et pöör­du­gem ta­ga­si oma rah­vus­li­ke tra­dit­sioo­ni­de poo­le.“

Ka Tõ­nu Tal­ve osa­les kong­res­sil et­te­kan­de­ga. Te­ma esit­lus koos­nes üle 12 mi­nu­ti pik­ku­sest vi­deost, mil­les olid li­saks ing­li­se­keel­se­le et­te­kan­de­le pea­mi­selt fo­to­d te­ma kuns­ti­tun­di­dest ning õpi­las­te töö­dest. Suur osa neist olid Aru­kü­la põ­hi­koo­li õpi­las­te joo­nis­tu­sed, maa­lid, ak­va­rel­lid. Vi­deo ai­ta­sid kok­ku mon­tee­ri­da Aru­kü­la koo­li õpi­la­sed.

Oma et­te­kan­des võrd­les Tõ­nu Tal­ve õpe­ta­mist eri­ne­va­tes koo­li­des – li­saks Aru­kü­la koo­li­le on ta õpe­ta­ja ka ühes ve­ne õp­pe­kee­le­ga koo­lis: „Mi­nu et­te­kan­ne kä­sit­les prob­lee­me ja sar­na­su­si kuns­ti õpe­ta­mi­sel koo­li­des, kus on eri­ne­vad men­ta­li­tee­did ja hoia­kud.“

Ta rää­kis vi­deos, kui viis aas­tat ta­ga­si alus­tas ve­ne­keel­ses koo­lis õpi­las­te ja kol­lee­gi­de­ga vest­lu­si nen­de ema­kee­les, siis üha enam on ha­ka­nud nad suht­le­ma ees­ti kee­les. Kui­gi ve­ne noo­red os­ka­vad te­ma hin­nan­gul ees­ti keelt ju­ba üs­na häs­ti, siis ol­gu­gi, et Ees­tis on ees­ti keel amet­lik rii­gi­keel, on te­ma mit­me­te ve­ne kol­lee­gi­de ees­ti keel siia­ni nõrk.

Oma õp­pe­mee­to­deid tut­vus­ta­des ni­me­tab Aru­kü­la õpe­ta­ja olu­li­se li­sa­jõu­na muu­si­kat. Ta mär­kis, et kuns­ti õp­pi­mi­sel on suur abi, kui os­kad mõnd pil­li män­gi­da. Esit­lu­ses olid ka fo­tod Aru­kü­la koo­li õpe­ta­ja­te an­samb­list, kus Tõ­nu Tal­ve män­gib trum­me.

Aru­kü­la õpe­ta­ja kõ­ne­les, et te­ma et­te­kan­ne lei­dis maail­ma­kong­res­sil hea vas­tu­võ­tu: „Va­li­si­me esit­lu­se taus­ta­muu­si­ka koos õpi­las­te­ga. Li­saks Ees­ti lau­lu­de­le ka­su­ta­si­me Tür­gi rah­va­muu­si­kat – sel­gus, et täp­selt sa­ma lu­gu esi­ta­sid kong­res­si ava­mi­sel kaks ko­ha­lik­ku rah­va­muu­si­kut. Mi­nu esit­lu­ses oli see pa­la kõi­ge esi­me­ne ning Tür­gi kol­lee­gid olid vai­mus­tu­ses.“

Tõ­nu Tal­ve on tä­nu­lik Aru­kü­la koo­li­le ja Raa­si­ku val­la­va­lit­su­se­le, et on saa­nud aas­taid kuns­tiõ­pe­ta­ja­te kong­res­si­del käia. Ta kin­ni­tas, et ka­vat­seb osa­le­da ka edas­pi­di: „Järg­mi­sel aas­tal saab rah­vus­va­he­li­ne kuns­tiõ­pe­ta­ja­te or­ga­ni­sat­sioon 70aas­ta­seks. Loo­dan, et mi­nu idee lä­heb käi­ku ning sel­lel pu­hul tu­leb kong­res­sil kuns­ti­õ­pe­ta­ja­te loo­min­gu näi­tus. Mit­te kõik õpe­ta­jad po­le te­gev­kunst­ni­kud, kuid vä­ga pal­jud meist on.“

Tõ­nu Tal­ve as­tus kunst­ni­ku­na vii­ma­ti üles tä­na­vu su­vel – pool­teist kuud oli Saa­re­maa Kuns­tis­tuu­dios te­ma maa­li­näi­tus „Si­ree­nid“.

Eelmine artikkelSõnu­mi­too­ja lä­heb kal­li­maks
Järgmine artikkelLeegiranna kahe kinnistu omapuhasti