Oled sa val­mis, kui kat­ke­vad elu­täht­sad tee­nu­sed?

26

NE­LE PER­NITS,
nais­ko­du­kaits­ja

„Mis saab siis, kui elek­ter nä­dal ae­ga ära on? Kas ma saan hak­ka­ma, kui vett ei ole või kui ma oma ko­dust mit­meid päe­vi väl­ja ei pää­se? Mi­da te­ha, kui te­kib tu­le­kah­ju, kui­das an­da õn­ne­tus­te kor­ral es­maa­bi ja kas mi­nu ko­du on tur­va­li­ne?“

Kõi­gi­le nei­le ja veel vä­ga pal­ju­de­le kü­si­mus­te­le an­nab vas­tu­se Nais­ko­du­kait­se loo­dud mo­bii­li­ra­ken­dus „Ole val­mis!“, mis on saa­da­val li­saks ees­ti kee­le­le ka ing­li­se ja ve­ne kee­les.
Oo­ta­ma­tus­te eest ei ole kee­gi meist kaits­tud ning iial ei tea, kus oht va­rit­se­da võib. Nais­ko­du­kait­se on ala­ti hea seis­nud sel­le eest, et te­ma liik­med olek­sid tead­li­kud ja os­ka­jad ning ei kao­taks ohuo­lu­kor­ras pead.

Nais­ko­du­kait­se liik­meid koo­li­ta­tak­se nii ohu­tus­hoiu kui es­maa­bi alal, li­saks on nii nais­ko­du­kaits­ja­tel en­dil kui ka kõi­gil ta­va­ko­da­ni­kel või­ma­lus oo­ta­ma­tuks krii­sio­lu­kor­raks või väik­se­maks õn­ne­tu­seks val­mis ol­la, laa­di­des oma nu­ti­te­le­fo­ni mo­bii­liä­pi „Ole val­mis!”. Äpi saab al­la laa­di­da kas Play poest, AppS­to­re´ist või Hua­wei App­Gal­le­ry´st ning äp­pi saab hil­jem ka­su­ta­da ka siis, kui in­ter­net­ti juh­tu­mi­si po­le.

Mo­bii­liä­pi tee­mad on ja­ga­tud nel­jaks. Esi­teks leiab sealt vä­ga pal­ju ju­hi­seid sel­le koh­ta, kui­das käi­tu­da eri­ne­va­te ohuo­lu­kor­da­de pu­hul ning kui­das an­da en­dast pa­rim, et väl­di­ta­vaid õn­ne­tu­si si­nu­ga ja si­nu ko­dus ei juh­tuks. Näi­teks on ker­ges­ti lei­ta­vad tu­le-, gaa­si- ja veeo­hu­tus­ju­hi­sed ning sa­mu­ti õpe­tu­sed, kui­das toi­mi­da, kui õn­ne­tus on siis­ki juh­tu­nud. Kui il­ma­tee­nis­tus an­nab tor­mi­hoia­tu­se, saab äpist üle vaa­da­ta, mi­da te­ha tor­miks val­mis­tu­des ja tor­mi ajal, kui­das kaits­ta en­nast ja lä­he­da­si.

Li­saks pal­ju­de­le te­ge­vus­ju­his­te­le on äpis ära too­dud ka kõik­või­ma­li­kud te­le­fo­ni­numb­rid, kust võib eri­ne­va­tel puh­ku­del abi saa­da ning „Ole val­mis!” äpp või­mal­dab nei­le numb­ri­te­le ka ot­se äpist he­lis­ta­da. Tõ­si, kõik need numb­rid on ka vä­ga pal­ju­del eri­ne­va­tel ko­du­leh­te­del ole­mas, aga kel­lel on siis kii­rel ja äre­val het­kel ae­ga möö­da ko­du­leh­ti sur­fa­ta ja ot­si­da, kust va­ja­li­ku numb­ri kät­te saab.

Kol­mas suur osa äpist koos­neb eri­ne­va­test soo­vi­tus­li­kest ni­me­kir­ja­dest, mis võiks ko­dus ole­mas ol­la näi­teks sel­leks, et vä­he­malt nä­dal ae­ga il­ma ko­dust väl­ju­ma­ta hak­ka­ma saa­da. Prae­gu­ne kriis on näi­da­nud, et ko­dus­te va­ru­de täien­da­mi­ne võib ol­la ko­ha­ti ras­ken­da­tud või või­ma­tu. Kas si­na näi­teks tead, mi­da ja kui pal­ju võiks ol­la pe­re 7 päe­va toi­du­va­ru­des? Kus ja kui­das se­da toi­tu säi­li­ta­da? Mi­da võt­ta kaa­sa, kui ole­te sun­ni­tud oma ko­dust eva­kuee­ru­ma? Mis kuu­lub el­lu­jää­mis­pa­ki­kes­se ja mil­li­sed niiöel­da pääs­te­va­hen­did võiks ol­la au­tos? Oma äpis saab ära mär­ki­da, mil­li­sed va­rud sul ju­ba ole­mas on ning püüel­da sel­le poo­le, et iga va­ja­li­ku as­ja juur­de te­kiks lõ­puks lin­nu­ke. Ka se­da, miks peaks ko­dus ole­ma pa­ta­rei­del töö­tav raa­dio või hulk prü­gi­kot­te ja tei­pi, saab äpist tea­da.

Nel­jan­da osa moo­dus­tab kü­ber­hü­giee­ni alu­sõp­pe moo­dul, mi­da lä­bi­des saad pa­re­mad tead­mi­sed, kui­das en­nast kaits­ta kü­ber­ruu­mist läh­tu­va­te oh­tu­de ja rün­na­ku­te eest.

Kui­gi tun­dub, et äpp ju­ba an­nab­ki ju­hi­sed kõi­ki­deks või­ma­li­keks krii­sio­lu­kor­da­deks, aren­da­tak­se se­da pi­de­valt eda­si ning mi­da­gi ka­su­lik­ku te­kib ra­ken­dus­se ala­ta­sa juur­de.

2022. aas­ta ap­ril­li kesk­pai­ga sei­su­ga on „Ole val­mis!” äpp enam kui 70 000 nu­ti­sead­mes üle Ees­ti. Loo­mu­li­kult on hea te­le­fon väl­ja võt­ta ja nais­ko­du­kaits­ja­te äpp lah­ti te­ha siis, kui mõ­ni oo­ta­ma­tu olu­kord käes on ja ei tea mi­da te­ha. Aga veel pa­rem on, kui sa tut­vud äpi­ga ju­ba va­rem ning val­mis­tad en­nast et­te kõi­geks, mis juh­tu­da võib. Ole val­mis!

Eelmine artikkelVelko AV juhataja kohusetäitja on Enn Pung
Järgmine artikkelKa Anija vald toetab piirkondliku vee-ettevõtte loomist