Oikumeeniline patriarh BARTOLOMEUS avas Aruküla kiriku altariukse

127
Patriarh BARTOLOMEUS (keskel) õnnistas Aruküla kiriku tänavu valminud altariruumi.

Ees­tis eel­mi­sel ja üle-eel­mi­sel nä­da­lal rii­gi- ja kar­ja­se­vi­sii­dil vii­bi­nud õi­geu­su ki­ri­ku juht, oi­ku­mee­ni­li­ne pat­riarh Bar­to­lo­meus käis möö­du­nud tei­si­päe­val, 19. sep­temb­ril ka Raa­si­ku val­las. Ta õn­nis­tas Ees­ti Apost­lik-Õi­ge­usu Ki­ri­ku­le (EAÕK) La­ge­di-Pe­nin­gi maan­tee ää­res kuu­lu­va Aru­kü­la Pü­ha Kol­mai­nu ki­ri­ku ja avas pi­du­li­kult al­ta­riuk­se. Pat­riarh viis koos te­da saat­va­te piis­kop­pi­de­ga Aru­kü­la taas­ta­mis­jär­gus ki­ri­kus tel­lin­gu­te va­hel lä­bi kree­ka­keel­se ju­ma­la­tee­nis­tu­se ning õn­nis­tas tä­na­vu val­mi­nud al­ta­ri­ruu­mi.

„Tee­nis­tu­se­ga, mil­le pat­riarh lä­bi viis, õn­nis­tas ta ki­ri­ku us­te ava­mi­se ehk Aru­kü­la ki­ri­ku ka­su­tu­se­le võt­mi­se. See tä­hen­dab, et ki­ri­kut võib nüüd ka­su­ta­da tee­nis­tus­te jaoks, kuid ki­ri­kut pü­hit­se­tud veel ei ole,“ sel­gi­tas EAÕK ülemp­rees­ter Alek­san­der Sa­ra­pik ehk isa Alek­san­der.

Aruküla õigeusu kiriku taastamise algataja ja eestvedaja JÜRI ŽELOBETSKI kiriku ees.

Aru­kü­la ki­ri­ku juu­res olid pat­riarh Bar­to­lo­meu­si oo­ta­mas mi­tu­küm­mend ini­mest. Li­gi pool tun­di kest­nud tee­nis­tu­sest said osa ka Te­ma Pü­ha­dust saat­nud de­le­gat­sioo­ni liik­med ja vai­mu­li­kud. Al­ta­ri­ruu­mi kut­su­ti ka Jü­ri Želo­bets­ki, kes on aas­taid ol­nud Aru­kü­la ki­ri­ku taas­ta­mi­se eest­ve­da­ja.

EAÕK ava­li­ke su­he­te juht, prees­ter Krist­jan Ots­mann lau­sus, et õi­geu­su ki­ri­ku juht kü­las­tas Aru­kü­la ki­ri­kut mit­mel põh­ju­sel: „Esi­teks on Ees­tis era­kord­ne, et üks ini­me­ne va­ba­taht­li­ke abi­ga taas­tab aas­ta­te kau­pa jär­je­kind­lalt ki­ri­kut. Tei­seks näi­tab ki­ri­ku taas­pü­hit­se­mi­se­le eel­nev us­te taa­sa­va­mi­ne, et se­da ki­ri­kut saab ka­su­ta­da. See on Aru­kü­la ki­ri­ku jaoks vä­ga täh­tis sünd­mus ja on suu­re­pä­ra­ne, et just pat­riarh Bar­to­lo­meus sel­le lä­bi viis.“

Pat­riar­hi Ees­ti-vi­siit oli pü­hen­da­tud Ees­ti Apost­lik-Õi­ge­usu Ki­ri­ku 100. aas­ta­päe­va­le – 7. juu­lil 1923 an­dis üleilm­ne pat­riarh Me­le­tius IV koos pü­ha si­no­di­ga väl­ja ak­ti EAÕK au­to­noo­mia ehk osa­li­se ise­seis­vu­se koh­ta. Prae­gu on EAÕK 68 ko­gu­du­sel kok­ku um­bes 34 000 lii­get.

17 aas­tat kest­nud re­no­vee­ri­mis­tööd
Rah­va­suus Aru­kü­la ve­ne ki­ri­kuks ni­me­ta­tud Aru­kü­la Pü­ha Kol­mai­nu ki­rik val­mis 1873. aas­tal. Tei­se maail­ma­sõ­ja ajal sai hoo­ne Nõu­ko­gu­de len­nu­kilt hei­de­tud pom­mi ta­ba­mu­se ja läks põ­le­ma. Roh­kem kui pool sa­jan­dit hil­jem, 2006. aas­tal tun­dis mõr­va­ri käe lä­bi tüt­re kao­ta­nud Aru­kü­la mees Jü­ri Želo­bets­ki, et peab ki­ri­ku taas­ta­ma. Koos sa­mu­ti Aru­kü­las ela­va Je­le­na Pe­rep­jol­ki­na­ga moo­dus­ta­sid nad MTÜ Aru­kü­la Ve­ne Õi­geu­su Ki­ri­ku Taas­ta­mi­se Ühing. Nüüd­seks on ki­ri­ku taas­ta­mi­se­ga te­gel­dud 17 aas­tat.

„Ei tea, mil­lal val­mis saab. Silt, kus see kir­jas oli, mä­da­nes ära. Ei jul­ge enam mõel­da, kui kaua veel lä­heb. Ei tea ka se­da, kui pal­ju aas­taid Ju­mal mul­le veel an­nab,“ rää­kis Jü­ri Želo­bets­ki.

Aas­taid ta­ga­si teh­tud pil­did an­na­vad tun­nis­tust, et Aru­kü­la ki­ri­ku taas­ta­mis­tööd pi­did esialg­se­te loo­tus­te ko­ha­selt lõp­pe­ma 2015. aas­tal.

Jü­ri Želo­bets­ki üt­les, et suur­toe­ta­jaid ei ole ol­nud, ki­ri­kut taas­ta­tak­se järk-jär­gult vas­ta­valt sel­le­le, kui­das on saa­dud ini­mes­telt an­ne­tu­si: „Ka Raa­si­ku vald na­tu­ke toe­tab, sa­mu­ti isa Alek­san­der Tal­lin­nast. Kaks töö­meest käi­vad, neile mak­sa­me.“

Je­le­na Pe­rep­jol­ki­na li­sas, et ehi­ta­mi­ne on võt­nud vä­ga kaua ae­ga see­tõt­tu, et ehi­ta­da on saa­nud ai­nult su­ve­pe­rioo­dil, ok­toob­rist mai­ni tööd sei­sa­vad.

Prae­gu on kõi­ge täht­sam saa­da pea­le ka­tus. Ki­rik saab valtsp­lekk-ka­tu­se, na­gu oli va­nas­ti. Kui ra­ha oleks, saaks sel­le kol­me kuu­ga val­mis, ole­tas Jü­ri Želo­bets­ki.

Kui ta sai ke­va­del isa Alek­sand­rilt tea­da, et pat­riarh Bar­to­lo­meu­sil on plaan sep­temb­ris Ees­tis­se tul­la, ha­ka­ti ehi­ta­ma ki­ri­ku al­ta­ri­ruu­mi, et seal saaks pi­da­da ju­ma­la­tee­nis­tu­si.
„Sai­me sel­le su­ve jook­sul enam-vä­hem val­mis. Kroh­vi­tud sei­nad ja la­gi on ka­pi­taal­sed, va­he­sein ja põ­rand ning kaks akent aju­ti­sed. Mul oli ko­dus üks ka­su­ta­tud aken, sel­lest sai­me al­ta­ri­ruu­mi­le kaks akent, vit­raažid sain draa­ma­teat­ris töö­ta­valt sõb­ralt, olid ka­su­tu­sel la­vas­tu­ses, mis nüüd on ka­vast ma­ha võe­tud,“ rää­kis ki­ri­ku taas­ta­mi­se eest­ve­da­ja.

Iga­su­gu­se abi võ­ta­vad Aru­kü­la ki­ri­ku taas­ta­mi­se al­ga­ta­jad rõõ­mu­ga vas­tu, kuid ise kel­le­le­gi pea­le ei käi. Jü­ri Želo­bets­ki üt­les, et ee­lis­tab ühe­le jõu­ka­le an­ne­ta­ja­le roh­kem väik­se­maid an­ne­tu­si.

„Meie rii­gis elab poo­lteist mil­jo­nit ini­mest, kui igaüks an­ne­taks ühe eu­ro, saaks ko­gu ki­ri­ku kor­da te­ha ja jääks üle­gi,“ mõ­tisk­les ta ning li­sas: „Mi­nul ki­ri­kus te­gut­se­mi­seks taht­mist on. Ke­va­del jäin pen­sio­ni­le, nüüd saan roh­kem siin ol­la. Ta­haks ik­ka ki­ri­ku lõ­pu­ni val­mis ehi­ta­da.“

Val­mis viie aas­ta pä­rast?
Kolm vii­mast aas­tat on Aru­kü­la ki­ri­ku taas­ta­mis­töid juh­ti­nud EAÕK ülemp­rees­ter, Tal­lin­na Is­san­da Muut­mi­se Pea­ki­ri­ku vai­mu­lik Alek­san­der Sa­ra­pik.

„Meie ki­ri­ku met­ro­po­liit Ste­fa­nus on mää­ra­nud mind sel­le ko­gu­du­se eest­seis­jaks ehk siis mi­na or­ga­ni­see­rin ko­gu­dust ja kõi­ke sel­le­ga seon­du­vat, ka ki­ri­ku re­no­vee­ri­mist,“ üt­les ta.

Kui­gi pea­mi­selt eraan­ne­ta­ja­telt saa­dud toe­tu­sed Aru­kü­la ki­ri­kut taas­ta­va­le MTÜ­le ei ole ol­nud suu­red, on need isa Alek­sand­ri sõ­nu ai­da­nud vä­he­haa­val eda­si. Ki­ri­ku lõp­li­kuks val­mi­mi­seks oleks te­ma hin­nan­gul va­ja veel 150 000-200 000 eu­rot: „Tee­me samm-sam­mult. Mi­na olen sead­nud ees­mär­giks jõu­da kol­me aas­ta­ga nii kau­ge­le, et saak­si­me ko­gu ki­ri­kus tee­nis­tust pi­da­da. Viie aas­ta pä­rast peaks ki­rik ole­ma pä­ris val­mis.“

Kui ja­ga­da va­ja­li­kud tööd aas­ta­te pea­le, oleks sel­le ees­mär­gi täit­mi­seks tar­vis igal aas­tal 30 000-40 000 eu­rot. Ka järg­mi­se­na ka­van­da­tav ki­ri­ku ka­tu­se ehi­ta­mi­ne lä­heb maks­ma um­bes 30 000-35 000 eu­rot, mis on töö­mees­te pal­ga­ra­ha. Va­ja­lik ma­ter­jal on ole­mas.

Kui­gi ehi­tus­tööd jät­ku­vad, saab nüüd, mil ko­gu­du­se al­ta­ri­ruum on val­mis ja õn­nis­ta­tud, ha­ka­ta Aru­kü­la ki­ri­kus tee­nis­tu­si pi­da­ma.

Isa Alek­san­der rää­kis, et Aru­kü­las po­le veel ise­seis­vat ko­gu­dust, seal on se­ni Tal­lin­na Is­san­da Muut­mi­se Pea­ki­ri­ku abi­ko­gu­dus. Ise­seis­va ko­gu­du­se moo­dus­ta­mi­seks pea­vad ko­gu­du­se liik­med aval­da­ma soo­vi ning ki­ri­ku täis­ko­gu nen­de soo­vi­a­val­du­se kin­ni­ta­ma.

„Täis­ko­gu on no­vemb­ris. Prae­gu on kaks­teist pe­re­kon­da, kel­le­ga saab ko­gu­du­se moo­dus­ta­mi­sel ar­ves­ta­da. Kuus-seit­se ini­mest on Aru­kü­last, mõ­ned Jü­rist, Vai­dast ja Tal­lin­nast,“ sõ­nas ta.

MTÜ Aruküla Vene Õigeusu Kiriku Taastamise Ühing arvelduskonto, millele saab teha annetusi Aruküla kiriku taastamiseks, on EE772200221032817451 (Swedbank).

Eelmine artikkelInva­li­gi­pää­su­dest
Järgmine artikkelKuusalu Rattaklubi hooaeg jätkub Cyclo rattakrossidega