Õigus­kants­ler soo­vi­tab ka Raa­si­ku vo­li­ko­gul viia maa­mak­su­mää­rus sea­dus­te­ga koos­kõl­la

19
Raasiku vallamaja ja Aruküla rahvamaja.

Möö­du­nud nä­da­lal saa­tis õi­gus­kants­ler Raa­si­ku val­la­vo­li­ko­gu­le sar­na­se kir­ja, na­gu Ani­ja val­la­vo­li­ko­gu­le li­gi kuu ae­ga ta­ga­si. Kir­ja­le al­la­kir­ju­ta­nud õi­gus­kants­le­ri üle­san­ne­tes õi­gus­kants­le­ri ase­täit­ja-nõu­nik Ola­ri Kop­pel tea­tas, et Raa­si­ku val­la­vo­li­ko­gu 15. au­gus­ti mää­rus maa­mak­su­mää­ra­de muut­mi­se koh­ta on vas­tuo­lus põ­hi­sea­du­se ja maa­mak­su­sea­du­se­ga. Ta te­gi et­te­pa­ne­ku viia see sea­dus­te­ga koos­kõl­la.

2022. aas­ta sü­gi­sel toi­mu­nud maa kor­ra­li­se hin­da­mi­se­ga mää­ra­ti kõi­ki­de­le ka­tast­riük­sus­te­le uus mak­sus­ta­mis­hind. Seo­ses sel­le­ga pi­did vo­li­ko­gud hil­je­malt 1. juu­liks keh­tes­ta­ma uued mak­su­mää­rad, mi­da ra­ken­da­tak­se ala­tes 1. jaa­nua­rist 2024. Ela­mu­maa ja maa­tu­lun­dus­maa maa­mak­su­määr võib ol­la 0,1-0,5 prot­sen­ti, muu sih­tots­tar­be­ga maa, seal­hul­gas äri- ja too­mis­maa ning sih­tots­tar­be­ta maa mak­su­määr 0,1-1 prot­sen­ti maa mak­sus­ta­mis­hin­nast aas­tas. Maa­mak­su aas­ta­se­le kas­vu­le keh­tes­ta­ti 10 prot­sen­di suu­ru­ne piir­määr.

Raa­si­ku val­la­va­lit­sus esi­tas val­la­vo­li­ko­gu­le 13. juu­nil eel­nõu keh­tes­ta­da mak­si­maal­sed lu­ba­tud mak­su­mää­rad, kuid vo­li­ko­gu keh­tes­tas ma­da­la­mad – ela­mu­maa ja maa­tu­lun­dus­maa õue­maa­kõl­vi­ku mak­su­mää­raks 2024. aas­tal 0,14 prot­sen­ti, üle­jää­nud maa­tu­lun­dus­maa­le 0,25 prot­sen­ti ning muu­le maa­le 0,46 prot­sen­ti maa mak­sus­ta­mis­hin­nast aas­tas. Ar­ves­ta­ti, et ra­han­dus­mi­nis­tee­riu­mi kal­ku­laa­to­ri jär­gi ka nen­de mää­ra­de­ga tu­le­val aas­tal maa­mak­su lae­ku­mi­ne suu­re­neks.

Samas anti juu­nis ra­han­dus­mi­nis­tee­riu­mist tea­da, et keh­tes­ta­tud mää­ra­de­ga lae­kuks val­laee­lar­ves­se maa­mak­su tu­le­val aas­tal li­gi­kau­du 122 000 eu­rot, mis on hoo­pis 30 000 eu­rot vä­hem kui tä­na­vu. See­tõt­tu muu­tis vo­li­ko­gu 15. au­gus­til kaks kuud va­rem vas­tu­võe­tud mää­rust ning keh­tes­tas 2024. aas­taks maa­mak­su mak­si­maal­sed mää­rad. Ra­han­dus­mi­nis­tee­riu­mi uue prog­noo­si ko­ha­selt lae­kuks sel­le jär­gi tu­le­val aastal val­la­le maa­mak­su 157 000 eu­rot.

En­ne mää­ru­se muut­mist kü­si­sid vo­li­ko­gu liik­med, kas neil on õi­gust 2024. aas­taks uu­si mak­su­mää­ra­sid keh­tes­ta­da, kui ot­sus tu­li te­ha hil­je­malt 1. juu­liks. Too­na­ne val­la­va­nem Raul Siem sel­gi­tas hal­dus­me­net­lu­se sea­du­se­le vii­da­tes, kui me­net­le­ja on tei­nud ot­su­se tu­gi­ne­des ebaõi­ge­le in­fo­le, mis ei sõl­tu­nud te­mast, ei saa eel­da­da, et hal­du­sakt jääb keh­ti­ma. Ta vii­tas ra­han­dus­mi­nis­tee­riu­mi kal­ku­laa­to­ri­le, mil­le jär­gi oma­va­lit­sus­tel soo­vi­ta­ti esial­gu ka­van­da­ta­vat maa­mak­su ar­ves­ta­da, kuid hil­jem sel­gus, et kal­ku­laa­tor an­nab eks­lik­ku in­fot.

Õi­gus­kants­le­ri ase­täit­ja lei­dis, et 15. au­gus­ti mää­ru­se­ga üle­tas Raa­si­ku val­la­vo­li­ko­gu vo­li­tus­nor­mi pii­re – pä­rast 1. juu­lit oleks saa­nud maa­mak­su­mää­ra­sid keh­tes­ta­da üle­järg­mi­seks aas­taks ja edas­pi­di­seks. Ta li­sas, et vo­li­tus­nor­mi­ga oleks koos­kõ­las, kui au­gus­tis keh­tes­ta­tud maa­mak­su­mää­rad jõus­tuk­sid 1. jaa­nua­ril 2025.

Raa­si­ku val­la­vo­li­ko­gu esi­mees Maar­ja Si­kut sõ­nas, et ilm­selt aru­ta­tak­se õi­gus­kants­le­ri kant­se­leist saa­dud kir­ja vo­li­ko­gu ko­mis­jo­nis. „Vo­li­ko­gu 14. no­vemb­ri is­tun­gi päe­va­kor­da see veel ei jõua,“ üt­les ta.

HO­Li juht soo­vi­tab
Maa­mak­su-tee­mat aru­ta­ti ok­toob­ris ka Har­ju­maa Oma­va­lit­sus­te Lii­du (HOL) ju­ha­tu­ses. HO­Li ju­ha­tu­se esi­mees, Jõe­läht­me val­la­va­nem And­rus Um­bo­ja rää­kis, et kõ­ne all oli vei­di tei­ne prob­leem.

„Kui uus maa­maks pi­di oma­va­lit­su­sed rik­kamaks te­ge­ma, siis prak­ti­kas see nii ei ole. Su­vis­te ar­vu­tus­te jär­gi kao­ta­vad maa­mak­sust kõi­ge roh­kem Viim­si, Jõe­läht­me ja Lää­ne-Har­ju vald ning Maar­du linn. Meie mii­nus tu­leb toot­mis­maa maa­mak­su alan­da­mi­sest,“ sõ­nas And­rus Um­bo­ja.

Ta tõi näi­te, kui se­ni saab Jõe­läht­me vald Muu­ga raud­tee­ter­mi­na­li maa eest um­bes 50 000 eu­rot maa­mak­su aas­tas, siis uu­te hin­da­de­ga hak­kab saa­ma vaid paar tu­hat eu­rot: „Ühe kin­nis­tu pealt 48 000 eurot maa­mak­su kao­ta­da on oma­va­lit­su­se jaoks ka­tast­roo­fi­li­ne. Ko­gu val­la koh­ta on vä­he­ne­mi­ne um­bes 120 000 eu­rot, Maar­du lin­nal ko­gu­ni 570 000 eu­rot. Ole­me koh­tu­nud mi­nist­ri­te­ga, soo­vi­nud, et va­he hü­vi­ta­taks, sest maa­mak­su­sea­du­se se­le­tus­ki­ri üt­leb: oma­va­lit­sus­te­le, kes on keh­tes­ta­nud maa­mak­su mak­si­maal­sed mää­rad, kuid kel­le maa­mak­su sum­ma on järg­mi­sel aas­tal väik­sem kui 2023. aas­tal, kom­pen­see­rib riik sel­le va­he.“

Ani­ja ja Raa­si­ku val­lal ning teis­tel oma­va­lit­sus­tel, kes ka­su­ta­sid mak­su­mää­ra­de ar­ves­ta­mi­sel ebaõi­get kal­ku­laa­to­rit ning au­gus­tis maa­mak­su­mää­ra­sid muut­sid, soo­vi­tas And­rus Um­bo­ja taot­le­da re­gio­naal- ja põl­lu­ma­jan­dus­mi­nis­tee­riu­milt rii­gi­pool­sest te­ge­vu­sest tin­gi­tud maa­mak­su vä­he­ne­mi­se va­he hü­vi­ta­mist: „Nad võik­sid oma pöör­du­mi­sed saa­ta ka HO­Li ju­ha­tu­se­le, et saak­si­me võt­ta oma­pool­se sei­su­ko­ha.“

Eelmine artikkelMallavere ja Pikavere Külaseltsile 5000 eurot
Järgmine artikkelKüsit­lus Ani­ja val­las ela­va­te­le ini­mes­te­le