Küsit­lus Ani­ja val­las ela­va­te­le ini­mes­te­le 

27

Val­la­va­lit­sus pa­lub valla vee­bi­lehel val­lae­la­ni­kel vas­ta­ta kü­sit­lu­se­le, mil­le ees­märk on tea­da saa­da, miks osa val­la te­ge­li­kest ela­ni­kest on oma elu­ko­ha re­gist­ree­ri­nud tei­se oma­va­lit­sus­se ning mi­da saaks val­la­va­lit­sus te­ha, et või­ma­li­kult pal­ju ko­ha­lik­ke ela­nik­ke re­gist­ree­rik­sid end Ani­ja val­da. Vas­ta­jailt kü­si­tak­se, kas te­ma te­ge­lik elu­koht on Ani­ja val­las ning kui see po­le re­gist­ree­ri­tud Ani­ja val­las, siis miks. Va­li­kus on või­ma­li­kud vas­tu­se­va­rian­did, näi­teks Tal­lin­na ta­su­ta ühis­trans­port, las­teaia- või koo­li­koht tei­ses oma­va­lit­su­ses, maa­mak­su­soo­dus­tus, kuid li­sa­da saab ka mõ­ne muu põh­ju­se. Kü­si­tak­se ka, mis vas­ta­ja ar­va­tes mo­ti­vee­riks elu­koh­ta Ani­ja val­da re­gist­ree­ri­ma. Kü­sit­lus on ano­nüüm­ne, vas­ta­ta saab 12. no­vemb­ri­ni. „Vas­ta­ta või­vad kõik ela­ni­kud, kuid eel­kõi­ge oo­ta­me vas­tu­seid neilt, kes Ani­ja val­las ela­vad, kuid on min­gil põh­ju­sel mu­ja­le re­gist­ree­ri­tud. Soo­vi­me saa­da ai­mu, kui pal­ju neid ini­me­si on ning mis põh­ju­sel po­le nad soo­vi­nud end ko­du­val­la ela­ni­kuks re­gist­ree­ri­da,“ sõ­nas val­la­va­nem Rii­vo Noor.

Eelmine artikkelÕigus­kants­ler soo­vi­tab ka Raa­si­ku vo­li­ko­gul viia maa­mak­su­mää­rus sea­dus­te­ga koos­kõl­la
Järgmine artikkelLok­sal hak­kas pe­rears­ti­tee­nust osu­ta­ma OÜ TER­VI­SEA­GEN­TUUR