Noor­te fol­kan­sam­bel Uu­ri­kad an­nab väl­ja CD-plaa­di

470
An­sam­bel Uu­ri­kad: ees HEN­RI UUS­TA­LU ja MA­TIAS KO­SE­METS, ta­ga EKE­BERT ES­KEN, ju­hen­da­ja KÜL­LI-KAT­RI ES­KEN, kaas­ju­hen­da­ja KRIS­TII­NA RE­BA­NE, LI­SET­TE MOKS, KÄ­DI ÜL­LE, MA­RIEL MOKS, MAR­LIIS KO­SE­METS, HAN­NA LII­SA TALTS, BIR­GIT MOKS, MIIA VA­NA­HANS ja SO­FIA RU­TI­KU. Fo­to Ma­ris Mat­si

No­vemb­ris plaa­ni­tud esit­lus­kont­sert Kol­ga­kü­las lük­kub Co­vi­di pä­rast eda­si.

„Uu­ri­ka­te an­samb­li lap­sed on vä­ga äge­dad, nad võik­sid päe­vas ka kolm kont­ser­ti te­ha. Kont­ser­did an­na­vad ener­giat juur­de,“ kii­dab ju­hen­da­ja ja lau­lu­de au­tor, Kuu­sa­lu kuns­ti­de koo­li kla­ve­riõ­pe­ta­ja ning lau­lus­tuu­dio juht Kül­li-Kat­ri Es­ken.

Kuu­sa­lu val­las Uu­ri kü­las ela­va­test noor­test kolm aas­tat ta­ga­si loo­dud an­samb­lil Uu­ri­kad oli tä­na­vu su­vel-sü­gi­sel kok­ku 21 esi­ne­mist. An­sam­bel pi­di möö­du­nud nä­da­la­va­he­tu­sel ole­ma Sa­ku suur­hal­lis Mar­di­laa­da peae­si­ne­ja, kuid laat toi­mus teist aas­tat jär­jest vir­tuaal­selt. Ka Uu­ri­kad esi­ne­sid ja ter­vi­ta­sid laa­da­li­si pü­ha­päe­val in­ter­ne­ti va­hen­du­sel vee­bis.

Mar­di­laa­dal loo­de­ti esit­le­da Uu­ri­ka­te esi­mest CD-plaa­ti ning esit­lus­kont­sert oli ka­van­da­tud 28. no­vemb­riks Kol­ga­kü­la rah­va­maj­ja. Kül­li-Kat­ri Es­ken üt­leb, et see kont­sert lü­ka­tak­se olu­de sun­nil eda­si. Sa­mu­ti jäid nüüd sü­gi­sel ära Ma­rek Sa­da­ma­ga pla­nee­ri­tud kont­ser­did, need­ki te­hak­se edas­pi­di, üks tu­leb kind­las­ti Kuu­sa­lu val­las.

Tä­na­vu juu­nis aval­das an­sam­bel You­Tu­be´is koos Ma­rek Sa­da­ma­ga esi­ta­tud „Met­sa­mi­ne­mi­se lau­lu“ vi­deo, mil­le vii­si au­tor on Kül­li-Kat­ri Es­ken, sõ­nad kir­ju­ta­nud Vla­dis­lav Koržets.

See laul on ka CD-plaa­di „Õnn tuli õuele“ küm­ne loo seas. Te­gu on Kül­li-Kat­ri Es­ke­ni au­to­rip­laa­di­ga, vaid „Met­sa­mi­ne­mi­se lau­lu“ sõ­nad po­le te­ma loo­dud.

Ju­hen­da­ja sõ­nul on plaa­dil ka kolm pä­ris uut lu­gu. Va­ra­se­ma seits­me lau­lu vi­deod leiab You­Tu­be´ist, üh­te uut lau­lu, „Sõb­rad koos“ ha­ka­tak­se lä­hia­jal fil­mi­ma.

Plaa­ti ha­ka­tak­se järgmisest nädalast müü­ma Apol­lo kaup­lus­tes, os­ta saab ka Uu­ri­ka­te ko­du­le­he kau­du ja an­samb­li edas­pi­dis­tel kont­ser­ti­del. Plaa­ti on trü­ki­tud 1000 ek­semp­la­ri, väl­jaand­mist toe­ta­sid Kuu­sa­lu vald, Kul­tuur­ka­pi­tal ning pal­jud an­ne­ta­jad. An­sam­bel kor­ral­das Fa­ce­boo­kis an­ne­tus­kam­paa­nia, toe­ta­jaid oli üle Ees­ti. Ju­hen­da­ja tõ­deb, et nii suurt tu­ge ei osa­tud loo­ta.

Uu­ri­ka­te CD-plaa­di esi­kaa­nel on kol­la­sed kum­mi­kud lau­lust „Maa­kad läk­sid lin­na“.

Plaa­di ümb­ri­se ku­jun­das Bri­git­ta Vaik­re Kol­gast. Fo­tog­raaf on Ma­ris Mat­si. Plaa­di­ga on kaa­sas vol­dik kõi­gi küm­ne lau­lu sõ­na­de­ga ning eral­di iga an­samb­li­liik­me pilt ja tut­vus­tus. Plaa­ti sal­ves­ta­ti mit­mel pool, pea­mi­selt Kol­ga selt­si­ma­jas.

Esi­ne­mi­sed Vi­ru fol­gil, Haap­sa­lus, Kih­nus ja mu­jal 

Uu­ri­ka­te suu­red fän­nid ja toe­ta­jad on nen­de pe­red. Esi­ne­ma sõi­de­tak­se ema­de-isa­de­ga, nii on sood­sam ja paind­li­kum, bus­si trans­por­diks ei tel­li­ta. Ena­mas­ti min­nak­se kol­me-nel­ja au­to­ga, et ma­huk­sid nii lap­sed kui ka pil­lid. Kih­nus käi­di seits­me au­to­ga, seal an­ti Kih­nu Vir­ve­le pri­vaat­kont­sert.

Au­gus­tis esi­ne­ti Vi­ru fol­gil, Jõe­läht­me fol­gil, Te­le­tor­nis 20. au­gus­ti pe­re­päe­val, Lee­sil pil­li­päe­val. Sep­temb­ris olid esi­ne­mi­sed Haap­sa­lus, Kui­vo­jal, Oan­dul, Ka­ha­las Lii­va laa­dal. Peaae­gu igal nä­da­la­va­he­tu­sel on ala­tes su­ve al­gu­sest ol­nud väl­ja­sõi­te, esi­ne­tak­se ka era­pi­du­del. Juu­lis öel­di esi­ne­mi­sed ära, et lap­sed saak­sid ol­la laag­ri­tes ja pu­ha­ta koos pe­re­de­ga.

Ok­toob­rist on ol­nud vaik­sem pe­riood, roh­kem kui kuu ae­ga ei saa­dud oma­va­hel kok­ku ko­roo­na­vii­ru­se kas­va­nud le­vi­ku tõt­tu – üks või tei­ne an­samb­list pi­di ole­ma na­ka­tu­nud klas­si­kaas­la­se­ga kok­ku­puu­tu­mi­se jä­rel iso­lat­sioo­nis.

Kül­li-Kat­ri Es­ken: „Meil on nii-öel­da ko­roo­na­bänd. Nii kui esi­me­se loo­ga ava­lik­ku­se et­te tu­li­me ja taht­si­me ha­ka­ta ak­tiiv­se­malt esi­ne­ma, tu­li ko­roo­na­vii­rus. Nor­maal­sel ajal po­le­gi meil suu­re­maid esi­ne­mi­si ol­nud. Aga me bän­di noo­red on vai­mus­tu­ses ja mo­ti­vee­ri­tud. Kui­gi õpi­vad käe­so­le­val õp­peaas­tal veel Kol­ga koo­lis, õpib So­fia Ru­ti­ku ka Tal­lin­nas Ot­sa-koo­li ee­lõp­pes. Eel­mi­sel aas­tal õp­pis seal klas­si­ka­list muu­si­kat, tä­na­vu maail­ma­muu­si­kat. Uu­ri­kad on Kuu­sa­lu kuns­ti­de koo­li õpi­la­sed ja ar­van, et mõ­ni­gi neist lä­heb Ot­sa-koo­li.“

Esi­ne­mis­ra­had ku­lu­vad an­samb­li ülal­pi­da­mi­seks, uu­te pil­li­de ost­mi­seks, Uu­ri­ka­te noo­red õpi­vad jär­jest uu­si rah­va­pil­le män­gi­ma.

Ju­hen­da­ja mär­gib, et osad Uu­ri­ka­te lau­lud on ju­ba ha­ka­nud oma elu ela­ma. „Õnn tu­li õue­le“ on 7. klas­si õpi­las­te jaoks koos­ta­tud muu­si­kaõ­pi­kus. Haap­sa­lus toi­mu­nud fes­ti­val kan­dis ni­me „Õnn tu­li õue­le“, las­teaia­lap­sed esi­ta­sid seal ühi­selt fes­ti­va­li ni­mi­lau­lu. Muu­si­kaõ­pe­ta­jad on pa­lu­nud ka „Va­na­sõ­na­de lau­lu“ ja „Hoia se­da maad“ noo­te. Uu­ri­ka­te lau­lu­de­le te­hak­se tant­se.

„Olu­li­ne on, et need lood ja sõ­nu­mid jõuak­sid kau­ge­ma­le,“ sõ­nab Kül­li-Kat­ri Es­ken.

 

 

Eelmine artikkelVAI­NO NAPP il­mu­tas ko­gu­mi­ku koos­ta­tud vol­di­ku­test
Järgmine artikkelIda-Har­ju koo­lid rii­giek­sa­mi­te tu­le­mus­te ede­ta­be­li­tes