Ida-Har­ju koo­lid rii­giek­sa­mi­te tu­le­mus­te ede­ta­be­li­tes

34
Kuusalu keskkool.

Ha­ri­dus- ja noor­tea­met ava­li­kus­tas möö­du­nud nel­ja­päe­val eel­mi­se õp­peaas­ta rii­giek­sa­mi­te kesk­mi­sed tu­le­mu­sed koo­li­de kau­pa. Õh­tu­leht ja Pos­ti­mees aval­da­sid sel­le põh­jal koo­li­de ede­ta­be­lid.

Na­gu eel­mi­sel aas­tal, oli ka tä­na­vu rii­giek­sa­mi­te soo­ri­ta­mi­ne Co­vi­di tõt­tu va­ba­taht­lik. Mul­lu teh­ti rii­giek­sa­mid ai­nult ees­ti kee­les ja ma­te­maa­ti­kas. Käe­so­le­val aas­tal said õpi­la­sed te­ha li­saks ees­ti kee­le­le, kit­sa­le ja laia­le ma­te­maa­ti­ka­le ka ing­li­se kee­le, ve­ne kee­le või prant­su­se kee­le rii­giek­sa­mi.

Keh­ras lõ­pe­ta­sid tä­na­vu güm­naa­siu­mi 8, Kuu­sa­lus 24, Lok­sal 5 õpi­last.

Ida-Har­ju koo­li­dest on Pos­ti­me­he üld­ta­be­lis ain­sa­na Kuu­sa­lu kesk­kool – 39. koht. Kol­me ek­sa­mi­ga saa­di kesk­mi­seks punk­ti­sum­maks 187,9: ees­ti kee­le ek­sa­mi kesk­mi­ne hin­ne oli 59,1 punk­ti, ma­te­maa­ti­kas 62,5 punk­ti ja ing­li­se keel 63,7 punk­ti. Aas­ta ta­ga­si oli Kuu­sa­lu kesk­kool üld­ta­be­lis 24. ko­hal.

Keh­ra güm­naa­siu­mi ja Lok­sa güm­naa­siu­mi tu­le­mu­sed see­kord üld­ta­be­lis ei ka­jas­tu, sest puu­du­sid and­med kõi­gi kol­me rii­giek­sa­mi kesk­mis­te tu­le­mus­te koh­ta – laia või kit­sa ma­te­maa­ti­ka ning ing­li­se kee­le ek­sa­mi soo­ri­ta­jaid oli al­la 5.

Ees­ti kee­le rii­giek­sa­mi te­gid Kuu­sa­lu kesk­koo­list 24 õpi­last, kesk­mi­ne hin­ne 59,1 punk­ti an­nab ta­be­lis 65. ko­ha. Mul­lu oli Kuu­sa­lu kool ees­ti kee­le rii­giek­sa­mi ta­be­lis 39. ko­hal 63,2 punk­ti­ga.

Keh­ra güm­naa­siu­mi abi­tu­rien­ti­dest osa­le­sid ees­ti kee­le ek­sa­mil 6, nen­de kesk­mi­ne tu­le­mus 56,7 punk­ti on ede­ta­be­lis 78. ko­hal. Aas­ta va­rem olid Keh­ra koo­li õpi­la­sed ees­ti kee­le ek­sa­mi ede­ta­be­li ti­pus – 5. ko­hal kesk­mi­se punk­ti­sum­ma­ga 76,2.

Lok­sa güm­naa­siu­mis te­gid ees­ti kee­le rii­giek­sa­mi tä­na­vu 5 õpi­last – kesk­mi­ne tu­le­mus on 56,4 punk­ti, mis an­nab 80. ko­ha. Eel­mi­sel aas­tal oli Lok­sa kool ees­ti kee­le ede­ta­be­lis 15. ko­hal kesk­mi­se tu­le­mu­se­ga 68,9 punk­ti.

Ing­li­se kee­le rii­giek­sa­mi tu­le­mus­te ede­ta­be­lis on ära too­dud Kuu­sa­lu kesk­koo­li tu­le­mus – ek­sa­mi tei­nud 22 õpi­la­se kesk­mi­ne punk­ti­sum­ma on 63,7 ja an­nab 61. ko­ha.

Laia ma­te­maa­ti­ka rii­giek­sa­mi tu­le­mus­te ede­ta­be­lis puu­dub Lok­sa güm­naa­sium. Kuu­sa­lu kesk­koo­list te­gid sel­le ek­sa­mi 13 õpi­last – 34. koht kesk­mi­se tu­le­mu­se­ga 56,8 punk­ti. Keh­ra güm­naa­siu­mist soo­ri­ta­sid laia ma­te­maa­ti­ka ek­sa­mi 7 õpi­last – 113. koht kesk­mi­se punk­ti­sum­ma­ga 27.

Kit­sa ma­te­maa­ti­ka rii­giek­sa­mi soo­ri­ta­sid Kuu­sa­lu kesk­koo­list 9 õpi­last – 28. koht kesk­mi­se punk­ti­sum­ma­ga 54,1.

Kuu­sa­lu kesk­koo­li di­rek­tor Kris­ti Ta­rik: „Toe­ta­si­me ja jul­gus­ta­si­me kõi­ki abi­tu­rien­te rii­giek­sa­meid te­ge­ma, ka neid, kel ei ol­nud kind­lat plaa­ni min­na ko­he kõrg­koo­li eda­si õp­pi­ma – et tu­le­vi­kus olek­sid ka neil ava­ra­mad või­ma­lu­sed eda­siõp­pi­mi­seks. Vaid kaks abi­tu­rien­ti loo­bu­sid ing­li­se kee­le ja ma­te­maa­ti­ka ek­sa­mist. Ole­me tu­le­mus­te üld­ta­be­li 39. ko­ha üle vä­ga uh­ked, kui mõel­da, kui kee­ru­li­ses olu­kor­ras need noo­red pi­did õp­pi­ma – si­su­li­selt pool­teist aas­tat ko­roo­na­tin­gi­mus­tes.“

Keh­ra güm­naa­siu­mi di­rek­tor Kai­do Krein­taal üt­les, et lõ­pe­ta­jaid oli tä­na­vu ke­va­del vä­he: „Kee­gi neist täie­li­kult ei loo­bu­nud rii­giek­sa­mi­test, kõik olid tub­lid ja te­gid oma ek­sa­mid ära.“

Ka Lok­sa güm­naa­siu­mi di­rek­tor Õn­ne­la Ted­re­kin kom­men­tee­ris, et güm­naa­siu­mi lõ­pe­ta­jaid oli vä­he: „Klas­sis oli ees­ti ja ve­ne õpi­la­si, kes te­gid eri­ne­vaid ek­sa­meid, mit­mel pu­hul oli soo­ri­ta­jaid al­la viie ja see­tõt­tu jäid kesk­mi­se tu­le­mu­se ar­ves­tu­sest väl­ja. Prae­gu­ne 12. klass on jäl­le suu­rem, 22 õpi­last.“