Tasu­ta et­te­võt­lus­laa­ger noor­te­le Raud­sil­lal

63

Kuu­sa­lu kesk­koo­li, Kuu­sa­lu noor­te­kes­ku­se ja Kuu­sa­lu Et­te­võt­ja­te Lii­du ühi­ne noor­te­le suu­na­tud et­te­võt­lusp­ro­jekt „Noor­te et­te­võt­lik­ku­se aren­da­mi­ne Kuu­sa­lu piir­kon­nas“ sai Eu­roo­pa Sot­siaal­fon­dilt toe­tust 12 851 eu­rot. Pro­jek­ti raa­mes kor­ral­da­tak­se et­te­võt­lus­laa­ger Kuu­sa­lu, Kol­ga ja Lok­sa noor­te­le, kes õpi­vad 7.-9. klas­sis. Es­malt pi­di laa­ger ole­ma 2020. aas­ta au­gus­ti­kuus, kuid lü­ka­ti Co­vi­di-pan­dee­mia tõt­tu eda­si. Laa­ger toi­mub käe­so­le­va su­ve­va­hea­ja lõ­pus, 23.-25. au­gus­ti­ni Raud­sil­la puh­ke­kes­ku­ses. Laa­gi pea­kor­ral­da­ja, Kuu­sa­lu koo­li ma­jan­du­sõp­pe õpe­ta­ja Kad­ri Ida­vain üt­leb, et laa­ger on noor­te­le ta­su­ta, Raud­sil­lal on kor­ral­da­tud noor­te toit­lus­ta­mi­ne ja öö­bi­mi­ne. Kol­me päe­va jook­sul kü­las­ta­tak­se piir­kon­na et­te­võt­teid: puit­ma­ja­de toot­ja Nor­dic Hou­ses, kä­si­töö pui­du­too­de­te val­mis­ta­ja Maa­si­maa OÜ ning elu­laa­diet­te­võt­teid La­he­maa Pä­ri­mus­ko­da ja Kol­ga mõi­sa ga­le­rii. Di­sai­ni­mõt­le­mi­se töö­tu­ba ju­hen­dab Ha­li­na Mu­ga­me, oma töö­toa teeb ka MTÜ Est­lan­der. Li­saks ma­jan­dus­maail­ma­ga tut­vu­mi­se­le on ka­vas lust­li­kud män­gud ning saab lõõ­gas­tu­da loo­dus­li­kus kesk­kon­nas, mär­gib Kad­ri Ida­vain. Te­ma sõ­nul saa­vad laag­ris ol­la ku­ni 26 noort, veel on va­bu koh­ti.

Eelmine artikkelAru­kü­la män­ni­kus ava­ti MO­BO ehk mo­biil­se orien­tee­ru­mi­se ra­da
Järgmine artikkelMaa­li­kunst­nik UNO ROOS­VALT 80