Muutused sotsiaaltoetuste taotlemise korras Kuusalu vallas

1404

Sünnitoetust hakatakse maksma kahes osas – teise poole saab lapse aastase sünnipäeva järel.

Kuusalu vallavolikogu kinnitas sotsiaaltoetuste taotlemise, määramise ja maksmise uue korra ning sotsiaaltoetuste piirmäärad.
Abivallavanem Aare Ets selgitas, et seni kehtinud kord oli aastast 2006 ning vajas kaasajastamist. Toetused jäävad samaks, muudetud on osade toetuste puhul avalduste esitamise ja toetuse määramise korda. Lasteaia osalustasu ja toidu, ka ametikoolis õppivate laste toidu kompenseerimise avaldused tuleb esitada edaspidi 15. septembriks. Toetused määratakse 31. detsembrini ja sotsiaalkomisjon vaatab jaanuaris toetuse saajate nimekirjad üle.
Seni oli sünnitoetus 320 eurot, edaspidi on 350 eurot. Varem maksti summa välja korraga. Edaspidi makstakse sünnitoetust kahes võrdses osas, esimese osa saab kuni kolm kuud pärast lapse sündi ja teise osa lapse aastaseks saamise kuul, kui laps on jätkuvalt olnud rahvastikuregistri järgi Kuusalu valla elanik.
Abivallavanem märkis, et paljud omavalitsused rakendavad sellist korda, et vähendada niiöelda toetusteturismi.
Värner Lootsmanni küsimusele, kui palju Kuusalu vallas on olnud toetusteturismi, vastas vallavanem Urmas Kirtsi, et seda ei ole uuritud, kuid muudatus ei tee uut korda halvemaks, vaid täpsustab  seda.Keskmiselt  kulub  vallas sünnitoetusteks aastas 2000 eurot, kui arvestada praegust sündivust.
Kohalik toimetulekupiir on endiselt 228 eurot inimese kohta kuus sissetulekut. Toetuste piirmäärad jäid valdavalt samaks.
Tervisetoetuste puhul saab sotsiaalkomisjon määrata hooldusvahendite soetamiseks rohkem kui 128 eurot inimestele, kes küsivad toetust ainult hooldusvahenditele.
Sotsiaalkomisjoni esimees Kaja Martinson: „Kui võrrelda naabervaldu, siis Kuusalu vallas on sotsiaaltoetustega päris hästi. Sellist valikut toetusi ja toetustesüsteemi on väga vähe. Teistel valdadel on kitsendusi rohkem.“
2014. aastal rahuldati Kuusalu vallas 1967 taotlust, sotsiaaltoetusi maksti ligikaudu 180 000 eurot. Hooldajatoetusi maksti 66 hooldajale, kokku kulus 13 395 eurot.
Vajaduspõhist peretoetust maksti 27 perele, kokku 1323 eurot.

Kohalike sotsiaaltoetuste piirmäärad Kuusalu vallas

Sissetulekust sõltuvad toetused: osalustasu toetus vastavalt tegelikule kulule; tervisetoetus retseptiravimite ostmiseks kuni 58 eurot kvartalis; tervisetoetus hooldusvahendite ostmiseks kuni 128 eurot aastas; tervisetoetus tervishoiuteenuste saamiseks kuni 128 eurot aastas; tervisetoetus abivahendite hankimiseks kuni 128 eurot aastas; tervisetoetus raviteenuste saamiseks kuni 128 eurot aastas; tervisetoetus haigetranspordiks kuni 64 eurot aastas; toidutoetus lasteaialapsele vastavalt tegelikele kuludele; toidutoetus ametikooli õpilasele 32 eurot kuus õppeperioodil; vältimatu abi toetus kuni 32 eurot; ühekordne toetus kuni 192 eurot aastas.
Sündmusepõhised sotsiaaltoetused: aabitsatoetus 64 eurot igale lapsele esmakordsel kooliastumisel; elluastumistoetus kuni 320 eurot ühele taotlejale; juubelitoetus 32 eurot; jõulutoetus 20 eurot igale eakale; jõulutoetus eestkoste- või hoolduspere lapsele 32 eurot; kriisitoetus vastavalt vallaeelarve võimalustele igal konkreetsel juhul eraldi;  lasterikaste perede toetus 32 eurot igale lapsele aastas; matusetoetus 64 eurot; puuetega inimese toetus kuni 320 eurot; puuetega laste transporditoetuse määramisel võtta aluseks kütuse kulu 10 liitrit 100 km kohta; sünnitoetus 320 eurot jaanuaris 2015. aastal ühes osas iga vastsündinu kohta. Sünnitoetus 350 eurot alates veebruarist 2015. aastast iga vastsündinu kohta, makstakse välja kahes osas. 175 eurot pärast sündi ja 175 eurot lapse 1 aastaseks saamisel; töövihikutoetus vastavalt tegelikele kuludele, kuid mitte rohkem kui üks komplekt õpilase kohta õppeaastas; lapsehoiutoetus kuni 128 eurot lapse eest ühes kalendrikuus. Tervisetoetuse koondlimiit ühe taotleja kohta on 486 eurot kalendriaastas.