Muudatused Anija valla ühisveevärgi – kanalisatsiooniga liitumise ning kasutamise eeskirjas

654

Anija volikogu kinnitas 21. oktoobri istungil ühehäälselt ühisveevärgi ja -kanalisatsiooniga liitumise ning kasutamise eeskirja uue redaktsiooni.

Ühisveevärgiga tegeleva ettevõtte OÜ Velko AV juhataja Rain Oks selgitab, et  eeskirjas tehtud muudatused on peamiselt seotud uue reoveepuhasti valmimise ja käivitamisega: „Eeskirjaga kehtestati ühiskanalisatsiooni juhitava reovee reostusnäitajate lubatud piirväärtused. Kuna puhastussüsteem on loodud olmereovee puhastamiseks, siis reoainete sisalduse ületamine, võrreldes tavapärase olmereoveega, võib kahjustada puhastis toimuvaid bioloogilisi protsesse. Lisandus eeskirjas on oluline juhul, kui kanalisatsiooni plaanitakse suunata  tööstuslikku reovett. Kui suunaja ületab reoainete piirväärtuse, siis peab ta rajama eelpuhasti või maksma puhastamise eest täiendavat tasu. Praegu ei ole Anija vallas juriidilisi isikuid, kes suunaksid kanalisatsiooni tööstuslikku reovett.”

Teine muutus puudutab ühisveevärgi- ja kanalisatsiooni teenuse osutamise erijuhtumit ehk teenuse osutamist lepinguta.

Rain Oks: „Meie ettevõte osutab teenust kinnistupõhiselt. Majades, kus kinnistu  on kaasomandis, kuid puudub kaasomanike volitatud esindaja, ei ole ÜVK seaduse alusel klienti, kellega sõlmida teenuse osutamise leping. Taolisel juhul võtab kliendi õigused ja kohustused lisatasu ees üle vee-ettevõtja.
Loodame, et ei pea seda punkti rakendama ja kõik kaasomanikud loovad omale sobiliku valitsusvormi – ühistud, ühisused või volitatud esindaja.“

Eeskirjas on sätestatud veel, et kinnistute omanikel on võimalik liituda nii veevärgiga ja kanalisatsiooniga kui ka mõlemaga eraldi. Veevärgiga liitujatele paigaldab veemõõtja OÜ Velko AV. Liitumine ühisveevärgi ja kanalisatsiooniga on tasuta. Liitumispunkti asukoht hakkab olema kuni ühe meetri kauguselt kinnistupiiridest. Omanik kannab hoolt veesüsteemi paigaldamise ja hooldamise eest oma kinnistu piirides.