Kuu­sa­lu kool saab uuel õp­peaas­tal koo­li­vor­mi

999
Kuusalu kool.

Koo­li­vor­mi val­mis­tajaks valiti Unifashion OÜ, mille kaubamärk on Swii­ter.

Kuu­sa­lu kesk­kool võ­tab järg­mi­sel õp­peaas­tal ka­su­tu­se­le koo­li­vor­mi. Ala­tes sep­temb­rist 2020 hak­ka­vad 1.-4. klas­si õpi­la­sed sel­jas kand­ma kas kol­last, he­le­si­nist või tu­me­si­nist lü­hi­kes­te var­ru­ka­te­ga po­lo­sär­ki või si­nist ves­ti. Pi­du­lik riie­tus on koo­li­vor­mi vest, mi­da kan­tak­se ka koo­li esin­da­des. Nii po­lo­sär­gid kui ka vest on Kuu­sa­lu kesk­koo­li lo­go­ga. Põ­hi­koo­li ja güm­naa­siu­mio­sa õpi­las­te­le on jäe­tud koo­li­vor­mi ele­men­ti­de ka­su­ta­mi­ne va­ba­taht­li­kuks.
Koo­li juht­kond ja ka hoo­le­ko­gu on koo­li­vor­mi tee­ma­ga te­ge­le­nud li­gi aas­ta. Õpi­las­te, õpe­ta­ja­te ja lap­se­va­ne­ma­te seas kor­ral­da­ti möö­du­nud ke­va­del kü­sit­lus, vas­ta­jaid oli 757. Lap­se­va­ne­mad pool­da­sid koo­li­vor­mi ka­su­tu­se­le­võt­tu. Õpi­la­sed olid täis­ma­hus koo­li­vor­mi ka­su­ta­mi­se vas­tu ja po­si­tiiv­se­malt suh­tu­sid, kui iga­päe­va­ne koo­li­vorm on kas särk või vest.

Kuu­sa­lu kesk­koo­li di­rek­tor Vel­lo Sats: „Usu­me, et koo­li­vorm sü­ven­dab oma koo­li tun­net, ta­gab õpi­las­li­ku vä­li­mu­se ja ai­tab ku­jun­da­da koo­lis ül­dist riie­tu­mis­kul­tuu­ri. Koo­li­vor­mi tee­ma on ol­nud päe­va­kor­ral mi­tu aas­tat. Koo­li si­se­hin­da­mi­sel teh­ti 2018. aas­tal et­te­pa­nek viia lä­bi kü­sit­lus, kui­das suh­tu­tak­se koo­li­vor­mi ka­su­tu­se­le võt­mis­se. Käe­so­le­val õp­peaas­tal hak­ka­si­me eda­si te­gut­se­ma, et lei­da koo­li­vor­mi toot­ja, va­li­da so­bi­vad mu­de­lid ja vär­vid.“

Sood­sa­ma või­ma­lu­se pak­kus Swii­ter. Koo­li­vor­mi saab ha­ka­ta ost­ma et­te­võt­te vee­bi­poest, kus ava­tak­se Kuu­sa­lu koo­li­le oma tel­li­mis­kesk­kond. Au­gus­tis tu­leb fir­ma esin­dus koo­li­maj­ja too­teid müü­ma ja siis saab neid ka proo­vi­da. Lap­se­va­ne­mad ta­su­vad ot­se et­te­võt­te­le, kool müü­ki ei va­hen­da.

Eelmine artikkelKuu­sa­lu val­la kon­kur­siü­ri­tu­sed
Järgmine artikkelAru­kü­la-Pe­nin­gi tee re­konst­ruee­ri­tak­se 2021. aas­tal