MTÜ Ing­ver pa­neb Keh­ra ait-kui­va­ti ko­gu­kon­da tee­ni­ma

2116
Kehra ait-kuivati.

Kehra ait-kuivati.

„Mõt­teid on pal­ju, kuid põ­hi­soov on, et sel­lest ma­jast saaks ko­ha­li­ku rah­va jaoks mõ­nus koos­käi­mis­koht,“ üt­leb Ing­Ve­ri juhatuse liige IN­GA KOIT­LA.

Ani­ja val­la­vo­li­ko­gu eel­mi­se koos­sei­su vii­ma­sel is­tun­gil ot­sus­ta­ti an­da Keh­ras noor­te­kes­ku­se ja kat­la­ma­ja va­hel asuv maa­ki­vi­dest en­di­ne ait-kui­va­ti 20 aas­taks ta­su­ta ren­di­le MTÜ­le Ing­Ver.

„Sel­li­ne oli meie pak­ku­mi­ne ja oli­me ren­di­kon­kur­si ain­sad osa­le­jad. Hoo­ne on na­gu­nii 30 aas­tat tüh­ja­na seis­nud,“ sõ­nab Ing­Ve­ri eest­ve­da­ja In­ga Koit­la.

Li­saks te­ma­le kuu­lu­vad ke­va­del loo­dud MTÜs­se Ing­Ver veel Ve­ro­ni­ka Si­li­vask, Kris­tii­na Püi ja Kel­ly Kruus­mann. Lõi­me MTÜ, et te­ha mi­da­gi ko­gu­kon­na heaks ja ko­gu­kon­na­ga koos, üt­leb In­ga Koit­la. Kui­gi nad on peaae­gu kõik noor­soo­töö­ta­jad, ei tä­hen­da see, et nen­de siht­rühm on üks­nes lap­sed ja noo­red, vaid kõik ko­ha­li­kud ela­ni­kud: „Anija valla üks prioriteet on uued elanikud ja elanike arvu kasv, kuid inimesed tahavad, et kodukoht poleks üksnes magala, vaid siin oleks ka õhtuti tegevust.“

Su­vel jäi In­ga Koit­la­le sil­ma maa­ki­vi­dest ait-kui­va­ti. Tee­me Ära tal­gu­päe­val teh­ti see va­nast mööb­list ja pra­hist puh­taks ning juu­lis toi­mu­nud folk­loo­ri­fes­ti­va­li ajal oli seal esi­me­ne me­nu­kas kont­sert.

Va­na ait-kui­va­ti esi­me­sel kor­ru­sel on üks suu­rem ja mi­tu väik­se­mat ruu­mi, li­saks kaks suu­re­mat tei­sel kor­ru­sel. Ma­ja kõi­ki­des­se sop­pi­des­se po­le Ing­Ve­ri liik­med veel pää­se­nud, mõ­ned on lau­da­de­ga kin­ni löö­dud või müü­ri­tud. Kõi­ge suu­rem on ruum, mil­les toi­mus su­vi­ne Jää-ää­re kont­sert ning sep­temb­ris Ind­rek Taal­maa mo­noe­ten­dus, mil­le­le no­vemb­ri al­gu­ses on tu­le­mas järg. Pa­ri­ma taht­mi­se kor­ral ma­hub sin­na 130 ini­mest. Ja taht­jaid on, ka järg­mi­se eten­du­se pi­le­tid on väl­ja müü­dud.

„Oma pak­ku­mi­ses lu­ba­si­me, et hak­ka­me siin kor­ral­da­ma kont­ser­te, eten­du­si, kir­bu­tur­ge, jõu­luü­ri­tu­si. Aga ei ta­haks sea­da pii­re, et tee­me siin ai­nult tea­tud as­ju. Sel tal­vel mi­da­gi pü­si­vat te­ha ei saa, en­ne tu­leb ma­ja saa­da soo­jaks ja soo­ja­pi­da­vaks,“ rää­gib In­ga Koit­la.

Plaan on te­ha veel aju­rün­nakuid ja koosolekuid, et pan­na täp­selt pai­ka, mil­li­seid te­ge­vu­si ha­ka­tak­se seal te­ge­ma: „Kind­las­ti on prio­ri­teet eri­ne­va­te üri­tus­te kor­ral­da­mi­ne, kuid edas­pi­di on või­ma­lik ha­ka­ta or­ga­ni­see­ri­ma ka rin­gi­te­ge­vu­si.“

Koos­tööd on alus­ta­tud MTÜ­ga Keerdt­repp, kes ka­su­tab ai­ta tal­ve­pe­rioo­dil ekst­reem­ala­de tree­nin­gu­te lä­bi­vii­mi­seks. Sel­leks pan­nak­se ai­ta üles mul­ti­funkt­sio­naal­ne mi­ni­ramp-la­va: „Prae­gu po­le Keh­ras tal­vel ku­sa­gil ru­la- või tõuk­si­sõi­du­ga te­ge­le­da, siin saab, ning kui on eten­dus või kont­sert, ka­su­ta­me se­da la­va­na.“

En­ne tu­leb va­he­ta­da elekt­ri­juht­med ja pis­ti­kud ning va­la­da ram­bi al­la be­toon­põ­rand. Ra­ha ma­ter­ja­li ost­mi­seks taot­42 Inga Koitla3-2le­tak­se noor­te idee­de pro­jek­ti­fon­dist „No­pi üles“, ku­hu esi­ta­ti ees­ti ja ve­ne noor­te lõi­mu­misp­ro­jekt.

In­ga Koit­la mõt­teis on, et ku­na­gi võiks ai­da ühes osas ol­la kaug­töö­kes­kus: „Meil Keh­ras po­le koh­ta, kus tööd te­ha, kui ta­had näi­teks kor­raks kon­to­rist või ko­du­sest sa­gi­nast väl­ja saa­da, et ra­hu­li­kult sü­ve­ne­da.“

Üri­tus­te ja te­ge­vus­te or­ga­ni­see­ri­mi­se kõr­val tu­leb Ing­Ve­ril ha­ka­ta tegelema ka ait-kui­va­ti kor­da­te­ge­mi­se­ga. Sel­leks on ka­vas taot­le­da ra­ha Lea­der-prog­ram­mist ja mu­jalt, kust või­ma­lik. Kind­las­ti on va­ja ka­tus üle vaa­da­ta, ko­gu ma­ja­le ak­nad et­te pan­na, saa­da sis­se ve­si ja ka­na­li­sat­sioon, kü­te, loet­leb In­ga Koit­la.


IN­GA KOIT­LA Keh­ras ren­di­le saa­dud ait-kui­va­tis, kus on kor­ral­da­tud esi­me­ne kont­sert ja esi­me­ne teat­ri­tükk, mõ­le­mad olid vä­ga me­nu­kad. 

Eelmine artikkelKoha­li­kud no­ta­rid an­na­vad 1. no­vemb­ril ta­su­ta nõu
Järgmine artikkelEV 100 IGAS KÜLAS – ühiskingitus meile ja me riigile, milles saavad kaasa lüüa kõik, ka teie kogukond!