Kuu­sa­lu lu­me­lin­na ehi­ta­sid 12 võist­kon­da

234
Kuusalu kooli 2.b klassi õpilased meisterdasid koos vanematega suure lumest teo. Esireas tüdrukutest KEILI, ELIS ja LIISA, teises reas LISANDRA ja BRITTEL, taga DELIISE 4.c klassist. Pildilt puudub Mirko Kaspar. Foto Risto Link

Kuu­sa­lu spor­di­kes­ku­se juu­res on nüüd lu­mest ti­gu, ig­lu, jää­tis, lehm, pü­ra­miid, mul­ti­funkt­sio­naal­ne dii­van, kass ja hiir, Li­ha­võt­te­saa­re ku­jud, kaks draa­ko­nit, Jääa­ja Sc­ratc­h koos tam­me­tõ­ru­ga ning lu­me­ku­ju, mil­le au­to­rid ni­me­ta­sid 50 mi­nu­ti pro­jek­tiks.

Lau­päe­val, 13. veeb­rua­ril ko­gu­nes lu­me­lin­na ehi­ta­ma 12 võist­kon­da, ehi­ta­jaid kok­ku oli um­bes 70. Lu­me­lin­na ehi­ta­mi­se kor­ral­das Kuu­sa­lu spor­di­kes­kus koos noor­te­kes­ku­se­ga.
Pea­kor­ral­da­ja, Kuu­sa­lu Spor­di­kes­ku­se ju­ha­ta­ja Kad­ri Ida­vain rõõ­mus­tas, et et­te­võt­mi­ne läks kor­da ja rah­vas tu­li osa­le­ma. Ku­na väl­ja­kuu­lu­ta­tud täh­ta­jaks oli re­gist­ree­ri­tud vaid kuus võist­kon­da, oli kar­tus, et ko­roo­na­vii­ru­se ajal ja kül­ma­de il­ma­de­ga ei tul­da osa­le­ma.

Kuid hu­vi­li­si li­san­dus, lau­päe­val olid mõ­ned kül­mak­raa­did ja ilm tal­vi­selt ma­he ning veel ehi­ta­mi­se ajal tu­li osa­le­jaid juur­de. Oli noor­te ja las­te­ga pe­re­de võist­kon­di.

Esial­gu plaa­ni­ti kor­ral­da­da lu­me­ku­ju­de ehi­ta­mi­se võist­lus, aga kuue võist­kon­na­ga ei ol­nud te­ma sõ­nul mõ­tet pa­ri­maid va­li­da ja žüriid ei kut­su­tud. Kõi­gi­le võist­kon­da­de­le ja­ga­ti maius­tu­si ning an­ti tä­nu­kir­jad ja või­ma­lus ka­su­ta­da spor­di­kes­ku­se sau­na en­da­le so­bi­val ajal.

Kad­ri Ida­vain: „Õn­neks ja­gus kõi­gi­le nii Ii­vi Roo­li kee­de­tud sup­pi kui ka Hei­di Vi­li­põl­lu teh­tud kring­leid fir­malt Hei­di Koo­gid. Pii­ran­gu­test hoi­ti kin­ni ja sup­pi sõid võist­kon­nad kor­da­möö­da.“

Abis oli Kuu­sa­lu va­ba­taht­li­kud pääst­jad, kes and­sid ehi­ta­ja­te­le vett ning pi­ser­da­sid lu­me­ku­jud lõ­puks vee­ga üle, et kauem vas­tu peak­sid.

Käi­mas on veel fo­to­kon­kurss. Lu­me­lin­na Fa­ce­boo­ki-le­he­le pa­lu­tak­se ehi­ta­ja­telt ja ka uu­dis­ta­ja­telt laa­di­da fo­to­sid kon­kur­si­le #kuu­sa­lu­lu­me­linn2021.

Kad­ri Ida­vain li­sas, et lu­me­lin­na ehi­ta­mi­seks lü­ka­ti üle 20 lu­me­hun­ni­ku. Osad jäid ka­su­tu­se­ta, kel hu­vi, võib min­na ehi­ta­ma.

Eelmine artikkelMoo­tor­saa­ni­de­ga sõit­jad ri­ku­vad ta­li­vil­ja­põl­de
Järgmine artikkelSõnumitoojas 17. veebruaril