Mõi­sa­kul­tuu­ri­päe­v tõi Ani­ja mõi­sa ka uusi külastajaid

219
Mõi­sa­kul­tuu­ri­päe­va kor­ral­da­jad Ani­ja mõi­sast koos peae­si­ne­ja, pe­re­kond Il­ve­se trio­ga.

Pü­ha­päe­val, 13. au­gus­til toi­mus Ani­jal koos pärt­li­päe­va­laa­da­ga 6. mõi­sa­kul­tuu­ri­päev. Va­rem on viiel kor­ral Ani­jal olnud mõi­sa­kul­tuu­ri­fes­ti­va­l. Ani­ja mõi­sa tu­run­dus­juht Kad­ri Ki­vi­nurm sel­gi­tas, ku­na tä­na­vu­ne et­te­võt­mi­ne oli vei­di lü­hem ja kom­pakt­sem kui eel­mis­tel aas­ta­tel toi­mu­nud fes­ti­va­lid, otsustati see ni­me­tada mõi­sa­kul­tuu­ri­päe­vaks.

Va­na­tant­suan­sam­bel Fio­ret­to Rak­ve­rest. Fo­tod Kad­ri Ki­vi­nurm

Päe­va peae­si­ne­ja Ani­ja mõi­sa­par­gis oli pe­re­kond­lik trio – tšel­list Sil­via Il­ves koos poe­ga­de, 11aas­ta­se Tris­tan Il­ve­se­ga, kes män­gis sa­mu­ti tšel­lot, ning 12aas­ta­se Ste­fan Il­ve­se­ga, kes saa­tis neid kla­ve­ril. Par­gi­mu­rul esi­nes veel aja­loo­li­se tant­su an­sam­bel Fio­ret­to Rak­ve­rest, tant­si­jad olid ajas­tu­le vas­ta­va­tes kos­tüü­mi­des.

Kuns­tia­ja­loo­la­ne Ju­han Mais­te, kes on ka Ani­ja mõi­sa aja­lu­gu tut­vus­ta­va ma­hu­ka raa­ma­tu au­tor, pi­das mõi­sa bal­li­saa­lis loen­gu tee­mal „Ani­ja ja Bal­ti mõi­saar­hi­tek­tuu­ri mik­ro­kos­mos“. Hu­vi oli suur, saal oli kuu­la­jaid täis.

Mõi­sa­kul­tuu­ri­päe­va kü­las­ta­jad said sel­ga proo­vi­da Rah­vu­s-oo­pe­rist Es­to­nia too­dud kos­tüü­me ning nen­des Es­to­nia fo­to­sei­na ees po­see­ri­da.

Pärt­li­päe­va­laa­dal pak­ku­sid oma too­dan­gut paar­küm­mend pea­mi­selt ko­ha­lik­ku kaup­le­jat. Kü­las­ta­jail oli või­ma­lus sõi­ta ho­bu­se ja po­ni­ga, las­te­le tehti näo­maa­lin­guid, olid meis­ter­da­mi­se töö­toad, vaa­da­ta sai ta­lu­loo­mi, las­ta vi­bu ja kee­ru­ta­da õn­ne­ra­tast. Mõi­sa­päe­va pi­le­ti­ga pää­ses kü­las­ta­ma ka här­ras­te­ma­ja pü­si­näi­tust „Mõi­sa aja lu­gu“.

Mõisapäe­va juh­tis Ar­let Pal­mis­te.

„Ilm oli ilus ja mõi­sa­kul­tuu­ri­päev läks vä­ga häs­ti. Ar­ves­ta­si­me, et kü­las­ta­jaid oli li­gi tu­hat. Pal­ju oli ko­ha­lik­ke ja Keh­ra rah­vast, kuid mõi­sa­päe­va­le tul­di ka näi­teks Tal­lin­nast. Oli neid­ki, kes sat­tu­sid Ani­ja mõi­sa al­les esi­mest kor­da,“ rää­kis Kad­ri Ki­vi­nurm.

Eelmine artikkelPRIIT RANDES on Eesti meister kettagolfi MP40 divisjonis
Järgmine artikkelSõnumitoojas 16. augustil