Riik soo­vib osa kõr­val­maan­teid an­da oma­va­lit­sus­te­le

390

Anija vallale pakub riik 25,6, Kuusalu vallale 18,8 ja Raasiku vallale 0,4 kilomeetrit teid.

Jaa­nua­ris saa­tis ma­jan­dus- ja ta­ris­tu­mi­nis­ter Taa­vi Aas oma­va­lit­sus­te­le kir­ja, mil­les tea­tab, et vas­ta­valt va­ba­rii­gi va­lit­su­se te­ge­vusp­rog­ram­mi­le 2019-2023 tu­leb tal tä­na­vu märt­sis esi­ta­da ana­lüüs ja et­te­pa­ne­kud rii­gi­tee tun­nus­te­le mit­te­­vas­ta­va­te rii­gi­tee­de üleand­mi­seks ko­ha­li­ke­le oma­va­lit­sus­te­le. Kir­ja­le oli li­sa­tud 2018. aas­tal koos­ta­tud aruan­ne koos ülean­ta­va­te tee­de esialg­se ni­me­kir­ja­ga.

Aruan­des on kir­jas, et ots­tar­be­kas on an­da oma­va­lit­sus­te­le üle li­gi­kau­du 20 prot­sen­ti rii­gi­tee­de võr­gust ehk 3400 ki­lo­meet­rit kõr­val­maan­teid. Neist 66 prot­sen­ti on kruu­sa­teed, mil­lest 90 prot­sen­ti on liik­lus­sa­ge­du­se­ga ku­ni 250 au­tot öö­päe­vas. Ana­lüü­si­ga jõu­ti jä­rel­du­se­le, et tee­de üleand­mi­se­ga suu­re­neb oma­va­lit­su­se ot­sus­tu­sõi­gus tee­hoiu­töö­de kor­ral­da­mi­sel ning pa­ra­neb nen­de või­me­kus, sest tee­hoiu­töö­de ma­hu suu­re­ne­mi­se ar­velt on tee­hoi­du või­ma­lik kor­ral­da­da väik­se­ma­te ühiku­hin­da­de­ga, saab paind­li­ku­malt ar­ves­ta­da ko­ha­li­ke ela­ni­ke hu­vi­de ja lii­ku­mis­va­ja­dus­te­ga ning suu­na­ta tee­hoiu­ra­ha nen­de­le ko­ha­li­ke­le tee­de­le, mis se­da kõi­ge roh­kem va­ja­vad.

Ana­lüü­si käi­gus koos­ta­ti ka tee­hoiu­va­hen­di­te kal­ku­lat­sioon, teed ja­ga­ti ka­te­goo­ria­tes­se ning tu­ru­hin­da­de põh­jal ar­vu­ta­ti hool­de- ja in­ves­tee­rin­gu­te ku­lud. Kal­ku­lat­sioo­ni ko­ha­selt tu­leks nen­de tee­de val­da­de­le-lin­na­de­le üleand­mi­sel oma­va­lit­sus­te­le kok­ku eral­da­da li­gi­kau­du 7,2 mil­jo­nit eu­rot aas­tas ehk kesk­mi­selt li­gi 2100 eu­rot ki­lo­meet­ri koh­ta.

Mi­nis­ter kü­sis oma­va­lit­su­selt, kas ol­lak­se nõus rii­gi kõr­val­maan­teid vas­tu võt­ma koos aruan­des kal­ku­lee­ri­tud li­sa­ra­ha­ga. Sel­le­ga mit­te­nõus­tu­mi­sel pa­lu­ti ot­sust põh­jen­da­da ning esi­ta­da tin­gi­mu­sed, mil­le­ga ol­lak­se nõus teid vas­tu võt­ma.

Har­ju maa­kon­nas soo­vib riik oma­va­lit­sus­te­le üle an­da kok­ku 154,1 ki­lo­meet­rit kõr­val­teid. Sel­lest Ani­ja val­las on 25,6, Kuu­sa­lu val­las 18,8, Raa­si­ku val­las 0,4 ja Lok­sa lin­nas 1,3 ki­lo­meet­rit.

ANI­JA VALD
Ani­ja val­la­le pa­kub riik 6 teed või tee­lõi­ku. Need on 3 ki­lo­meet­ri pik­ku­ne Kau­nis­saa­re-Keh­ra tee, 900 meet­ri pik­ku­sed Keh­ra jaa­ma ja Sood­la tee, Raud­o­ja-Vi­ki­pa­lu-Keh­ra tee, mil­le pik­kus on 10,7 ki­lo­meet­rit, Ala­ve­re-Voo­se tee, mil­le pik­kus on 9,7 ki­lo­meet­rit ning 400meet­ri­ne lõik Ala­ve­re teest.

Val­la­va­lit­sus vas­tas mi­nis­tee­riu­mi­le, et ol­lak­se val­mis lä­bi­rää­ki­mi­si pi­da­ma pa­ku­tud tee­dest kol­me osas, kuid en­ne üleand­mist tu­leks neil te­ha va­ja­li­kud in­ves­tee­rin­gud, sa­mu­ti peab üleand­mi­se­ga kaas­ne­ma ra­ha tee­de hool­du­se­le ning lu­me- ja li­be­du­se­tõr­je­le. Ala­ve­re kü­las asu­va tee­lõi­gu on oma­va­lit­sus val­mis võt­ma, kui sel­le äär­de ra­ja­tak­se kerg­liik­lus­tee, Keh­ra jaa­ma tee äär­de on kerg­liik­lus­tee pro­jek­tee­ri­tud, kuid tu­leks val­mis ehi­ta­da, Sood­la tee va­jaks en­ne val­la­le üleand­mist pin­da­mist.

Üle­jää­nud kol­me mi­nis­tee­riu­mi pa­ku­tud tee üleand­mi­se­ga Ani­ja val­la oman­dis­se ei ole val­la­va­lit­sus nõus, ku­na need va­ja­vad lä­hia­jal suu­ri in­ves­tee­rin­guid. Val­la­va­nem Rii­vo Noor põh­jen­das, et Kau­nis­saa­re-Keh­ra tee on osa­li­selt vä­ga hal­vas sei­sus ja va­jab kii­ret re­no­vee­ri­mist. Ku­na teed ka­su­tab Ko­se-Ala­ve­re-Keh­ra lii­nil sõi­tev buss, va­jab tee tal­vel pi­de­vat li­be­du­se­tõr­jet, kuid oma­va­lit­su­sel sel­leks või­me­kust ei ole. Ka Rau­do­ja-Vi­ki­pa­lu-Keh­ra tee, mi­da ka­su­ta­vad pal­jud Keh­ra pa­be­ri­te­ha­ses­se pui­tu ve­da­vad RMK met­sa­veo­kid, va­jab val­la­va­lit­su­se kin­ni­tu­sel re­no­vee­ri­mist. Ala­ve­re-Voo­se tee on val­la­va­ne­ma hin­nan­gul suu­res osas hal­vas sei­sus kruu­sa­tee, mis va­jab lä­hiaas­ta­tel re­no­vee­ri­mist ja must­kat­te­ga kat­mist.

Vas­tu­ses ma­jan­dus- ja kom­mu­ni­kat­sioo­ni­mi­nis­tee­riu­mi­le mär­kis val­la­juht, et maa-amet kan­nab lä­hia­jal mass­kan­de­ga maa­ka­tast­ris­se kõik rii­gi oman­dis ole­vad re­for­mi­ma­ta, seal­hul­gas vä­ga pal­ju trans­por­di­maa sih­tots­tar­be­ga maad, mi­da soo­vi­tak­se sa­mu­ti an­da Ani­ja val­la mu­nit­si­paa­l­oman­dis­se. Need tee­lõi­gud on ena­mi­kus vä­ga hal­vas sei­su­kor­ras ja nõua­vad lä­hiaas­ta­tel suu­ri in­ves­tee­rin­guid, sa­mu­ti on käe­so­le­va aas­ta era­kord­selt soe talv mõ­ju­nud kõi­ki­de­le Ani­ja val­la kruu­sa­tee­de­le vä­ga hal­vas­ti, mär­gi­tak­se vas­tu­ses.

KUU­SA­LU VALD
Ka Kuu­sa­lu val­la­le pa­kub riik 6 teed või tee­lõi­ku. Need on 1,5 ki­lo­meet­rit Kuu­sa­lu teest, 1,8 ki­lo­meet­rit Ka­ha­la teed, 5,3 ki­lo­meet­rit Jõe­läht­me-Kem­ba teest koos 11,9meet­ri­se sil­la­ga, 3,7 ki­lo­meet­rit Valk­la-Haap­se teed, seal­hul­gas 19meet­ri­ne sild, 5,4 ki­lo­meet­ri pik­ku­ne Hirv­li-Va­has­tu tee ning 1,1 ki­lo­meet­rit Lok­sa-Pä­ris­pea teest.

Val­la­va­nem Ur­mas Kirt­si kom­men­tee­ris: „Rii­gi­tee­de üle and­mi­ne on või­ma­lik al­les pä­rast se­da, kui on kok­ku le­pi­tud ra­has­ta­mis­mu­del, mis ta­gab ülean­ta­va­te tee­de tee­hoiu­ku­lu­de ja in­ves­tee­rin­gu­te kat­mi­se.“

RAA­SI­KU VALD
Raa­si­ku val­la­le plaa­nib riik üle an­da ühe tee, see on Raa­si­kul asuv Tee­meist­ri tee, mil­le pik­kus on 400 meet­rit.

„Val­la­va­lit­sus ei ole sel­le tee vas­tu­võt­mi­se vas­tu, kui riik an­nab sel­le hool­da­mi­seks mei­le li­sa­ra­ha,“ lau­sus val­la­va­nem And­re Sepp.

Lok­sa lin­na­le pa­kub mi­nis­tee­rium 1,3 ki­lo­meet­ri pik­kust Me­re teed.

Ma­jan­dus- ja kom­mu­ni­kat­sioo­ni­mi­nis­tee­riu­mi tel­li­tud ana­lüü­si käi­gus tu­vas­ta­ti ka ko­ha­li­kud teed, mil­le võt­mi­ne rii­gi­teeks võib ol­la põh­jen­da­tud. Kok­ku on sel­li­seid lõi­ke 52 ko­gu­pik­ku­se­ga 47,4 km. Nen­de hul­gas on ka Ani­ja val­las asu­vad Aa­vo­ja tee, mil­le pik­kus on 1,6 ki­lo­meet­rit ning 500 meet­rit Vi­ki­pa­lu jaa­ma­teest ning 3,4 ki­lo­meet­rit Tuu­na-Must­jõe teest.

Eelmine artikkelKOPi toe­tu­sed suu­re­ne­vad
Järgmine artikkelNais­ko­du­kaits­ja­te mis­sioo­nist