Raa­si­ku vo­li­ko­gu nõus­tus Pi­hu­ve­re kar­jää­ri laie­ne­mi­se­ga

22
Raasiku vald.

Val­la­vo­li­ko­gu oli Pi­hu­ve­re II kruu­sa­kar­jää­ri kesk­kon­na­loa muut­mi­se­ga nõus ka­hel tin­gi­mu­sel.

Tä­na­vu 19. jaa­nua­ril saa­tis Met­sa­maa­hal­du­se AS kesk­kon­naa­me­ti­le taot­lu­se muu­ta Raa­si­ku val­la Mal­la­ve­re kü­las Ul­si kin­nis­tul asu­va Pi­hu­ve­re II kruu­sa­kar­jää­ri mäee­ral­di­se kesk­kon­na­lu­ba. Kesk­kon­na­amet võt­tis sel­le me­net­lus­se ning kü­sis loa muut­mi­se­le ko­ha­li­ku oma­va­lit­su­se ar­va­must. Ar­va­mu­se and­mi­ne oli val­la­vo­li­ko­gu 11. mai is­tun­gi päe­va­kor­ras.

Era­maal asu­va Pi­hu­ve­re II kruu­sa­kar­jää­ri mäee­ral­di­se suu­rus on 12,3 hek­ta­rit ning sel­le tee­nin­dus­maa suu­rus 14,11 hek­ta­rit. Laie­ne­mi­se­ga kar­jää­ri pin­da­la ei muu­tu, ku­na Met­sa­maa­hal­du­se AS taot­les kar­jää­ri laien­da­mist sü­ga­vu­ti.

„See ta­gab maa­põue ma­jan­dus­li­kult ots­tar­be­ka ja kesk­kon­na­sääst­li­ku ka­su­ta­mi­se ning või­mal­dab üheaeg­selt kor­ras­ta­da ko­gu kae­van­da­mi­se­ga ri­ku­tud maa,“ sel­gi­tas val­la kesk­kon­nas­pet­sia­list Jo­han­na Sep­mann.

Ta li­sas, et pä­rast kae­van­da­mist kor­ras­ta­tak­se ala sar­na­selt Pi­hu­ve­re I kar­jää­ri­ga vee­ko­guks ja met­sa­maaks.

26. ap­ril­lil oli Pi­hu­ve­re kruu­sa­kar­jää­ris ava­lik aru­te­lu, ku­hu olid kut­su­tud Mal­la­ve­re ja Pi­ka­ve­re kü­la ela­ni­kud ning kruu­sa­kar­jää­ri lä­hiümb­ru­ses ole­va­te kin­nis­tu­te oma­ni­kud. Kesk­kon­nas­pet­sia­list kin­ni­tas, et neil ei ole kesk­kon­na­loa muut­mi­se taot­lu­se vas­tu mit­te mi­da­gi. Ta rää­kis, et koh­tu­mi­sel kü­si­ti, kas kar­jää­rist vaid sa­ja meet­ri kau­gu­sel ole­va­te kin­nis­tu­te oma­ni­kud soo­vik­sid nen­de kin­nis­tu­te ja kar­jää­ri va­he­le mü­ra­tõk­ke­sei­nu, kuid oma­ni­kud ar­va­sid, et need ei ole vi­suaal­selt ilu­sad: „Pi­gem soo­vi­sid nad, et pä­rast kae­van­da­mist see ala kor­ras­ta­taks ja oleks sa­ma ke­na, kui on prae­gu ju­ba kor­da teh­tud kar­jää­rio­sa.“

Ela­ni­kud aval­da­sid soo­vi, et va­rem kor­ras­ta­tud kar­jää­ria­la ja vee­ko­gu juur­de oleks ohu­tu li­gi­pääs, nad ka­su­ta­vad se­da uju­mis­ko­ha­na. Pi­hu­ve­re kin­nis­tu oma­nik soo­vis, et te­ma kin­nis­tu­le oleks aas­ta­ring­selt lä­bi­tav juur­de­pää­su­tee, kin­nis­tu­le pää­seks prob­lee­mi­de­ta ka tal­vel.

Val­la­vo­li­ko­gu ot­sus­tas nõus­tu­da Mal­la­ve­re kü­las asu­va Pi­hu­ve­re II kruu­sa­kar­jää­ri kesk­kon­na­loa muut­mi­se­ga tin­gi­mus­tel, et kae­van­da­ja ra­jab aas­ta­ring­selt lä­bi­ta­va juur­de­pää­su­tee Pi­hu­ve­re kin­nis­tu­le ning ta­gab ohu­tu li­gi­pää­su Pi­hu­ve­re I kruu­sa­kar­jää­ri kor­ras­ta­tud ala­le ja te­his­vee­ko­gu­le.

Se­ni keh­tis Pi­hu­ve­re II kruu­sa­kar­jää­rist kae­van­da­mi­seks lu­ba aas­ta­ni 2033. Ku­na muu­de­tud kesk­kon­na­lu­ba taot­les et­te­võ­te 15 aas­taks, keh­tib kae­van­da­mi­se lu­ba pä­rast sel­le muut­mist aas­ta­ni 2036. Pi­hu­ve­re II kar­jää­rist kae­van­da­tak­se ehi­tusk­ruu­sa, kae­van­da­tav va­ru on li­gi 600 000 kuup­meet­rit, maa­va­ra kae­van­da­mi­se kesk­mi­ne aas­ta­määr 45 000 kuup­meet­rit. Met­sa­maa­hal­du­se AS alus­tas Pi­hu­ve­re kar­jää­rist kae­van­da­mist eel­mi­sel aas­tal.