Minis­tee­riu­mi hoo­le­kan­de osa­kon­na juht oli tööp­rak­ti­kal Kuu­sa­lu val­la­ma­jas

911
Sot­siaal­mi­nis­tee­riu­mi hoo­le­kan­de osa­kon­na ju­ha­ta­ja HÄ­LI TA­RUM tun­nus­tab: „Kuu­sa­lu val­las te­hak­se hool­dus­tee­nus­te vald­kon­nas tub­lit tööd.“

Sot­siaal­mi­nis­tee­ru­mi osa­kon­na­ju­ha­ta­ja HÄ­LI TA­RUM: „On nor­maal­ne, et lä­he­da­sed hoo­lit­se­vad oma pe­re­liik­me­te eest, aga riik peaks loo­ma pi­kaa­ja­li­se hool­da­mi­se tin­gi­mu­sed.“

Su­vel töö­tas Kuu­sa­lu val­la­ma­jas koos val­la hoo­le­kan­de­tee­nis­tu­se amet­ni­ke­ga nä­dal ae­ga Hä­li Ta­rum, kes ju­hib sot­siaal­mi­nis­tee­riu­mis hoo­le­kan­de osa­kon­da. Te­ma sõ­nul on mi­nis­tee­riu­mi tei­sed­ki töö­ta­jad käi­nud ja käi­vad sel vii­sil töö­prak­ti­kal, et ol­la kur­sis oma töö­vald­kon­na iga­päe­vae­lu ja aren­gu­te ning prob­lee­mi­de­ga. Prak­ti­ka­ko­ha va­li­kut mõ­ju­tas as­ja­olu, et Hä­li Ta­ru­mi va­ne­ma­d elavad Kuu­sa­lu val­las Tsitre kü­las, mis an­dis või­ma­lu­se sõi­ta nen­de juu­rest jalg­rat­ta­ga töö­le ja ta­ga­si.

Hä­li Ta­rum te­gi Kuu­sa­lu val­las kaa­sa ko­du­hool­dus­töö­ta­ja Ruth Hir­vo ring­sõi­dud klien­ti­de ehk hool­da­ta­va­te juur­de, osa­les ühe noor­te­ga seo­tud prob­lee­mo­lu­kor­ra la­hen­da­mi­sel, tut­vus ea­ka­te ko­du ja Kuu­sa­lu Hoo­le­la te­ge­mis­te­ga. Ka ko­gus ta and­meid ja koos­tas üle­vaa­te Kuu­sa­lu val­la hoo­le­kan­de­tee­nus­te osu­ta­mi­se koh­ta ning tut­vus­tas sot­siaal­vald­kon­na töö­ta­ja­te­le ja vo­li­ko­gu sot­siaal­ko­mis­jo­ni liik­me­te­le mi­nis­tee­riu­mis et­te­val­mis­ta­ta­vat re­for­mi seo­ses pikaajalise ­hool­du­se­ teenustega.

Pi­kaa­ja­li­se hool­du­se vajadus võib tekkida seo­ses va­na­du­se­ga, õn­ne­tus­juh­tu­mi­te­ga või olla seotud näiteks kaasasündinud haigusega. Hool­da­ja­toe­tust maks­tak­se Kuu­sa­lu val­las 30 eu­rot kuus ras­ke puu­de­ga ja 50 eu­rot kuus sü­ga­va puu­de­ga ini­me­se hool­da­mi­se eest. Hool­da­ja­toe­tust saa­vad 50 hool­da­jat 55 ini­me­se hool­da­mi­se eest. Val­las on tööl 4 ko­du­hool­dus­töö­ta­jat, neist 1 täis­koor­mu­se­ga, 3 osa­li­se töö­aja­ga, neil on kok­ku 25 klien­ti.

En­ne mi­nis­tee­riu­mis­se töö­le asu­mist oli Hä­li Ta­rum tööl Tar­tu Üli­koo­lis tea­du­ri­na, te­ma dok­to­ri­töö on seo­tud hool­dus­tee­ma­ga. Ta rää­kis val­la­ma­jas kor­ral­da­tud koh­tu­mi­sel sot­siaal­vald­kon­na rah­va­ga, et Ees­tis on li­gi 65 000 ini­mest, kes hool­da­vad oma pe­re­lii­get või tut­ta­vat. Neist on see­tõt­tu jää­nud tööst ee­ma­le 15 200, aas­tas jääb kesk­mi­selt töö­tu­rult kõr­va­le 500 ini­mest, sest on sun­ni­tud hool­da­ma pe­re­lii­get. Ku­na hool­da­ja­toe­tus on väi­ke, muu­tu­vad nad sa­ge­li ka ise sot­siaal­toe­tu­si va­ja­va­teks. Rii­gi­le took­sid nad oma töö­koh­ta­del eda­si töö­ta­des sis­se ar­vu­tus­li­kult 55,3 mil­jo­nit eu­rot mak­su­tu­lu aas­tas. Kui olu­kord jät­kub sa­mas tem­pos, on meil aas­taks 2040 omas­te­hool­da­jaid 26 000, rii­gil jää­vad mak­su­tu­lu­na saa­ma­ta sa­jad mil­jo­nid eu­rod.

„Val­mis­ta­me mi­nis­tee­riu­mis et­te suu­re­mat re­for­mi, pi­kaa­ja­li­se hool­du­se süs­tee­mi, mis ta­gaks ini­mes­te ise­seis­vat toi­me­tu­le­kut ja ko­dus ela­mist nii, et pe­re­liik­med ei peaks jää­ma hool­dus­va­ja­du­se tõt­tu ko­dus­teks. Ees­tis on prae­gu ee­li­s­aren­da­tud hool­de­ko­du­de tee­nust, ko­du­tee­nus­te­le on pöö­ra­tud vä­hem tä­he­le­pa­nu. Tu­le­vi­kus peaks ole­ma nii, et omas­te­hool­dus on ini­me­se oma va­lik, mit­te sund­seis,“ kõ­ne­les ta.

„Riik peaks se­ni­sest enam koor­di­nee­ri­ma ko­du­tee­nus­te osu­ta­mist, toe­ta­ma ko­ha­lik­ke oma­va­lit­su­si. Ees­tis an­ti 2005. aas­tal hool­da­ja­toe­tu­se maks­mi­se ko­hus­tus üle oma­va­lit­sus­te­le. Val­lad-lin­nad hak­ka­sid se­da maks­ma eri­ne­va­te põ­hi­mõ­te­te alu­sel. Ta­ha­me need põ­hi­mõt­ted üht­lus­ta­da ja suu­ren­da­da hool­da­ja­toe­tu­si.“

Vii­mas­tel aas­ta­tel on pro­pa­gee­ri­tud tee­nus­ma­ja­de ra­ja­mist, et koon­da­da sin­na va­ne­mad ja puue­te­ga ini­me­sed, kes va­ja­vad iga­päe­va­seks toi­me­tu­le­kuks abi: „Ala­ti ei ole mõist­lik ko­han­da­da ko­du­des üm­ber ah­ju­sid, te­ha li­gi­pää­se, mõnel juhul on pa­rem va­riant ko­han­da­tud sot­siaal­kor­te­ri­te­ga tee­nus­ma­jad, kus hool­dus­töö­ta­ja hoiab abi­va­ja­dus­te­ga ini­mes­tel sil­ma peal. Näiteks mõned eakad võib-olla soovivad tal­ve­pe­rioo­diks min­na ela­ma sot­siaal­maj­ja, su­veks ko­ju ta­ga­si. Süs­teem tu­leks sis­se sea­da va­ja­dus­põ­hi­selt ja töö­ta­da väl­ja ta­su­mi­ne sel­le eest ehk ra­has­tus­mu­del – kel­lel on või­ma­lus, mak­sab tee­nu­se eest ise ja kui po­le en­dal ra­ha, siis saab abi ta­su­mi­seks. Ees­ti rii­gi­le po­leks see üle jõu käiv, tu­leb lä­bi aru­ta­da ja ar­vu­ta­da ning kok­ku lep­pi­da tin­gi­mu­sed, ilm­selt võt­ta ar­ves­se ka abi­va­ja­ja kin­nis­va­ra. Iga juh­tu­mit tu­leks mui­du­gi kä­sit­le­da eral­di, aga min­gid üht­sed reeg­lid peak­sid ole­ma.“

Hä­li Ta­rum tõi näi­teid omas­te­hool­du­sest mu­jal Eu­roo­pa rii­ki­des. Sak­sa­maal on tööand­ja­tel ko­hus­tus an­da omas­te­hool­da­ja­te­le li­sa­puh­kust ning hoi­da ini­mest vä­he­malt pool aas­tat tööl, kui tal on tek­ki­nud va­ja­dus hool­da­da pe­re­lii­get. Soo­mes on pan­dud pe­rears­ti­de­le ko­hus­tus igal aas­tal hin­na­ta va­ne­ma­te kui 65aas­tas­te ini­mes­te ter­vis­lik­ku sei­sun­dit – kas neil on ko­dus hak­ka­ma­saa­mi­seks va­ja li­sa­tu­ge ja mil­list, kas on va­ja­dus pan­na hool­de­ko­dus­se. Ta li­sas, et plaan on keh­tes­ta­da edas­pi­di ka Ees­tis ko­hus­tus­lik hin­da­mis­süs­teem.

Ko­du­hool­dust Kuu­sa­lu val­da veel­gi roh­kem
Kuu­sa­lu val­la koh­ta üt­les Hä­li Ta­rum, et te­hak­se tub­lit tööd, sot­siaal- ja ko­du­hool­dus­töö­ta­jad on pü­hen­du­nud ja hoo­li­vad: „Kuu­sa­lu val­las on ko­du­hool­dus­tee­nus, isik­li­ku abis­ta­ja ja ka tu­gii­si­ku tee­nus. Ees­tis on veel oma­va­lit­su­si, kus neid kõi­ki po­le, mit­mel pool la­hen­da­tak­se ea­ka­te ja puue­te­ga ini­mes­te prob­lee­mid kah­te moo­di – kas saa­de­tak­se hool­de­ko­dus­se või soo­vi­ta­tak­se lä­he­das­te­le, et jää­gu ko­ju pe­re­lii­get hool­da­ma.“

Ta li­sas, et sa­mas võiks Kuu­sa­lu val­las pak­ku­da ko­du­hool­dus­tee­nust ka nei­le ela­ni­ke­le, kes ei ole ük­si­kud, il­ma las­te või pä­ri­ja­te­ta: „Sea­dus lu­bab võt­ta ko­du­hool­dus­tee­nu­se eest ta­su, ei pea ole­ma ai­nult ta­su­ta tee­nus. Val­la­va­lit­sus võiks vaa­da­ta, kel­lelt ja kui pal­ju ju­ba prae­gu kü­si­da ko­du­tee­nu­se osu­ta­mi­se eest ta­su ning või­mal­da­da se­da laie­ma­le rin­gi­le.“

Hä­li Ta­rum mär­kis Sõ­nu­mi­too­ja­le veel, et Kuu­sal­lu ehi­ta­tak­se TET-maja ehk toe­ta­tud ela­mi­se tee­nu­se ma­ja puue­te­ga ini­mes­te­le, see on vä­ga po­si­tiiv­ne, ning ka­van­da­tak­se ka hool­de­ko­du ra­ja­mist ale­vik­ku: „Aga es­malt võiks laien­da­da ko­du­hool­dus­tee­nust, oleks oda­vam. Võiks põh­ja­li­kult lä­bi mõel­da ja aru­ta­da. Miks ei võiks Kuu­sa­lu vald ol­la at­rak­tiiv­ne elu­koht, kus saaks va­na­ne­da oma ko­dus.“

Eelmine artikkelRaasiku ja Anija vallas ohtlike jäätmete kogumisringid
Järgmine artikkelRaa­si­ku vo­li­ko­gu kin­ni­tas lä­hiaas­ta­te in­ves­tee­rin­gu­te plaa­ni