Kiiu las­teaed päl­vis tiit­li „Väär­tus­kas­va­tu­se las­teaed 2022“

356
Kiiu Kii­ge­põn­ni ana­lüü­si koos­ta­nud töö­ta­jad koos es­mas­päe­val saa­dud ka­ri­ka­ga: rüh­maõ­pe­ta­jad LY TAM­BERG ja KATRE AR­RO, õp­pe­juht MAR­GE HINN, kuns­tiõ­pe­ta­ja KAI­SA KAI­SEL, las­teaia di­rek­tor MAA­RI­KA MAE ning rüh­maõ­pe­ta­jad AST­RIT VAIM­LA ja AG­NIT LEES.

„Hea las­teaia eden­da­ja 2022“ ni­me­tu­se said Aeg­vii­du Me­si­ta­ru las­teaed ja ka Kiiu Kii­ge­põn­ni las­teaed.

Möö­du­nud nä­da­la tei­si­päe­val, 13. det­semb­ril, kui tor­mi­tuu­led hak­ka­sid Ees­ti­maal vai­bu­ma, toi­mus Tar­tu Üli­koo­li aja­loo­muu­seu­mi val­ges saa­lis Tar­tu Üli­koo­li ee­ti­ka­kes­ku­se hea koo­li ja las­teaia prog­ram­mi­des osa­le­nud ha­ri­du­sa­su­tus­te tun­nus­tu­sü­ri­tus. Sin­na olid kut­su­tud ka prog­ram­mis kaa­sa tei­nud Kiiu Kii­ge­põn­ni las­teaia ja Aeg­vii­du Me­si­ta­ru las­teaia esin­dus. Kiiu las­teaed­ni­kud jät­sid keh­va­de teeo­lu­de tõt­tu Tar­tus­se mi­ne­ma­ta, Aeg­vii­du Me­si­ta­ru di­rek­tor ja õp­pe­juht läk­sid ron­gi­ga.

Kiiu Kii­ge­põn­ni las­teaed kuu­lu­ta­ti prog­ram­mi „Hea las­teaed kui väär­tus­põ­hi­ne las­teaed“ ränd­ka­ri­ka võit­jaks koos Vil­jan­di val­la las­teaia­ga Päi­ke­se­kiir. Kiiu Kii­ge­põn­ni las­teaed sai tun­nus­tu­se tead­li­ku väär­tu­sa­ren­du­se ning mees­kon­na­töö hoid­mi­se ja väär­tus­ta­mi­se eest. Las­teaia töö­ta­ja­te­le an­ti ränd­ka­ri­kast tea­da nei­le üri­tu­selt teh­tud te­le­fo­ni­kõ­ne­ga.

Di­rek­tor Maa­ri­ka Mae: „Kuu­sa­lu val­la juh­tiv ha­ri­duss­pet­sia­list Anu Kirs­man tea­tas, et tu­leb kel­la 14 pai­ku meie­ga jut­tu aja­ma. Is­tu­si­me osa­de kol­lee­gi­de­ga koos te­ma­ga ja siis sai­me kõ­ne, oli­me ot­se-eet­ris. Ränd­ka­ri­kas oli mei­le suur ül­la­tus. Osa­le­si­me sel­les prog­ram­mis tä­na­vu es­imest ­kord­a ja ko­he an­ti kõr­geim tun­nus­tus! On suur vas­tu­tus se­da tiit­lit kan­da. To­re on ka see, et sai­me ko­he veel hea las­teaia eden­da­ja tiit­li.“

Aegviidu Mesitaru lasteaia töötajad TEA ANIMÄGI, JELENA MÄESALU, KRISTIINA PÕLLU, PIRET UUSKÜLA, MAIA ALUMAA, JANE VAARIK, LIIVIKA VAHESALU, ÜLLE MORNA, JANNE KUUSKLA, EPP TAMMER ja KÄTLIN KIRSPUU. Direktor ja õppejuht hoiavad käes tunnistust „Hea lasteaia edendaja 2002“.

Aeg­vii­du Me­si­ta­ru las­teaed päl­vis hea las­teaia eden­da­ja tiit­li su­mi­na­rin­gi­de, tead­li­ku väär­tu­sa­ren­du­se ja las­te­va­ne­ma­te kaa­sa­mi­se eest. Tun­nus­tust käi­sid Tar­tus vas­tu võt­mas di­rek­tor Maia Alu­maa ja õp­pe­juht Ja­ne Vaa­rik. Raa­mi­tud tun­nis­tu­se tiit­li päl­vi­mi­se koh­ta an­dis üle ee­ti­ka­kes­ku­se ju­ha­ta­ja Mar­git Sut­rop. Maia Alu­maa sõ­nul oli vä­ga meel­div, et ko­hal oli ha­ri­dus- ja tea­dus­mi­nis­ter Tõ­nis Lu­kas, kes arut­les väär­tus­te olu­li­su­se üle, vest­les ko­ha­lo­li­ja­te­ga ning kuu­las eel­mi­se aas­ta võit­ja­te et­te­kan­deid sel­le koh­ta, mi­da neis koo­li­des-las­teae­da­des te­hak­se.

Kiiu las­teaed ana­lüü­sis suh­teid mees­kon­nas
Kiiu las­teaia di­rek­tor Maa­ri­ka Mae rää­kis, et prog­ram­mi sai kan­di­dee­ri­da tä­na­vu märt­sis: „Meid va­li­ti osa­le­ma, lä­bi­si­me es­malt kaks koo­li­tust. Alus­ta­si­me ene­sea­na­lüü­si kir­ju­ta­mi­sest, mis oli täien­dus sel­le­le, et me õpe­ta­jad ana­lüü­si­vad tööd iga päev, täi­da­vad päe­vi­kut ning kol­me aas­ta ta­gant koos­ta­me ko­gu las­teaia si­se­hin­da­mi­se aruan­de. Meie las­teaia põ­hi­väär­tu­sed on loo­vus, lap­se­kesk­sus ja mees­kon­na­töö. Prog­ram­mis kes­ken­du­si­me sü­ven­da­tult mees­kon­na­töö­le, sest hea­de, au­sa­te ja ava­tud su­he­te aren­da­mi­ne kol­lek­tii­vis on vä­ga olu­li­ne. Kui­gi meil on nii­gi to­re las­teaia­pe­re, aru­ta­si­me oma­va­hel, et kind­las­ti saaks koos­tööd te­ha veel pa­re­maks. Tõi­me väl­ja kit­sas­ko­had ning ana­lüü­si­si­me eri si­tuat­sioo­ne, mis meil on ol­nud. Pa­ni­me kir­ja, mi­da oo­ta­me, ja te­ge­vus­ka­va, kui­das min­na tõ­hu­sa­malt eda­si, et ko­gu per­so­na­lil oleks me tööst üht­ne aru­saa­mi­ne. Ar­van, see tõi­gi mei­le ka­ri­ka, et oli­me ava­meel­sed, kes­ken­du­si­me prot­ses­si­le ning sai­me sel­lest tu­ge ja uu­si ideid ega mõel­nud kon­kur­si tu­le­mu­se­le. Prog­ram­mis osa­le­mi­ne ai­tas aru saa­da, et kõik, mis ole­me las­teaias tei­nud, on­gi väär­tu­sa­ren­dus, mi­da me se­ni sel vii­sil ei mõ­tes­ta­nud. Uuel aas­tal hak­ka­me koos­ta­tud te­ge­vus­ka­va el­lu vii­ma.“

Kiiu las­teaed sai prog­ram­mi raa­mes en­da­le men­to­riks suht­le­mis­koo­li­ta­ja Me­ri­ke Mit­ti. Di­rek­tor tä­nab lap­se­va­ne­maid, kes olid nõus au­gus­tis ühel päe­val lap­si las­teae­da mit­te too­ma ning koo­li­tu­ses oli või­ma­lik osa­le­da ko­gu per­so­na­lil, nii Kii­ge­põn­ni õpe­ta­ja­tel, as­sis­ten­ti­del kui ka kõi­gil teis­tel ku­ni köö­gi­töö­ta­ja­te­ni.“

Kiiu Kii­ge­põn­ni las­teaia mees­kon­na­töö ana­lüü­si koos­ta­sid pea­le di­rek­tor Maa­ri­ka Mae veel õp­pe­juht Mar­ge Hinn, kuns­tiõ­pe­ta­ja Kai­sa Kai­sel ja õpe­ta­jad Ly Tam­berg, Ast­rit Vaim­la, Kat­re Ar­ro ja Ag­nit Lees.

Es­mas­päe­val, 19. det­semb­ril kü­las­ta­sid Kiiu Kii­ge­põn­ni las­teae­da Tar­tu Üli­koo­li ee­ti­ka­kes­ku­se hea koo­li ja las­teaia prog­ram­mi­juht Ne­le Pun­nar ning koo­li­de ja las­teae­da­de väär­tu­sa­ren­du­se nõus­ta­ja He­len Hirs­nik, kes and­sid ränd­ka­ri­ka üle.

Kiiu Kii­ge­põn­ni las­teaias on kuus rüh­ma, neis käib kok­ku 110 last, va­bu koh­ti po­le. Töö­ta­jaid on 29. Rüh­maõ­pe­ta­jaid on 6, õpe­ta­jaas­sis­ten­te 12, vald­kon­naõ­pe­ta­jaid 3.

Las­teaia õp­pe- ja kas­va­tus­töö läh­tub lap­se­kesk­se­test põ­hi­mõ­te­test – lap­sed õpi­vad ise te­hes ja proo­vi­des ehk ko­ge­mus­te kau­du. Lap­si õpe­ta­tak­se män­gu­li­selt, ka­su­ta­des pro­jekt- ja õue­sõ­pet.

Aeg­vii­du las­teaed kes­ken­dus koos­töö­le lap­se­va­ne­ma­te­ga
Aeg­vii­du las­teaed osa­les ees­ti­ka­kes­ku­se tun­nus­tusp­rog­ram­mis teist kor­da, 2020. aas­tal päl­vi­ti hea las­teaia tee­ra­ja­ja tii­tel.

Di­rek­tor Maia Alu­maa: „Oli­me prog­ram­mi ju­ba kor­ra lä­bi­nud, see­tõt­tu ei pi­da­nud uues­ti eelk­va­li­fit­see­ru­mi­ses osa­le­ma. Eel­mi­sel kor­ral töö­ta­si­me väl­ja las­teaia põ­hi­väär­tu­sed, need on koos­töö, hoo­li­vus, areng ja ter­vis. See­kord kes­ken­du­si­me sel­le­le, kui­das need väär­tu­sed meie ma­ja iga­päe­va­töös väl­jen­du­vad ning mi­da soo­vi­me roh­kem eden­da­da. Kes­ken­du­si­me koos­töö­le – kui­das eden­da­da väär­tus­põ­hist tööd töö­ta­ja­te­ga, lap­se­va­ne­ma­te­ga, las­te­ga. Ku­na meil on ma­jas vä­ga hea tööõhk­kond, ini­me­sed tu­le­vad rõõ­mu­ga töö­le, oli põ­hi­rõhk koos­tööl lap­se­va­ne­ma­te­ga, sest see on va­he­peal­se­tel Co­vi­di-aas­ta­tel ol­nud kee­ru­li­ne. Tun­nus­tu­ses too­di väl­ja meie su­mi­na­rin­gid – need on in­fo­koo­s­ole­kud, mi­da tee­me ta­va­pä­ra­sest uud­se­mas võt­mes nii töö­ta­jai­le kui lap­se­va­ne­ma­te­le. Las­te­va­ne­ma­te koo­so­le­kul ei pi­da­nud mi­na mo­no­loo­gi, vaid kaa­sa­sin ak­tii­võp­pe­mee­to­di­te kau­du aru­te­lus­se ka lap­se­va­ne­maid. Va­ne­ma­te­le ole­me tei­nud mi­nu ja las­teaia eest­ve­da­mi­sel vest­lu­sõh­tuid „Koos tead­li­ku­maks“ eri tee­ma­del: koo­li­val­mi­dus, kiu­sa­mi­ne, vaim­ne ter­vis. Ka las­te­ga ole­me tei­nud ju­tu­rin­ge ka­su­ta­des las­te­ga fi­lo­so­fee­ri­mi­se me­too­di­kat.“

Di­rek­tor mär­kis, et tun­nus­tusp­rog­ram­mis osa­le­mi­ne oli ko­gu las­teaia kol­lek­tii­vi ühi­ne saa­vu­tus: „Mi­na kir­ju­ta­sin küll suu­re ana­lüü­si kok­ku, kuid sel­le jaoks tu­li rüh­ma­de mees­kon­da­del abis­ta­va­te kü­si­mus­te toel oma tööd ise ana­lüü­si­da.“

Aeg­vii­du Me­si­ta­ru las­teaia kol­mes rüh­mas on kok­ku 53 last, töö­ta­jaid on 19, neist õpe­ta­jaid 7, õpe­ta­ja­te as­sis­ten­te 3 ja õpe­ta­ja abi­sid 3.

Eelmine artikkelLIIVIKA KIVISTIK – heategijast vahvlimeister Alaverest
Järgmine artikkelSõnumitoojas 21. detsembril