Kuu­sa­lu val­la üldp­la­nee­ring

364
KADI RAUDLA.

Seo­ses Kuu­sa­lu val­la uue üldp­la­nee­rin­gu koos­ta­mi­se­ga tut­vus­ta­ti täp­sus­ta­tud ma­ter­ja­le pla­nee­rin­gu­te spet­sia­lis­ti Ka­di Raud­la sõ­nul au­gus­ti­kuu jook­sul ja sep­temb­ri al­gu­ses piir­kond­li­ke­le töö­rüh­ma­de­le ning ka val­la­vo­li­ko­gu kesk­kon­na- ja ehitus­ko­mis­jo­ni­le. Üldp­la­nee­rin­gu koos­ta­mi­se piir­kond­lik­ke töö­rüh­mi on val­las 8: Rum­mu-Ko­da­soo-Ka­ber­la, Kuu­sa­lu-Kiiu, Sal­mis­tu-Valk­la, Si­gu­la-Kur­si, Kol­ga-An­di­nee­me-Pu­di­soo, Ju­min­da pool­saar, Pä­ris­pea pool­saar, Kol­ga­kü­la-Val­ge­jõe. Töö­rüh­ma­des­se kuu­lu­vad val­da­valt kü­la­va­ne­mad, aga ka ak­tiiv­sed ko­gu­kon­na­liik­med. Ka­di Raud­la üt­les, et piirkondlike töörühmade koosolekutel tehti ettepanekuid sisuliselt planeeringu seletuskirja ja kaardi, ka avalike teede ettepaneku osas. Lahemaa rahvuspargi aladel oli küsimus üldplaneeringu võimalustest kehtiva kaitsekorralduskava ja ehitustingimuste muutmiseks: „Sellises mahus, nagu osades piirkondades sooviti, ei ole üldplaneeringuga võimalik hoonestusalasid ja tingimusi muuta. Natura-alade loetelu on vabariigi valitsus edastatud Euroopa komisjonile.“ Lä­hi­ajal vaa­tab et­te­pa­ne­kud üle üldp­la­nee­rin­gu juht­rühm, ku­hu kuu­lu­vad val­la­va­nem Ter­je Kraan­velt, pla­nee­rin­gu­te spet­sia­list Ka­di Raud­la, ehi­tuss­pet­sia­list Lju­bov Beg­lo­va, kesk­kon­na-
s­pet­sia­list Mar­gus Kirss, aren­duss­pet­sia­list Kair Tam­mel ja juh­tiv maas­pet­sia­list Alo Rei­dolv. Ka­di Raud­la: „See­jä­rel ava­li­kus­ta­me uue üldp­la­nee­rin­gu eskiislahenduse. Sõl­tub koos­ta­jast, fir­mast Hend­rik­son ja Ko, et kui rut­tu jõuab, tõe­näo­li­selt no­vemb­ris. Avalikustamisest teavitame täiendavalt.“

Eelmine artikkelMiks ei ole Aru­kü­la mõi­sa­kur­vi juu­res pea­tus­ko­has bus­si­pea­tust?
Järgmine artikkelSõnumitoojas 6. oktoobril