Aren­dus­ko­ja Co­vi­di-mee­de et­te­võt­ja­te­le

186
HEIKI VUNTUS.

Kuu­sa­lu, Ta­pa, Hal­ja­la, Kad­ri­na val­la ja Lok­sa lin­na Lea­der-te­ge­vusg­rupp Aren­dus­ko­da saab maae­lu­mi­nis­tee­riu­milt 174 240 eu­rot täien­da­vat krii­si- ehk Co­vi­di-toe­tus­ra­ha. Et se­da ja­ga­da, täien­da­ti es­malt ole­ma­so­le­vat st­ra­tee­giat. Aren­dus­ko­ja ju­ha­tus kin­ni­tas uue meet­me 3.1 „Co­vid-19 tin­gi­tud ma­jan­dus­ras­kus­te lee­ven­da­mi­ne“ ning ot­sus­tas, et taot­lus­voor ava­tak­se 15.-19. no­vemb­ri­ni 2021. Aren­dus­ko­ja te­gev­juht Hei­ki Vun­tus sel­gi­tab, et toe­tust taot­le­va­tel et­te­võ­te­tel tu­leb näi­da­ta, kui­das said ko­roo­na­pan­dee­mia tõt­tu kan­na­ta­da või mil­li­sel moel on ka­vas aren­da­da, et Co­vid mõ­ju­taks ma­jan­dus­te­ge­vust edas­pi­di vä­hem. In­fo­päe­v kor­ral­da­tak­se en­ne taot­lus­voo­ru neljapäeval, 21. oktoobril virtuaalselt Zoom-kesk­kon­nas, infopäev on eelregistreerimisega. Ena­mi­ku­le teis­te­le meet­me­te­le tu­leb taot­lus­voor 28. veeb­rua­rist ku­ni 4. märt­si­ni 2022.

Eelmine artikkelKehra Lastetare ehitamiseks 10 pakkumist
Järgmine artikkelMiks ei ole Aru­kü­la mõi­sa­kur­vi juu­res pea­tus­ko­has bus­si­pea­tust?