KuEL ja val­la­va­lit­sus kor­ral­da­sid val­la­ma­jas et­te­võt­lus­päe­va

228
Kuu­sa­lu et­te­võt­lus­päe­va pea­kor­ral­da­jad: KuE­Li asu­ta­jad ja eest­ve­da­jad JAN­NE KER­DO ja AR­GO SAUL ning Kuu­sa­lu val­la aren­dus­juht MEE­LI KUUL.

Kuu­sa­lu Et­te­võt­ja­te Liit (KuEL) kaa­sa­tak­se Kuu­sa­lu val­la aren­gu­ka­va ja üldp­la­nee­rin­gu aru­te­lu­des­se.

„Si­su­li­selt kut­su­si­me en­nast ise Kuu­sa­lu val­la­maj­ja, et tuua ühi­se laua ta­ha ko­ha­li­kud et­te­võt­jad, val­la ja rii­gi esin­da­jad ning an­da tõu­ge kol­me­poo­leks in­fo­va­he­tu­seks ja eda­si­seks koos­tööks. Es­ma­kord­selt ja just Kuu­sa­lus toi­mus et­te­võt­lus­päev, kus kor­ral­da­jad ja koos­töö­part­ne­rid olid Et­te­võt­lu­se Aren­da­mi­se Sih­ta­su­tus, Har­ju­maa Et­te­võt­lus- ja Aren­dus­kes­kus, Kre­dex, oma­va­lit­sus ning ko­ha­lik et­te­võt­ja­te liit,“ lau­sus Kuu­sa­lu Et­te­võt­ja­te Lii­du ju­ha­tu­se esi­mees, pui­du­fir­ma Nor­dic Hou­ses KT oma­nik ja juht Ar­go Saul Sõ­nu­mi­too­ja­le pä­rast tei­si­päe­val, 4. ok­toob­ril toi­mu­nud et­te­võt­lus­päe­va.

Ta li­sas: „Asu­ta­si­me Kuu­sa­lu Et­te­võt­ja­te Lii­du kolm aas­tat ta­ga­si, ole­me Kuu­sa­lu val­la esin­da­jaid kut­su­nud oma kok­ku­saa­mis­te­le, val­la­ma­jast on ka osa­le­tud. Nüüd loo­da­me koos­tööd samm-sam­mult täien­da­da, üks esi­me­si põ­hi­mõt­te­li­si kok­ku­lep­peid oli, et et­te­võt­ja­test võik­sid tek­ki­da töög­ru­pid, kes an­na­vad omalt poolt pa­nu­se Kuu­sa­lu val­la aren­gu­ka­va ja üldp­la­nee­rin­gu koos­ta­mis­se. Loo­tust pa­re­ma­le koos­töö­le li­sab ka see, et val­la­maj­ja on töö­le võe­tud aren­dus­juht Mee­li Kuul, kel­le­ga koos et­te­võt­ja­te kok­ku­saa­mist et­te val­mis­ta­si­me ja lä­bi vii­si­me.“

Tä­nu üle-ees­ti­li­se et­te­võt­lus­nä­da­la raa­mes KuE­Li al­ga­tu­sel toi­mu­nud et­te­võt­lus­päe­val kok­ku­le­pi­tu­le on koos­töö jõud­mas uu­de etap­pi. Eel­mi­sel nä­da­lal said Kuu­sa­lu val­las te­gut­se­vad et­te­võt­jad kut­se nel­ja­päe­val, 3. no­vemb­ril val­la­ma­jas toi­mu­vas­se töö­tup­pa, et kaa­sa rää­ki­da val­la aren­gu­ka­va koos­ta­mi­se­le.

Mee­li Kuul: „Ettevõtluspäeva korraldamine oli üks mu esimesi tööülesandeid Kuusalu vallavalitsuses ametisse asudes. Mul on hea meel, et sain seeläbi kohe tutvuda valla ettevõtlike inimestega. Korraldamine ja läbiviimine kulgesid üksmeelselt. Loodan, et Kuu-salu valla ettevõtluspäevast saab iga-aastane traditsioon. Leppisime kohe kokku ka edasises koostöös ja üks oluline koht selles on valla arengukava koostamine. Ei ole paremat Kuusalu valla ettevõtluse osa kirjeldamiseks ja eesmärkide seadmiseks, kui on selle valdkonna inimeste mõtted. Pean imetlusväärseks, et vallas on loodud ettevõtjate katusorganisatsioon ning on ka tahe koos vallavalitsusega elu- ja ettevõtluskeskkonda arendada.“

KuE­Li juht Ar­go Saul mär­kis veel: „Rõõm on tõ­de­da, et meie te­ge­vus on ka naa­be­ro­ma­va­lit­sus­te­le sil­ma ha­ka­nud. Käi­si­me üle-eel­mi­sel nä­da­lal koos KuE­Li ju­ha­tu­se liik­me Jan­ne Ker­do­ga Jõe­läht­me val­la et­te­võt­ja­te­le rää­ki­mas meie lii­du te­ge­mis­test, seal on plaan sar­na­ne liit moo­dus­ta­da. Sa­mu­ti võe­ti meie­ga ühen­dust Rae val­last, et võik­si­me ja­ga­da ko­ge­mu­si, sest ka­vas on luua Rae val­la et­te­võt­ja­te ka­tu­sor­ga­ni­sat­sioon.“

Et­te­võt­lus­päe­va ­sõ­na­võ­tud sal­ves­ta­ti, need on jä­re­le­vaa­da­ta­vad. Ka saab tut­vu­da esit­lus­te­ga.

Jan­ne Ker­do: „Et­te­võt­jaid oleks või­nud sel päe­val roh­kem kok­ku tul­la, mõ­ned re­gist­ree­ru­nud hai­ges­tu­sid. Need paar­küm­mend, kes ko­hal olid, said oma­va­hel tut­vu­da ja ot­sein­fot olu­lis­te or­ga­ni­sat­sioo­ni­de esin­da­ja­telt. Sal­ves­tus ja esit­lu­sed on saa­de­tud KuE­Li liik­me­te­le. Ole­me val­mis ja­ga­ma sal­ves­tust ja esit­lu­si ka Kuu­sa­lu val­la teis­te­le et­te­võt­ja­te­le, kes on hu­vi­ta­tud eda­si­sest koos­tööst KuE­Li­ga ning võ­ta­vad ühen­dust.“ KuE­Li kuu­lu­vad prae­gu 35 et­te­võ­tet.

Mi­nis­tee­riu­mi, HEA­Ki, EA­Si tut­vus­ta­vad et­te­kan­ded
Et­te­võt­lus­päe­va avas ning seda juh­tis Et­te­võt­lu­se Aren­da­mi­se Sih­ta­su­tu­se (EAS) ja sel­le­ga lii­tu­nud Kre­de­xi ühen­da­su­tu­se juht Stig Ro­gen­baum. Ta tun­nus­tas, et KuE­Li init­sia­tii­vil on loo­dud uus for­maat et­te­võt­lu­se aren­da­mi­se või­ma­lus­te tut­vus­ta­mi­seks val­la et­te­võt­ja­te­le ning ees­märk on sa­ma for­maa­ti ra­ken­da­da ka teis­tes oma­va­lit­sus­tes: „Olu­li­ne on koos lah­ti mõ­tes­ta­da tu­le­vi­ku äri­kesk­kond ja väär­tu­sa­he­la­te aren­da­mi­ne kaa­sa­tes ko­ha­lik­ku oma­va­lit­sust aren­gu­ka­va abil.“

Pä­rast val­la­va­ne­ma Ter­je Kraan­vel­ti ter­vi­tust võt­tis sõ­na ma­jan­dus- ja kom­mu­ni­kat­sioo­ni­mi­nis­tee­riu­mi (MKM) töös­tus­vald­kon­na juht And­ri Ha­ran, kes te­gi üle­vaa­te prae­gu­sest ma­jan­dus­kesk­kon­nast laie­malt ja mi­nis­tee­riu­mi aren­gup­laa­ni­dest et­te­võt­lu­se toe­tu­seks. Ta rõ­hu­tas, et Co­vi­di-, ener­gia- ja sõ­jak­rii­sist mõ­ju­ta­tud tu­rul on kon­ku­rent­si­või­me­li­sed need et­te­võt­ted, kes suu­da­vad end di­gi­ta­li­see­ri­da ja pa­nus­ta­vad kõr­ge li­sand­väär­tu­se­ga teh­no­loo­gia­põ­hi­ses­se aren­gus­se. Mi­nis­tee­riu­mis on koos­ta­mi­sel TAIE 2035 – tea­du­se, aren­dus­te­ge­vu­se, in­no­vat­sioo­ni ja et­te­võt­lu­se aren­gu­ka­va ku­ni aas­ta­ni 2035.

MK­Mi tu­ris­mi­vald­kon­na juht Kül­li Kar­ner kir­jel­das krii­si­de mõ­ju tu­ris­miet­te­võt­lu­se­le ning too­ni­tas, et ees­märk on toe­ta­da Ees­tis sel­les vald­kon­nas uu­te in­no­vaa­ti­lis­te too­de­te ja tu­ge­va­te siht­koh­ta­de aren­da­mist, sa­mu­ti tu­run­dus­te­ge­vust.

Kaks pea­tee­mat: töös­tus­lik toot­mi­ne ja tu­rism
Eda­si jät­kus et­te­võt­lus­päev töö­tu­ba­des. Töös­tus­li­ku toot­mi­se tee­ma­list töö­tu­ba juh­tis Stig Ro­gen­baum EA­Sist, tu­ris­mi­tee­ma­list An­ne­liis Jool HEA­Kist.

Töös­tu­se töö­toas tut­vus­ta­ti eks­por­di- ja in­no­vat­sioo­ni­toe­tu­si, rää­gi­ti vä­li­sin­ves­tee­rin­gu­test, tar­nea­he­la­test, kre­dii­di­ris­ki­de maan­da­mi­sest. In­fot ja­ga­sid EA­Si ja HEA­Ki esin­da­jad.

Tu­ris­mi töö­toas olid kõ­ne all koos­töö­või­ma­lu­sed Vi­sit Es­to­nia ja Vi­sit Har­ju­ga, HEA­Ki­ga ning tut­vus­ta­ti klien­di­tee­kon­na uu­rin­gut ja loo­mist. Neist tee­ma­dest kõ­ne­le­sid HEA­Ki tu­ris­mi­vald­kon­na spet­sia­lis­tid.

Eelmine artikkelRii­gi toe­tus­ra­ha oma­va­lit­sus­te­le Uk­rai­na las­te eest
Järgmine artikkelKuu­sa­lu ku­du­ja­te vil­la­so­kid uk­rain­las­te­le