UKU AAS­RAND ja MII­KAEL VA­TU­NEN tant­si­sid noor­te­peol, laul­sid, män­gi­sid pil­li

140
UKU AAS­RAND män­gib Kuu­sa­lu pa­su­na­koo­ris sak­so­fo­ni ja MII­KAEL VA­TU­NEN met­sa­sar­ve. Fo­to Ma­ris Mat­si

Kuu­sa­lu val­la noo­red Uku Aas­rand Kol­ga­kü­last ja Mii­kael Va­tu­nen Pe­das­pealt osa­le­sid tä­na­vu­sel noor­te­peol mit­mes kol­lek­tii­vis. Es­malt tant­si­sid nad Kuu­sa­lu koo­li se­ga­rüh­ma­ga tant­su­peol Ka­le­vi staa­dio­nil, siis män­gi­sid pü­ha­päe­val rong­käi­gus Kuu­sa­lu pa­su­na­koo­ri liik­me­te­na mar­si­lu­gu­sid ning lau­lu­väl­ja­kul mu­sit­see­ri­sid ja laul­sid lau­lu­kaa­re all. Mõ­le­mad olid tant­su­peol esi­mest kor­da. Lau­lu­peol on osa­le­nud ka va­rem.

Mii­kael Va­tu­ne­nil oli es­mas­päe­val hääl ära ning tõ­des, ehk mõ­jus ter­vi­se­le, et tant­su­peol oli pak­su vil­la­se Mu­hu ves­ti­ga pa­lav ning esi­ne­mis­te va­he­peal sai se­da ära võe­tud ja end ja­hu­ta­tud, või mõ­jus pü­ha­päe­va­ne pa­du­vihm.

„Pü­ha­päe­val oli vä­ga eri­li­ne tun­ne, kui sei­si­me ühend­koo­ri­ga, vih­ma sa­das kõ­vas­ti ja laul­si­me meie Kuu­sa­lu di­ri­gen­di Taa­vi Es­ko ju­ha­ta­mi­sel „Ta len­dab me­si­puu poo­le“. Taa­vi ju­ha­tas nii ilu­sas­ti, oli ülev tun­ne, ei suut­nud pi­sa­raid ta­ga­si hoi­da,“ kõ­ne­les ta ja oli ra­hul, et noor­te­peol õn­nes­tus kõi­gi oma kol­lek­tii­vi­de­ga kaa­sa te­ha – koos pa­su­na­koo­ri­ga män­gi­da puhk­pil­lior­kest­ri­te ka­va ning Kuu­sa­lu noor­te­koo­ri liik­me­na laul­da ühend­koo­ris ja esi­ta­da ka en­da koo­ri­lii­gi re­per­tuaar.

Mii­kael Va­tu­nen õpib Tal­lin­nas Täis­kas­va­nu­te Güm­naa­siu­mis, ent osa­leb Kuu­sa­lu kol­lek­tii­vi­des, sest va­rem oli Kuu­sa­lu kesk­koo­li õpi­la­ne: „Mu ema on dip­lo­maat, me pe­re elas kolm aas­tat USAs. Käi­sin seal pool­teist aas­tat koo­lis. Seal­ne kool mul­le eri­ti ei meel­di­nud. Kui ta­ga­si tu­lin, läk­sin täis­kas­va­nu­te güm­naa­siu­mis­se, et saa­da kesk­ha­ri­dus. Taa­vi kut­sus Kuu­sa­lu noor­te­koo­ri ja sa­mu­ti kut­su­ti tant­su­rüh­ma, läk­sin ta­ga­si ka Kuu­sa­lu pa­su­na­koo­ri, kus olen män­gi­nud aas­taid. Lau­lu­pi­du­del olen esi­ne­nud mit­mel kor­ral.“

Tant­su­peo koh­ta lau­sus ta, et proo­vi­deaeg­ne kuu­mus ja pak­su­des ves­ti­des tant­si­mi­ne oli se­da väärt: „Vah­va oli, vä­ga kah­ju, et noo­re­ma­na ei ole tant­su­peol osa­le­nud. Vii­ma­se eten­du­se lõ­pus tu­lid mee­le­lii­gu­tu­sest pi­sa­rad sil­ma ja ta­hak­sin vä­ga jät­ka­ta rah­va­tant­su­ga, osa­le­da ka 2025. aas­ta tant­su­peol.“

Kui­gi ja­lad olid tant­su­peost vä­si­nud, tun­dus lau­lu­peo rong­käi­gu tee­kond met­sa­sar­ve pu­hu­des lü­hi­ke, iga peo­ga tun­dub, na­gu lä­heks see va­he­maa ai­na lü­he­maks, mär­kis ta. „Vihm pil­li­män­gu ei se­ga­nud, vask­pil­li­de­le ve­si lii­ga ei tee. Noo­did olid küll lõ­puks mär­jad ja ka­su­tud, tu­li ära vi­sa­ta,“ sõ­nas Mii­kael Va­tu­nen.

Kuu­sa­lu val­la noor­te­vo­li­ko­gu ju­hiks va­li­tud Uku Aas­rand lõ­pe­tas möö­du­nud nä­da­lal Kuu­sa­lu kesk­koo­li. Te­ma mars­sis rong­käi­gus es­malt Kuu­sa­lu pa­su­na­koo­ri­ga, siis läks ta­ga­si ja kõn­dis lau­lu­väl­ja­ku­le koos üle-ees­ti­li­se pois­te­koo­ri Ka­lev laul­ja­te­ga.

Uku Aas­rand: „Pois­te­koo­ri­ga ma kah­juks laul­ma ei jõud­nud min­na, kõht oli tü­hi, käi­sin söö­mas. Pa­su­na­koo­ri­de­ga esi­ne­sin, laul­sin se­ga­koo­ri­de ja ühend­koo­ri­de­ga. Vä­ga-vä­ga või­mas oli, vihm meid ei mor­jen­da­nud. Kõik trot­si­sid vih­ma ja taht­sid lau­lu­kaa­re all ol­la ja Taa­vi Es­ko sai ju­ha­ta­mi­se­ga vä­ga häs­ti hak­ka­ma.“

Peo­nä­dal al­gas Uku Aas­ran­nal osa­le­mi­se­ga Ees­ti noor­te meist­ri­võist­lus­tel Rak­ve­res, kus võist­les 400 meet­ri jook­sus. See­tõt­tu jõu­dis Tal­lin­nas­se tant­sup­roo­vi­des­se paar päe­va hil­jem.

„Kõik, kes on tant­su­peol esi­ne­mi­sest rää­ki­nud, ei ole liial­da­nud. Pin­gu­tad ja kan­na­tad, aga kõik on se­da väärt,“ tõ­des ta, kuid ar­vas, et lä­hia­jal ta rah­va­tant­su­ga ei jät­ka, võib-ol­la ku­na­gi edas­pi­di.

Üle-ees­ti­li­ses pois­te­koo­ris Ka­lev hak­kas Uku Aas­rand laul­ma Lok­sa güm­naa­siu­mi 7. klas­si õpi­la­se­na. Koos pois­te­koo­ri­ga on käi­dud Itaa­lias ja Sak­sa­maal kon­kurs­si­del. Lau­lu­peol on ta osa­le­nud va­rem ka koos Lok­sa koo­li las­te­koo­ri­ga.
Ju­ba es­mas­päe­val läks Uku Aas­rand jook­sut­ren­ni, sest loo­dab võis­tel­da Ees­ti meist­ri­võist­lus­tel ker­ge­jõus­ti­kus, vas­tav norm on täi­de­tud. „Tren­nis oli na­tu­ke ras­ke joos­ta ja te­ge­li­kult on hääl ka ära,“ sõ­nas ta es­mas­päe­va õh­tul.

Eelmine artikkelKuu­sa­lu nais­ko­du­kaits­jad toit­lus­ta­sid noor­te­peo tant­si­jaid ja laul­jaid
Järgmine artikkelPää­su­lin­nu akor­dio­nis­tid olid rah­va­muu­si­ka­peol teist kor­da