Keh­ra rah­va­ma­ja han­ge nur­jus

302
Kehra rahvamaja.

Ani­ja val­la­va­lit­su­se kor­ral­da­tud han­ke­le Keh­ra rah­va­ma­ja saa­li re­no­vee­ri­mi­seks esi­ta­ti 5 pak­ku­must. Ku­na kõik olid kal­li­mad, kui sel­leks ka­van­da­tud ra­ha, tun­nis­ta­ti han­ge nur­ju­nuks. Val­laeel­ar­ves pla­nee­ri­ti rah­va­ma­ja saa­li re­mon­diks 200 000 eu­rot, han­ke sood­saim pak­ku­mus oli li­gi 300 000 eu­rot. Sep­temb­ris oli val­la­va­lit­sus vii­nud ehi­ta­ja leid­mi­seks lä­bi liht­han­ke. Ku­na kõik too­na­sed pak­ku­mused üle­ta­sid liht­han­ke piir­mää­ra, mis on 150 000 eu­rot, tun­nis­tas val­la­va­lit­sus han­ke keh­te­tuks ning kor­ral­das uue ava­tud han­ke. Tei­se han­kes­se li­sa­ti ka la­va- ja he­li­teh­ni­ka, mi­da va­rem ka­van­da­ti os­ta eral­di han­ke kau­du. Ku­na ka ava­tud han­ge ebaõn­nes­tus, alus­tas val­la­va­lit­sus rii­gi­han­kel osa­le­nud fir­ma­de­ga lä­bi­rää­ki­mis­te­ga pak­ku­mis­me­net­lust. „Jä­ta­me la­va- ja he­li­teh­ni­ka uues­ti han­kest väl­ja, sa­mu­ti la­va­ta­gu­se esi­ne­ja­te ruu­mi re­no­vee­ri­mi­se, es­ma­täh­tis on te­ha ära ül­de­hi­tus­tööd,“ lau­sus ehi­tus- ja han­kes­pet­sia­list Vil­jo Leis. Esial­gu oli plaan rah­va­ma­ja saa­li re­mon­ti alus­ta­da no­vemb­ris, ehi­tus­han­ke ve­ni­mi­se tõt­tu lük­kub see järg­mi­se aas­ta al­gu­ses­se. Re­no­vee­ri­mi­se käi­gus va­rus­ta­tak­se rah­va­ma­ja saal kor­ra­li­ku ven­ti­lat­sioo­ni­ga, va­he­ta­tak­se väl­ja küt­te­süs­teem ja elekt­ri­pai­gal­dis, ehi­ta­tak­se uus la­va­konst­rukt­sioon, pa­ran­da­tak­se saa­li akus­ti­kat.

Eelmine artikkelTu­ris­miü­hing osa­leb tur­va­lis­te siht­koh­ta­de pro­jek­tis
Järgmine artikkelAni­ja val­las vä­he­neb las­teaia mak­si­maal­ne ko­ha­ta­su