MARIA PRÄÄTS: „Värs­ke kar­tul ehk Ees­ti gur­mee on müü­gi­val­mis“

71
Kuusalu Hoolela aia perenaine MARIA PRÄÄTS ja kausitäis mahedalt kasvatatud aiasaadusi.

Kuu­sa­lu Hoo­le­la köö­gi­vil­jaae­da saab nel­jan­dat su­ve min­na saa­du­si ise kor­ja­ma. Ko­ha­peal on kaal, mil­le­ga tu­leb kor­ja­tud kraam ära kaa­lu­da ning saa­ta sõ­num või e-ki­ri, mi­da ja kui pal­ju on võe­tud. Värs­ket aiak­raa­mi võib käia too­mas kas või iga päev, ar­ve saa­de­tak­se ost­ja­te­le kuu al­gu­ses.

Kuu­sa­lu ale­vi lä­he­du­ses asu­va aia pe­re­nai­ne, MTÜ Kuu­sa­lu Hoo­le­la klien­ti­de te­ge­vus­ju­hen­da­ja Ma­ria Prääts üt­leb, et süs­teem töö­tab häs­ti, pü­si­klien­did hak­ka­sid ju­ba su­ve al­gu­ses mait­se­ro­he­list vii­ma.

Kuu­sa­lu Hoo­le­la eri­hoo­le­kan­de­tee­nus­te koor­di­naa­tor Kaie Us­tav tõ­deb sa­mas, et ost­jaid oleks või­nud siis ol­la roh­kem, osa til­list, pe­ter­sel­list, ro­he­li­sest si­bu­last on üle kas­va­nud. Sa­mas on til­li ma­ha pan­dud mit­mes jär­gus, prae­gu­seid 15-20sen­ti­meet­ri kõr­gu­seid tai­mi on pa­ras hak­ki­da sü­gav­kül­ma pa­ne­kuks.

Nüüd on val­mi­nud to­ma­tid-kur­gid. Saa­da­val on eri sor­ti sa­la­teid, ka ru­ko­la ning mait­se­ro­he­lis­test ba­sii­lik. Her­ne­saak hak­kab ot­sa lõp­pe­ma, su­vi­kõr­vits and­nud esi­me­si vil­ju.

Ma­ria Prääts: „Kor­ja­ma saab tul­la ka me kõi­ge os­te­ta­va­mat too­det, mis näeb ilus väl­ja ja on vä­ga hea mait­se­ga – värs­ke kar­tul ehk meie Ees­ti gur­mee. Ju­ba on võt­ta pee­te, por­gan­deid, nui­kap­sast ning soo­vi­ta­me ka ka­let ehk leht­kap­sast, mis säi­lib häs­ti.“

Pü­sik­lien­te on 30 rin­gis, ena­mas­ti on nad ko­ha­li­kud pe­red. Et­te­võ­te­test on al­gu­sest pea­le ol­nud sa­ge­da­ne ost­ja ko­du­res­to­ran Mer­Mer Kol­ga-Aab­last ning osa saa­du­si lä­heb müü­ki Lee­si poo­di.

Kaie Us­tav rõ­hu­tab, et aia­saa­du­si saab soo­vi kor­ral ka tel­li­da, siis kor­ja­vad ja pa­ne­vad need kok­ku Kuu­sa­lu Hoo­le­la psüü­hi­li­se eri­va­ja­du­se­ga klien­did, kel­le­le pa­ku­tak­se pi­kaa­ja­li­se kaits­tud töö tee­nust. Ne­mad töö­ta­vad aias koos ju­hen­da­ja­ga – kül­va­vad, ro­hi­vad, har­ven­da­vad, kas­ta­vad.

Põ­hi­li­ne on, et os­tu­soo­vist tu­leb tea­da an­da e-kir­ja­ga, mil­le aad­ress on aiamaa.hoolela@gmail.com. Registreerunule vastatakse, kas soovitud vilju või taimi jagub, ning saadetakse selgitus, kuidas aiamaale minna ning seal toimetada.

Kui mõnd saadust hakkab palju kogunema, antakse sellest püsiostjatele omavahelises suhtlusvõrgustikus teada.

Swedbanki töötajate kevadtalgud
Tänavu mais töötasid Hoolela aias peale oma klientide ühel päeval ka Swedbanki töötajad. Kaie Ustav selgitab, et kahel kevadel käisid Swedbanki inimesed tuttava soovitusel talgutel tema kodutalus Tammistu Lammas. Seekord tekkis mõte soovitada talgukohaks Hoolela köögiviljaaeda.

Kaie Ustav: „Tänavu tuli talgutele rahvusvaheline seltskond ja meie erivajadustega kliendid said võimaluse suhelda inglise keeles. Talgulised valmistasid peenrad külviks ette ning aitasid marjapõõsaid istutada.“

Eelmine artikkelSal­mis­tu sa­da­ma rah­va­roh­ke ava­pi­du
Järgmine artikkelKeh­ras ha­ka­tak­se sa­de­vee­süs­tee­me re­konst­ruee­ri­ma