MAR­GUS KIRSS: „Kõi­ge enam kü­si­tak­se jäät­me­te lii­gi­ti ko­gu­mi­se koh­ta.“

69
Kuu­sa­lu val­la kesk­kon­nas­pet­sia­list Mar­gus Kirss

Kuu­sa­lu val­la kesk­kon­nas­pet­sia­list MAR­GUS KIRSS, 1. juu­nist al­gab Kuu­sa­lu val­las kor­ral­da­tud jäät­me­veo uus kol­meaas­ta­ne pe­riood. Val­la­ma­jas olid sel­ teemal kaks in­fo­koo­so­le­kut, 11. ja 25. mail. Mil­le koh­ta kõi­ge enam kü­si­ti?
„Tea­ta­vas­ti või­tis rii­gi­han­ke ja jät­kab kor­ral­da­tud jäät­me­veo­ga Kuu­sa­lu val­las Ees­ti Kesk­kon­na­tee­nu­sed AS. Han­ke ai­tas lä­bi viia MTÜ Ees­ti Jäät­me­hool­dus­kes­kus. Ku­na val­las keh­tib uus jäät­me­hool­du­sees­ki­ri ja juur­de on tul­nud li­sa­tee­nu­seid, vii­si­me koos MTÜ­ga lä­bi in­fo­koo­so­le­kud. Osa­le­jaid oli mõ­le­mal kor­ral paar­küm­mend. Kü­si­mus­te­le vas­ta­sid Ees­ti Jäät­me­hool­dus­kes­ku­sest Kris­to Ros­mann ja Ees­ti Kesk­kon­na­tee­nus­te esin­da­ja­na La­ris­sa Baš­kir.

Mõ­le­mal koo­so­le­kul kü­si­ti kõi­ge enam jäät­me­te lii­gi­ti ko­gu­mi­se ja sor­tee­ri­mi­se koh­ta ning mi­da pan­na se­gaol­me prü­gi­kont­ei­ne­ris­se, mi­da pa­ken­di­kot­ti või -kon­tei­ne­ris­se ja kui puh­tad pea­vad ole­ma eral­di ko­gu­tud pa­ken­did. Fir­ma Ees­ti Kesk­kon­na­tee­nu­sed või­mal­dab uue tee­nu­se­na an­da ko­gu­tud pa­ken­deid üle ta­su­ta. Kes on sel­lest hu­vi­ta­tud, tu­leb sõl­mi­da uus le­ping ja mär­ki­da ära li­sa­tee­nu­sed. Olu­li­ne on, et pa­ken­did an­taks üle lä­bi­paist­vas ki­le­ko­tis. Kui en­dal po­le sel­li­seid, tu­leb jäät­me­ve­da­ja­le tea­da an­da, koos ol­mep­rü­gi ära­veo­ga jäe­tak­se järg­mi­seks kor­raks pa­ken­di­te jaoks 150-liit­ri­ne lä­bi­pais­tev ki­le­kott.“

Kui­das tu­leb pa­ken­deid sor­tee­ri­da ja pu­has­ta­da?
„Koos­ta­me lä­hia­jal jäät­me­te sor­tee­ri­mi­se koh­ta ük­si­kas­ja­li­ku ju­hen­di ja aval­da­me val­la ko­du­le­hel. Täh­tis on, et pa­ken­di­tes ei oleks toi­du­jäät­meid, mil­le tõt­tu hak­kak­sid seal hal­li­tus ja muud or­ga­nis­mid kas­va­ta­ma. Sa­mas ei ole mõ­tet pa­ken­di­te pe­se­mi­se­ga üle pin­gu­ta­da, sest ve­si on kal­lis ja kesk­kon­na­hoiu mõt­tes suu­re väär­tu­se­ga. Kui pa­ken­di saab puh­taks ker­ge lo­pu­tu­se­ga, ta­sub see pan­na pa­ken­di­te kot­ti, kui ei, siis se­gaol­me­jäät­me­te kon­t­ei­ne­ris­se. See­ga, kui jo­gur­ti­top­si või ma­ri­nee­ri­tud li­ha­ga šaš­lõ­ki­kar­pi või sp­ro­ti­kar­pi peab põh­ja­li­kult pe­se­ma, jät­ke see te­ge­ma­ta, va­la­ge karp tüh­jaks ja pan­ge ol­mep­rü­gis­se.“

Üks suur uuen­dus on, et enam ei to­hi toi­du­jäät­meid vi­sa­ta ol­mep­rü­gi kon­tei­ne­ris­se.
„Toi­du­jäät­meid on ol­me­prü­gis­se vi­sa­tud se­ni võrd­le­mi­si pal­ju­des koh­ta­des, nii ti­he- kui ka ha­jaa­sus­tu­ses. Edas­pi­di enam ei või, se­da hak­kab ve­da­ja kont­rol­li­ma ja meie sa­mu­ti. Nõue on, et bio­la­gu­ne­vad jäät­med tu­leb ti­hea­sus­tu­ses ehk suu­re­ma­tes asu­la­tes kom­pos­tee­ri­da kin­ni­ses kon­tei­ne­ris, ha­jaa­sus­tu­ses ehk kü­la­des võib kom­pos­tee­ri­da ka lah­ti­selt. Kom­pos­ti­des tu­leb ta­ga­da, et lin­nud-loo­mad ei pää­se toi­du­jäät­me­te­le li­gi. Kui ei ka­su­ta­ta kom­post­rit, peab bio­la­gu­ne­vad jäät­med pai­gu­ta­ma sel­leks et­te näh­tud kon­tei­ne­ris­se. Olu­li­ne on, et toi­du­jäät­med olek­sid pa­ken­da­tud lä­bi­paist­va­tes­se ki­le­kot­ti­des­se või pa­ber­kot­ti­des­se – nii saab ve­da­ja kont­rol­li­da, et si­na ei ole pan­dud muid jäät­meid. Bio­jäät­med viiak­se Maar­du bio­jaa­ma, kus ki­le­ko­tid ee­mal­da­tak­se.

Koo­so­le­ku­tel ta­he­ti ka tea­da, kas ja kui­das peab val­la­va­lit­sust tea­vi­ta­ma, kui bio­la­gu­ne­vaid jäät­meid kom­pos­tee­ri­tak­se. Vas­tus on, et ei pea tea­vi­ta­ma. Kõi­ge täht­sam on, et bio­la­gu­ne­vaid jäät­meid ei vi­sa­taks ol­me­jäät­me­te hul­ka.“

Mi­da te­ha ka­na- ja mit­me­su­guste su­pi­kon­ti­de­ga, mis ei la­gu­ne kii­relt. Kui kõik muud bio­jäät­med kom­pos­tee­ri­tak­se, kas kon­ti­de jaoks oleks ik­ka va­ja bio­jäät­me­te kon­tei­ne­rit?
„Ei ole va­ja. Kui­vad ja puh­tad kon­did võib pan­na ol­me­jäät­me­te kon­tei­ne­ris­se.“

Uu­te tee­nus­te­na on või­ma­lik tel­li­da hal­jas­tus­jäät­me­te ja ka­su­ta­tud riie­te ära­ve­du. Kui­das need kor­ral­da­tak­se?
„Hal­jas­tus­jäät­me­te ve­du on ta­su­li­ne, kat­kis­te ja määr­du­nud riie­te ja ja­la­nõu­de ära­ve­du on sa­mu­ti ta­su­li­ne. Plaa­nis on kor­ral­da­da Kuu­sa­lu val­las su­ve­kuu­del kor­ra kuus hal­jas­tus­jäät­me­te ning korra kvartalis riie­te ja ja­la­nõu­de ko­gu­mis­rin­gid. Kui need tu­le­vad, an­na­b Eesti Kesk­kon­na­tee­nu­sed ae­ga­dest ja graa­fi­ku­test va­ra­kult tea­da. Kes ära­ve­du soo­vi­vad, neil tu­leb sel­lest eel­ne­valt tea­vitada Kesk­kon­na­tee­nu­seid.

Ka hal­jas­tus­jäät­med peab ko­gu­ma lä­bi­paist­vas­se ki­le­kot­ti, sa­mu­ti rii­ded ja ja­la­nõud. Neid kot­te saab sa­mu­ti jäät­me­ve­da­jalt tel­li­da. Kui on soov ära an­da rõi­vaid või ja­lat­seid taas­ka­su­tu­seks, on Kuu­sa­lus Coo­pi poe juu­res vas­tav kon­tei­ner.“

Kas koo­so­le­ku­tel rää­gi­ti ka olu­kor­da­dest, kui jäät­me­ve­da­ja jä­tab graa­fi­kus et­te näh­tud ajal prü­gi ve­da­ma­ta?
„Neil koo­so­le­ku­tel se­da ei kü­si­tud. Kui on pre­ten­sioo­ne, tu­leb pöör­du­da Ees­ti Kesk­kon­na­tee­nus­te poo­le. Kui veo kor­ral­da­mi­se osas ei saa­dud et­te­võt­test abi, siis eda­si mi­nu poo­le. Kui on soov muu­ta graa­fi­kut, tel­li­da li­sa­tee­nu­seid, siis võt­ta ühen­dust Ees­ti Kesk­kon­na­tee­nus­te­ga.“

Ees­ti Kesk­kon­na­tee­nu­sed saa­tis kõi­gi­le jäät­me­val­da­ja­te­le uue le­pin­gu e-kir­ja­ga või pos­ti­ga. Kas kõik pea­vad le­pin­gu all­kir­jas­ta­tult ta­gas­ta­ma?
„Ei pea. Kui li­sa­tee­nu­seid ei soo­vi, jät­kub jäät­me­ve­du sa­ma­moo­di, na­gu oli en­ne. Stan­dard­tee­nus on 240-liit­ri­ne ol­mep­rü­gi­kon­tei­ner, mi­da tüh­jen­da­tak­se kord kuus. All­kir­jas­ta­ma­ta jät­mi­ne ei va­bas­ta kor­ral­da­tud jäät­me­veost.

Uue pe­rioo­di eel vaa­da­ti üle kõik hoo­nes­ta­tud kin­nis­tud, le­ping saa­de­ti oma­ni­ke­le. Kui hoo­ne ei ole ka­su­tu­ses, jäät­meid ei te­ki, tu­leb saa­ta taot­lus jäät­me­veost va­bas­ta­mi­seks val­la­va­lit­su­se­le, vas­ta­sel kor­ral esi­ta­tak­se edas­pi­di tü­hi­sõi­du ar­ve. Eel­mi­se aas­ta lõ­pu­ga said lä­bi ka kõik hooa­ja­li­sed va­bas­tu­sed jäät­me­veost. Kui soo­vi­tak­se uut va­bas­tust, tu­leb esi­ta­da val­la­va­lit­su­se­le taot­lus lä­bi SPO­KU kesk­kon­na. Kui kin­nis­tul puu­dub elu­te­ge­vus on va­bas­tust või­ma­lik taot­le­da ku­ni ka­heks aas­taks, hooa­ja­li­se va­bas­tu­se pu­hul ku­ni viieks hooa­jaks.“

Mis roll on edas­pi­di MTÜ-l Eest Jäät­me­hool­dus­kes­kus, kel­le liik­me­te hul­ka kuu­lub nüüd ka Kuu­sa­lu vald?
„MTÜ ai­tab vor­mis­ta­da do­ku­men­te, in­for­mee­rib ja nõus­tab val­la­va­lit­sust seo­ses jäät­me­veo vald­kon­na sea­du­sand­li­ke muu­da­tus­te­ga, kor­ral­dab in­fo­päe­vi, koos­tab ja ja­gab in­fo­ma­ter­ja­le.“

Eelmine artikkelKuu­sa­lu val­la ava­li­ke tee­de grei­der­da­jad va­li­tud
Järgmine artikkelRiik jät­kab Sood­la har­ju­tus­väl­ja la­hen­du­se lih­vi­mist