Riik jät­kab Sood­la har­ju­tus­väl­ja la­hen­du­se lih­vi­mist

102
Soodla harjutusvälja kaart

KAD­RI AU­VÄÄRT, kait­se­mi­nis­tee­riu­mi kesk­kon­na­po­lii­ti­ka ja ruu­mi­li­se pla­nee­ri­mi­se juht

Sood­la har­ju­tu­sa­la väl­ja aren­da­mi­ne jät­kub es­kiis­la­hen­du­se lih­vi­mi­se­ga. Kait­se­vald­kon­na esin­da­jad on koh­tu­nud ko­ha­li­ku ko­gu­kon­na ja tu­ris­miet­te­võt­ja­te­ga, et sel­gi­ta­da väl­ja või­ma­li­kud komp­ro­mis­sid, mil­le­ga eda­si töö­ta­da.

Ees­ti kait­se­või­me olu­li­ne lü­li on har­ju­tus­väl­jad, sa­mas ole­ma­so­le­vad har­ju­tus­väl­jad on peaae­gu täie­li­kult hõi­va­tud. See keh­tib ka Sood­la naab­ru­ses asu­va Ees­ti ain­sa suu­re­ma har­ju­tus­väl­ja, Ta­pa kül­je all asu­va kesk­po­lü­goo­ni pu­hul. Ole­me Ve­ne­maa ag­res­siiv­se käi­tu­mi­se tõt­tu in­ves­tee­ri­nud pa­re­mas­se rel­vas­tus­se ja suu­ren­da­nud kait­se­vä­ge, kuid sel­leks, et meie ük­su­sed saak­sid oma­kes­kis ja koos Ees­ti kait­seks mää­ra­tud liit­la­sük­sus­te­ga kok­ku har­ju­ta­da, on va­ja, et ka har­ju­tu­s-a­lad teek­sid lä­bi olu­li­se aren­gu­hüp­pe. Sa­ma­su­gu­se väl­ja­kut­se ees sei­sab prae­gu ko­gu NA­TO ida­tiib.

Sood­la har­ju­tus­väl­ja asu­koht ot­sus­ta­ti 2015. aas­tal. Ju­ba prae­gu te­hak­se seal tak­ti­ka­list väl­jaõ­pet rii­gi oman­dis ole­va­tel maa­del. Ka on Sood­las va­ja har­ju­ta­da näi­teks soo­mus­ma­nöö­ver­või­me ja kaud­tu­le ka­su­ta­mist. Et har­ju­tus­vä­li väl­ja aren­da­da ja oma ees­mär­ki täi­daks, al­ga­ta­ti 2022. aas­tal rii­gi erip­la­nee­rin­gu koos­ta­mi­ne. Sel­le pea­mi­ne ees­märk on pan­na pai­ka har­ju­tus­väl­ja ta­ris­tu ja teed, täp­sus­ta­da har­ju­tus­väl­ja pii­ri kul­ge­mist. Har­ju­tus­väl­ja ää­rea­la­sid ka­su­ta­tak­se rel­va­de ohua­la­de­na, ku­hu jäe­tak­se või­ma­lu­sel mõ­ju­de lee­ven­da­mi­seks ela­mua­la­de lä­he­dus­se 500-meet­ri­ne met­sa­ne puh­vert­soon.

Har­ju­tu­sa­la mõ­ju­de hin­da­mi­sel on võe­tud alu­seks hin­nan­gu­li­ne ka­su­tus­koor­mus ehk li­gi­kau­du 300 päe­va aas­tas. Sel­lest oma­kor­da 270 päe­val toi­muk­sid Sood­las rel­va- või la­hing­las­ke­har­ju­tu­sed. Näi­teks tan­ki­tõr­je­rel­va­dest on plaa­ni­tud las­ta ku­ni 60, kaud­tu­le­rel­va­dest ja han­gi­ta­va­test mit­mik­ra­ke­ti­heit­ja­test ku­ni 20 päe­val aas­tal. Sood­las­se tu­le­vad vii­mas­te tar­beks siis­ki ai­nult las­ke­po­sit­sioo­nid, sest siht­mär­gid hak­ka­vad ole­ma ida pool kesk­po­lü­goo­nil. Pii­ra­tud on sa­mu­ti näi­teks tan­ki­tõr­je­rel­va­de ka­su­tus. Sood­las ha­ka­tak­se ka­su­ta­ma õp­pe­moo­na, sest sin­na po­le pla­nee­ri­tud ala­sid, ku­hu võib las­ta lõh­ke­vat las­ke­moo­na.

Pla­nee­rin­gua­la (7390 hek­ta­rit) on vei­di suu­rem kui tä­na­ne har­ju­tus­vä­li (5865 hek­ta­rit), et ka­van­da­da ühes har­ju­tus­väl­ja­ga ka Sood­la har­ju­tus­väl­ja kesk­po­lü­goo­ni­ga ühen­da­vad teed. Need on va­ja­li­kud sel­leks, et näi­teks suu­rõp­pus­te ajal ka­he har­ju­tus­väl­ja või­ma­lu­si pa­re­mi­ni kom­bi­nee­ri­da. Sa­mu­ti vä­hen­da­vad need liik­lus­koor­must ja suu­ren­da­vad ohu­tust rii­gi­tee­del, sest kait­se­väe ko­lon­nid peak­sid Ta­palt Sood­las­se ja ta­ga­si mui­du kas Pe­ter­bu­ri või Pii­be maan­tee kau­du lii­ku­ma. Ühen­dus­teed on ju­ba tä­na ole­mas, kuid neid on va­ja laien­da­da ja tu­gev­da­da, et neil saaks kait­se­väe ma­si­na­te­ga ka­hes suu­nas lii­ku­da ja neid saaks sa­mal ajal ta­va­liik­le­jad ka­su­ta­da.

Rii­gi erip­la­nee­rin­gu käi­gus te­hak­se ära ka mõ­jua­na­lüüs nii­ni­me­ta­tud laien­da­tud ohu­a­la ka­su­tu­se­le­võ­tuks Sood­la har­ju­tus­väl­ja ja kesk­po­lü­goo­ni va­he­li­sel alal. Laien­da­tud ohu­a­la on har­ju­tus­väl­jast väl­ja jääv ala, mis on va­ja­lik sul­ge­da ava­li­kuks juur­de­pää­suks, kui sin­na ula­tu­vad rel­va­de ja las­ke­moo­na ka­su­ta­mi­se­ga kaas­ne­vad ohu-a­lad. Seal ei lii­gu­ta väl­jas­pool teid, sel­le­le ala­le ei si­hi­ta, sel­lelt ei tu­lis­ta­ta. Ees­märk on ta­ga­da piir­kon­nas mat­ka­ja­te või mar­ju­lis­te täien­dav ohu­tus ja se­da eri­ti suu­rõp­pus­te ajal. Va­ja­dus väl­ja­poo­le har­ju­tus­väl­ja ula­tu­va­te ohua­la­de jä­re­le on ees­kätt suu­rõp­pus­te ajal, aga ük­si­ku­te päe­va­de kau­pa ka muul ajal, kok­ku hin­nan­gu­li­selt ku­ni 90 päe­val aas­tas.

Laien­da­tud ohua­lad ei ole mi­da­gi uut – kesk­po­lü­goo­nil on ol­nud ka­su­tu­sel mõn­da ae­ga ja ula­tu­vad Jus­si jär­ves­ti­ku­ni ning Pauk­jär­ve äär­de. 2022. aas­tal ka­su­ta­ti kesk­po­lü­goo­ni laien­da­tud ohua­la­sid li­gi­kau­du 20 päe­val. Need näi­ta­vad, et rii­gi­kait­se ja loo­dus­kau­ni puh­ke­piir­kon­na süm­bioos on või­ma­lik. Kui laien­da­tud ohua­las või har­ju­tus­väl­jal õp­pu­si ei toi­mu, on need mat­ka­ja­te­le, see­ne­lis­te­le või teis­te­le ava­tud. Va­ja­dus laien­da­tud ohu­ala­de jä­re­le on suu­rem ke­va­di­sel suu­rõp­pus­te pe­rioo­dil ja olu­li­selt väik­sem su­vel.

Rii­gi erip­la­nee­rin­gut koos­ta­des ar­ves­ta­me kesk­kon­na­le ja ini­me­se­le aval­du­va­te mõ­ju­de­ga nii pal­ju kui või­ma­lik. Pä­rast es­kiis­la­hen­du­se väl­ja­pa­ne­kut ja märt­sis pee­tud ava­lik­ke koh­tu­mi­si Keh­ras ja Kuu­sa­lus ole­me koos­ta­nud es­ma­sed vas­tu­sed. Ko­gu ma­ter­ja­li­ga on või­ma­lik tut­vu­da kait­se­mi­nis­tee­riu­mi vee­bi­le­hel. Töö või­ma­li­ke komp­ro­mis­si­de leid­mi­seks jät­kub. Ole­me saa­nud kok­ku val­da­de, rii­gi­met­sa ma­jan­da­mi­se kes­ku­se (RMK) ja Sood­la vee­hoid­lat hal­da­va Tal­lin­na Vee esin­da­ja­te­ga. Koh­tu­me ka sei­su­koh­ti esi­ta­nud mit­te­tu­lun­du­sü­hin­gu­te, tu­ris­miet­te­võt­ja­te ja lä­hi­piir­kon­da jää­va­te kü­la­de esin­da­ja­te­ga, et ühi­selt la­hen­du­si aru­ta­da.

Se­ni­sed koh­tu­mi­sed on näi­da­nud, et komp­ro­mis­si­de leid­mi­ne on või­ma­lik. Mõ­ne­gi neist saab pla­nee­rin­gu ase­mel kir­ja pan­na näi­teks har­ju­tus­väl­ja ka­su­tu­sees­kir­jas. Ka on või­ma­lik lei­da koos­tööp­ro­jek­te, mil­lest või­dab nii rii­gi­kait­se kui ka ko­ha­lik ko­gu­kond. Äs­ja­se õp­pu­se Ke­vad­torm raa­mes ehi­ta­sid Har­ju ma­le­va kait­se­liit­la­sed va­ba­taht­li­kult Sood­las­se ja­la­käi­ja­te sil­la (vaa­ta lä­he­malt Sõ­du­ri­le­he ka­na­lil You­tu­be’is). Rii­gi erip­la­nee­rin­gu raa­mes ole­me täp­sus­ta­mas ka või­ma­lu­si Sood­la vee­hoid­la lõu­na­kal­da osa­li­seks va­bas­ta­mi­seks ning ot­si­mas la­hen­du­si lõu­na­pool­se juur­de­pää­su­tee ka­su­ta­mi­seks ka ajal, kui laien­da­tud ohu­­alad on ka­su­tu­sel. Koos­töös ko­ha­li­ke oma­va­lit­sus­te­ga on har­ju­tus­väl­ja­de ka­su­ta­mi­se mõ­ju lee­ven­da­va meet­me­na täp­sus­tu­mas ka kerg­liik­lus­tee­de ra­ja­mi­se või­ma­lu­sed. Juur­de­pää­su- ja ühen­dus­tee­de asu­koh­ta kind­laks mää­ra­tes ar­ves­ta­me sel­le­ga, et kü­lad ning ter­vi­se- ja suu­sa­ra­jad saak­sid või­ma­li­kult vä­he häi­ri­tud. Riik jät­kab ka har­ju­tus­väl­ja häi­rin­gu kom­pen­see­ri­mist oma­va­lit­sus­te­le.

Pa­ral­leel­selt pla­nee­rin­gu põ­hi­la­hen­du­se koos­ta­mi­se­ga on käi­mas kesk­kon­na­mõ­ju­de st­ra­tee­gi­li­ne hin­da­mi­ne ühes muu­de as­ja­ko­has­te mõ­ju­de hin­da­mi­se­ga. Võ­ta­me la­hen­du­se lih­vi­mi­seks ja uu­rin­gu­teks ae­ga. Mõ­ju hin­da­mi­se aruan­ne ja pla­nee­ring esi­ta­tak­se ava­li­kus­ta­mi­seks kõi­ge va­rem 2024. aas­ta kesk­pai­gas, va­ba­rii­gi va­lit­sus ot­sus­tab rii­gi erip­la­nee­rin­gu keh­tes­ta­mi­se kõi­ge va­rem 2024. aas­ta lõ­puks.

Sood­la har­ju­tus­vä­li on va­ja­lik ees­kätt õp­pus­teks, mis kesk­po­lü­goo­ni suu­re ka­su­tu­sin­ten­siiv­su­se tõt­tu sin­na ära ei ma­hu. Ar­ves­ta­des Ve­ne­maa jät­ku­vat ag­res­sioo­ni Uk­rai­nas, peab Ees­ti sõ­ja­li­ne rii­gi­kait­se ole­ma maail­ma­ta­se­mel. Tei­salt toob har­ju­tus­vä­li ko­ha­li­ke­le ela­ni­ke­le kaa­sa mõ­ju­sid, mi­da väl­ti­da ei ole või­ma­lik. Loo­da­me eda­sis­te koh­tu­mis­te tu­le­mu­se­na lei­da komp­ro­mis­sid, mis või­mal­da­vad el­lu viia sõ­ja­list väl­jaõ­pet, aga on vas­tu­võe­ta­vad ka ko­ha­li­ke­le ela­ni­ke­le. Ole­me ko­ha­li­ke­le ini­mes­te­le koos­töö ja rii­gi­kait­ses­se pa­nus­ta­mi­se eest vä­ga tä­nu­li­kud.

Eelmine artikkelMAR­GUS KIRSS: „Kõi­ge enam kü­si­tak­se jäät­me­te lii­gi­ti ko­gu­mi­se koh­ta.“
Järgmine artikkelAni­ja val­la­va­lit­sus käis To­ris ja Kih­nu saa­rel