MARE RUS­SAK 80

291
MARE RUSSAK.

ÜL­LE PEETS,
Vii­si­vee­re­ta­ja­te nai­san­samb­li va­nem

Reedel, 12. au­gus­til tä­his­tab 80. sün­ni­päe­va 55 aas­tat Kuu­sa­lu val­la kul­tuu­ri- ja ha­ri­du­se­lu ri­kas­ta­nud Ma­re Rus­sak. Ta on ol­nud aas­ta­küm­ne­te jook­sul siin­kan­dis vä­ga pal­ju­de olu­lis­te et­te­võt­mis­te ja kol­lek­tii­vi­de käi­ma­lük­ka­ja. Su­per­nai­ne, täis ener­giat ja te­gut­se­da taht­mist, ala­ti sõb­ra­lik ja abi­val­mis.

Ma­re Rus­sak tu­li Kuu­sal­lu ela­ma ja töö­le pä­rast Vil­jan­di Kul­tuur­ha­ri­dus­koo­li lõ­pe­ta­mist 1963. aas­tal. Te­mast sai ko­ha­li­ku kul­tuu­ri­ma­ja kuns­ti­li­ne juht. Ju­ba sa­mal aas­tal asu­tas ta tant­suor­kest­ri, paar aas­tat hil­jem võt­tis üle nais- ja mee­san­samb­li ju­hen­da­mi­se. 1976. aas­tal alus­tas Ma­re Rus­sak muu­si­ka-k­las­si­ga Kuu­sa­lu kesk­koo­lis, see te­gut­ses 12 aas­tat, ku­ni 1988. aas­tal ava­ti te­ma eest­ve­da­mi­sel Kuu­sa­lu muu­si­ka­kool. Ma­re Rus­sa­kust sai sel­le esi­me­ne di­rek­tor, ta juh­tis koo­li 2007. aas­ta­ni. Li­saks di­rek­to­ri­töö­le on ta muu­si­ka­koo­lis õpe­ta­nud kla­ve­rit, klar­ne­tit, sak­so­fo­ni, muu­si­kaa­ja­lu­gu. Küm­me aas­tat ta­ga­si an­dis Ma­re Rus­sak väl­ja ka raa­ma­tu „Kuu­sa­lu muu­si­ka­kool 1988-2010“.

1978. aas­tal sai Ma­re Rus­sa­kust Kuu­sa­lu pa­su­na­koo­ri juht ja di­ri­gent, ta võt­tis sel­le töö üle pen­sio­ni­le jää­nud Ar­no Lep­nur­melt. Küm­me aas­tat hil­jem asu­tas Ma­re Rus­sak rah­va­muu­si­ka­ka­pel­li, 1996. aas­tal Har­ju­maa noor­te puhk­pil­lior­kest­ri ja 2003. aas­tal Har­ju­maa noor­te keel­pil­lior­kest­ri. 2005. aas­tal kor­ral­das ta naa­ber­koo­le ühen­da­va kon­kur­si „Kla­ver saa­te­pil­li­na”.

2008. aas­tal alus­tas Ma­re Rus­sa­ku ju­hen­da­mi­sel uues­ti te­ge­vust Kuu­sa­lu see­nio­ri­de nai­san­sam­bel Vii­si­vee­re­ta­jad. Prae­gu kuu­lub sel­les­se 7 naist, an­sam­bel on osa­le­nud nii Uno Nais­soo kui Hans Hind­pe­re lau­lu­de kon­kur­sil, 2019. aas­tal või­de­ti vo­kaa­lan­samb­li­te kon­kur­si „Nais­soo Lau­lud“ 3. koht. Igal aas­tal on Vii­si­vee­re­ta­jad võt­nud osa ka põlv­kon­da­de peost.

Tä­na­vu 30. juu­lil toi­mus Ma­re Rus­sa­ku eest­ve­da­mi­sel te­ma sün­ni­kü­las Va­dil Jõ­ge­va­maal suur kont­sert ja pi­du, mil­le­ga tä­his­ta­ti Va­di kü­la­selt­si taas­ta­mi­se 25. aas­ta­päe­va. Ta ise di­ri­gee­ris seal mit­meid an­samb­leid ja or­kest­reid.

Sel nä­da­lal juu­be­lit tä­his­tav Ma­re Rus­sak te­gut­seb ka prae­gu ak­tiiv­selt muu­si­kae­lu aren­da­mi­se­ga, ju­hen­dab en­di­selt nii las­te kui ka täis­kas­va­nu­te muu­si­ka­kol­lek­tii­ve, li­saks Kuu­sa­lu vo­kaa­lan­samb­li­le ka oma ko­du­kan­di Avi­nur­me puhk­pil­lior­kest­reid.

Ma­re Rus­sa­ku ener­gia ja te­gut­se­mis­ta­he on imet­lus­väär­ne, soo­vi­me, et se­da särt­su jät­kub tal veel kaua.

Eelmine artikkelMARTIN PLAKK ja UKU TROLLA Balti meistrivõistlustel kolmandad
Järgmine artikkelRaa­si­ku val­la­va­lit­su­se uus osa­kon­na­ju­ha­ta­ja on RII­NA RAND