Maavanem soovitab Kuusalul ja Loksal sõnastada uus ettepanek

1077

Maavanem palub Kuusalu vallavalitsusel ja Loksa linnavalitsusel selgitada, mis põhjusel jäi ühinemiseesmärk 2009. aasta valimisteks täitmata.

Harju maavanem Ülle Rajasalu saatis esmaspäeval, 11. jaanuaril Kuusalu ja Loksa linnavalitsustele kirja seoses Kuusalu vallavolikogu 22. detsembri 2015 otsusega, mille Kuusalu vallavalitsus edastas maavalitsusele. Selle otsusega moodustas Kuusalu volikogu töörühma Kuusalu valla ja Loksa linna ühinemisläbirääkimiste pidamiseks. Otsuses viidatakse 2008. aasta otsusele, kui Kuusalu volikogu nõustus Loksa linnavolikogu ettepanekuga algatada haldusterritoriaalse korralduse muutmine eesmärgiga moodustada Kuusalu valla ja Loksa linna baasil üks omavalitsus 2009. aasta kohalikeks valimisteks.
Vastavalt seadusele teeb maavanem järelevalvet omavalitsuste haldusaktide üle ning nõustab kokkulepete sõlmimisel ja piiride muutmisega    seonduvate    vaidlus­alaste  küsimuste  lahendamisel.
Maavanem on seisukohal – Loksa linnavolikogu otsustas septembris 2008 teha Kuusalu vallavolikogule ettepanek moodustada ühine omavalitsus aastal 2009, aga puudub selgus, kas Kuusalu volikogu esitas ettepanekuga nõustumise otsuse kahe kuu jooksul, nagu seadus ette näeb. Kui ka Kuusalu volikogu oktoobris 2008 tehtud otsus ettepanekuga nõustumise kohta  jõudis Loksa volikogule seaduses nõutud ajal, jääb küsimus, kas Loksa ettepanek saab olla jõus pärast 2009. aastat.
Maavanem leiab, et läbirääkimiste pidamise selguse huvides oleks volikogudel mõistlik kaaluda uue ettepaneku ja seisukoha formuleerimist, seejärel on võimalik ühiste huvide olemasolul alustada läbirääkimisi, mida ei saa mõjutada 2008. aasta otsustele antavad hinnangud ja neist mõjutatud seisukohad.
Maavanem palub Kuusalu vallavalitsusel selgitada, millal ja kuidas edastati Kuusalu volikogu 2008. aasta otsus Loksa volikogule. Loksa linnavalitsuselt soovib ta hinnangut, kas Loksa volikogu 2008. aasta otsuse põhjal läbirääkimiste ettevalmistamine või pidamine on perspektiivne.
Nii valla- kui linnavalitsuselt soovib ta ka selgitust, mis põhjusel jäi saavutamata eesmärk moodustada Kuusalu valla ja Loksa linna baasil üks omavalitsusüksus 2009. aasta kohalikeks valimisteks.
Kiri lõpeb sõnadega: „Soovin teile otsuste tegemisel avarat pilku ja teema laiamastaabilist käsitlust.“

ENN KIRSMAN loodab Loksa juhtidega kohtuda
Kuusalu vallavolikogu esimees Enn Kirsman ütles Sõnumitoojale, et tekkinud on uus olukord: „Seda tuleb komisjonides põhjalikult arutada. Palun arengukomisjoni esimeest Mart Reimanni, kogukonnakomisjoni esimeest Andres Allmäge ja eelarvekomisjoni aseesimeest Ari Lehtoneni, et nad lülitaksid haldusreformi küsimuse esimesel võimalusel komisjoni koosoleku päevakorda.“
Volikogu esimees lisas, et rõhutab veelkord – haldusreformi seaduse valguses võiks Kuusalu vallavolikogu üsna rahulikult edasi toimetada ning vaadata, mis juhtuma hakkab. Küsimus on selles, mida teeb Loksa linn.
„Samas on Kuusalu valla võimalused haldusreformiga kaasa minemiseks oluliselt suuremad, kui on Loksa linnal. Me saame teha ettepanekuid ühinemiseks või piiride muutmiseks oma naabritele Tapa, Vihula, Anija, Jõelähtme vallale ja loomulikult Loksa linnale. Neist kolmel – Tapal, Anijal ja Jõelähtmel – haldusreformi kriteeriumite täitmisega probleeme pole, sundliitmine neid ei ähvarda, Kuusaluga vabatahtlikult liitumise huvi nad üles näidanud ei ole. Vihula vallast oleme saanud signaale, et neid huvitaks liitmine, mitte liitumine, hoopis teises suunas, kui on Loksa-Kuusalu suund,“ selgitas ta.
„Loksa linnaga liitumine tuleb niikuinii, kui keskvalitsus oma haldusreformi kava ikka ellu viib. Küsimus on vaid ühinemispreemias, mida vabatahtliku ühinemise korral antakse, sundliitmise korral aga ei eraldata. See preemia on aga oluliselt väiksem, kui on Loksa linna võlakoormus, mis viiks ka ühendatud valla võlakoormuse kaugelt üle omavalitsustele lubatud piiri. Ilma preemiata oleks lõpptulemus loomulikult veelgi hullem. Ma ei kujuta hästi ette stsenaariumit, et vabariigi valitsus tekitab ühendvallale sellise olukorra ilma mingisugusegi pehmenduseta. See oleks ikka väga suur riive kohaliku omavalitsuse autonoomsusele. Loodan siiski veel jaanuarikuus Loksa linna juhtidega kokku saada, et nendepoolsest ühinemise või mitteühinemise huvist selgust saada. Alles seejärel saaks hakata vallavolikogu oma seisukohta kujundama.“

VÄRNER LOOTSMANN – võiks mõelda suurema valla peale
Kuusalu valla juhid tegid detsembri lõpus saadetud kirjas Loksa linna juhtidele ettepaneku kohtuda Kolgaküla rahvamajas kas 27. või 29. jaanuaril, et arutada kahe omavalitsuse ühinemise küsimust.
Loksa linnapea Värner Lootsmann ütles Sõnumitoojale võimaliku kohtumise kohta Kuusalu valla juhtidega, et tänases olukorras ei näe põhjust kohtuda: „Saatsin enne 22. detsembri volikoguistungit kõigile volikoguliikmetele kirja. Selle asemel, et mõistlikult arutada, tehti tsirkust. Pool aastat tagasi ütles vallavanem Urmas Kirtsi, et Loksa linn võiks Tallinnaga ühineda. Aga nüüd hakkas kiire. Räägitakse ühinemistoetusest, mida saaks 800 000 eurot. Kuid võiks mõelda palju suurema omavalitsuse peale. Täna tegeleme selle nimel. Maakonna piirid ei tohiks olla haldusreformi piiriks.“
Loksa linnavolikogu esimees Rein Heina: „Kuusalu vald ei soovinud 2009. aastal ühineda, nagu see juhtus ka 2005. aastal. Kui Kuusalu vallajuhid on nüüd avaldanud soovi ühineda, siis peab see väljenduma Kuusalu vallavolikogu ettepanekuna. Seni aga puudub vajadus töörühmade moodustamiseks.“

Eelmine artikkelKolme aasta pärast on Kehras uus soojatootja
Järgmine artikkelMARITE ENNUSTE võitis Balti maavõistluse