Raa­si­ku val­da tuu­le­par­gi ra­ja­mi­sest on hu­vi­ta­tud kaks et­te­võ­tet

169

Möö­du­nud sü­gi­sel esi­tas Vindr Bal­tic OÜ Raa­si­ku val­la­va­lit­su­se­le taot­lu­se al­ga­ta­da ko­ha­li­ku oma­va­lit­su­se erip­la­nee­ring ja sel­le­ga seo­tud kesk­kon­na­mõ­ju­de st­ra­tee­gi­li­ne hin­da­mi­ne, et ra­ja­da Raa­si­ku val­da tuu­le­park. Taot­lu­ses too­di ära ka ka­van­da­ta­va tuu­le­par­gi asu­koht, see on Raa­si­ku val­la lõu­na­pool­ne ala, hõl­mab pea­mi­selt Här­ma ja Mal­la­ve­re kü­la­sid.

Erip­la­nee­rin­gu al­ga­ta­mi­se üle ot­sus­tab vo­li­ko­gu. Val­la­va­lit­sus ava­li­kus­tas en­ne eel­nõu vo­li­kok­ku saat­mist, et tuu­le­par­ki­de erip­la­nee­rin­gus osa­le­mi­seks on või­ma­lus taot­lu­si esi­ta­da teis­telgi soo­vi­ja­tel. Täh­ta­jaks, 25. det­semb­riks sai val­la­va­lit­sus veel ühe taot­lu­se, tuu­le­par­gi ra­ja­mi­sest on hu­vi­ta­tud ka Eu­ro­wind Ener­gy OÜ. Val­la pla­nee­rin­gu­te spet­sia­list Kris­ta Erg-Scacc­het­ti sõ­nas, et Eu­ro­wind Ener­gy taot­lus esi­ta­ti tuu­le­par­gi te­ge­mi­seks sa­ma­le ala­le, ku­hu se­da on soo­vi­nud ra­ja­da Vindr Bal­tic.

Val­la­va­lit­sus on koos­ta­nud le­pin­gup­ro­jek­ti, mil­les fik­see­ri­tak­se, et val­la­va­lit­sus kor­ral­dab erip­la­nee­rin­gu koos­ta­ja ja kesk­kon­na­mõ­ju­de st­ra­tee­gi­li­se hin­da­mi­se lä­bi­vii­ja leid­mi­seks han­ke, kuid erip­la­nee­rin­gu lä­bi­vii­mist ra­has­ta­vad tuu­le­par­gi ra­ja­mi­sest hu­vi­ta­tud et­te­võt­ted.

„Kui le­ping val­la­va­lit­su­se ja fir­ma­de va­hel on sõl­mi­tud, esi­ta­me val­la­vo­li­ko­gu­le eel­nõu erip­la­nee­rin­gu al­ga­ta­mi­se koh­ta. Tõe­näo­li­selt jõuab see vo­li­kok­ku veeb­rua­ris. Vallavo­li­ko­gu ot­sus­tab, kas erip­la­nee­ring al­ga­ta­tak­se või ei,“ sõ­nas Kris­ta Erg-Scacc­het­ti.

Ju­hul, kui vo­li­ko­gu ot­sus­tab erip­la­nee­rin­gu al­ga­ta­da, järg­neb mit­me aas­ta pik­ku­ne prot­sess. Esi­me­ses eta­pis te­hak­se asu­ko­ha eel­va­lik ehk ot­si­tak­se, kas ja mil­li­sed alad Raa­si­ku val­las tuu­le­par­gi ra­ja­mi­seks so­bi­vad. Tei­ses eta­pis koos­ta­tak­se väl­ja­va­li­tud ala­de­le de­tailp­la­nee­ring, mil­les mää­ra­tak­se ka tuu­li­ku­te asu­ko­had ning va­ja­li­kud kom­mu­ni­kat­sioo­nid. Pla­nee­rin­gu koos­ta­mi­se­ga pa­ral­leel­selt viiak­se lä­bi kesk­kon­na­mõ­ju­de st­ra­tee­gi­li­ne hin­da­mi­ne.

„Erip­la­nee­rin­gu koos­ta­mi­se käi­gus võib sel­gu­da, et Raa­si­ku val­las tuu­le­par­giks so­bi­vat koh­ta ei ole­gi. Üks tin­gi­mus tuu­le­par­gi ra­ja­mi­seks on, et tuu­li­kud asuk­sid elu­hoo­ne­test kau­gel. See tin­gi­mus vä­lis­tab suu­re­ma osa Raa­si­ku val­last, sest meil ei ole vä­ga suu­ri asus­ta­ma­ta ala­sid. Li­saks ei saa tuu­le­par­ke te­ha kait­se­alus­te­le ja kait­sea­lus­te lii­ki­de­ga maa­de­le ning on veel mit­meid pii­ran­guid,“ sel­gi­tas pla­nee­rin­gu­te spet­sia­list.

Ta li­sas, et erip­la­nee­rin­gu prot­ses­si mit­mes eta­pis saa­vad kaa­sa rää­ki­da ka ela­ni­kud, sel­leks toi­mu­vad ava­li­kus­ta­mi­sed.

Tä­na­vu keh­ti­ma hak­ka­va kesk­kon­na­ta­su­de sea­du­se muu­da­tus­te ko­ha­selt peab tuu­le­par­gi oma­nik maks­ma kesk­kon­na­häi­rin­gu hü­vi­ta­mi­se ta­su, mis sõl­tub too­de­tud ener­gia ko­gu­sest ja elekt­rie­ner­gia hin­nast. Ta­su maks­tak­se ko­ha­li­ku oma­va­lit­su­se ee­lar­ves­se ning ta­sust 50 prot­sen­ti mak­sab oma­va­lit­sus tuu­le­par­gi mõ­jua­las asu­va­te elu­ruu­mi­de oma­ni­ke­le.

Eelmine artikkelVa­li­mis­de­ba­tiks oo­da­tak­se kü­si­mu­si
Järgmine artikkelRaasiku FC Joker ja Rae SK U16 ühendmeeskond naases Soomest võiduga