MAKA­RO­VI ja Est­ro­ni näi­tus jääb Kiiu Mõi­sa­kot­ta au­gus­ti lõ­pu­ni

94
Nor­dic Hou­ses KT OÜ oma­nik ja juht AR­GO SAUL ava­tud ta­lu­de päe­val, te­ma sel­ja ta­ha jääb Kiiu Ko­da. Fo­to Raul Val­gis­te/Kuu­sa­lu Kroo­ni­ka

Nor­dic Hou­ses oo­tab ko­ha­li­kelt ela­ni­kelt ar­va­must, mi­da te­ha Kiiu mõi­sa en­di­ses­se ai­da­hoo­nes­se.

Viis aas­tat ta­ga­si pe­re­kond Ma­ka­ro­vilt Kiiu mõi­sa pea­hoo­ne kõr­val asu­va elu­ma­ja ost­nud Nor­dic Hou­ses KT OÜ on hoo­ne re­mon­ti­nud ja ava­nud seal Kiiu Mõi­sa­ko­ja. Üle-eel­mi­sel nä­da­la­va­he­tu­sel osa­les tü­ta­r­et­te­võ­te Kiiu Mõi­sa­ko­da OÜ es­ma­kord­selt Kiiu mõi­sa piir­kon­na hoo­ne­komp­lek­si­ga ava­tud ta­lu­de päe­va prog­ram­mis.

Ka­he päe­va jook­sul oli kü­las­ta­jaid üle tu­han­de. Nad said tut­vu­da ku­na­gi­se elu­ma­ja ehk Kiiu Ko­ja­ga, kus alu­mi­sel kor­ru­sel on Mas­saažitu­ba ja graa­fi­ku alu­sel töö­ta­vad eri­ne­vaid teh­ni­kaid prak­ti­see­ri­vad kolm mas­söö­ri. Ma­ja üla­kor­ru­se päi­ke­se­pool­ses suu­res ruu­mis te­gut­seb ilu­tu­ba juuk­su­ri­tee­nus­te­ga.

Ava­tud ta­lu­de päe­va­de pu­huks sea­ti en­di­se elu­ma­ja alu­mi­se kor­ru­se suur­de tup­pa Ma­ka­ro­vi-näi­tus ese­me­test, mis on seo­tud ma­ja ku­na­gi­se ehi­ta­ja ja oma­ni­ku, Kuu­sa­lu kol­hoo­si ajal Kiiu mõi­sas te­gut­se­nud elekt­roo­ni­ka­fir­ma Est­ron asu­ta­ja ja ju­hi Vla­di­mir Ma­ka­ro­vi ning Est­ro­ni­ga. Näi­tust ai­tas üles pan­na Est­ro­ni en­di­ne töö­ta­ja Mai­la Tamm, koos­tööd teh­ti Kol­ga muu­seu­mi­ga.

Est­ro­ni näi­tus Kiiu Mõi­sa­ko­jas, laua­le sea­tud pil­dil on Est­ro­ni le­gen­daar­ne juht VLA­DI­MIR MA­KA­ROV.

Nor­dic Hou­ses KT oma­nik ja juht Ar­go Saul üt­les pä­rast ava­tud ta­lu­de päe­vi Sõ­nu­mi­too­ja­le, et näi­tu­se­le tu­li pal­ju tun­nus­ta­vat ta­ga­si­si­det ning see jäe­tak­se suu­re hu­vi tõt­tu ava­tuks ku­ni au­gus­ti lõ­pu­ni. Näi­tus on üle vii­dud ma­ja tei­se kor­ru­se tu­ba­des­se, mis on re­mon­di­tud ja va­rus­ta­tud kon­to­ri­teh­ni­ka­ga ning või­ma­lik edas­pi­di ren­ti­da pi­ke­maks ajaks töö­ruu­mi­de­ks.

Ar­go Saul: „Su­ve lõ­pu­ni jääb nä­da­la­va­he­tus­tel ava­tuks ka me mõi­saaeg­ne uh­ke­te võl­vi­de­ga jää­kel­der, ku­hu te­gi­me ava­tud ta­lu­de päe­vaks vei­ni­baa­ri. Jää­keld­ri vei­ni­baa­ri peab pe­re­kond Arik, kel­lel on seal­sa­mas kõr­val, en­di­ses ga­raažiruu­mis jää­ti­se­töö­ko­da.“

Ar­go Saul li­sas, et ava­tud ta­lu­de päe­va­de ajal said kü­las­ta­jad sis­se as­tu­da veel mõi­sa ai­da­hoo­nes­se, kus toit­lus­tas Peen­sa­lu Köök. Nor­dic Hou­ses KT po­le loo­bu­nud plaa­nist ka ai­da­hoo­ne re­mon­ti­da. Ka­vas on kor­ral­da­da ko­ha­li­ke ela­ni­ke seas kü­sit­lus, mi­da võiks ko­gu­kon­na ar­va­tes ai­da­hoo­nes­se ra­ja­da. Esial­gu oli plaan ehi­ta­da ait üm­ber kü­la­lis­te­ma­jaks, kuid sin­na ei so­bi teist kor­rust pea­le te­ha.

Ar­go Saul: „Ost­si­me Kiius mõi­sa­hoo­ne lä­he­dalt ka en­di­se meie­rei kin­nis­tu, mil­lest pool on ela­mu­maa ja tei­ne pool äri­maa. Vaik­selt toi­me­ta­me, et ka se­da aren­da­da. Kiiu kes­kus on pal­jus­ki seo­tud mõi­sa­ga, püüa­me siia Kiiu sü­da­mes­se luua ter­vik­lik­ku la­hen­dust.“

Kü­si­mu­se­le, mil­lal on Nor­dic Hou­ses KT-l ka­vas alus­ta­da uue toot­mis­komp­lek­si ehi­ta­mist Kiiu ring­tee lä­he­da­le, vas­tas Ar­go Saul, et es­malt on plaa­nis Nor­dic Hou­se­se oman­da­tud kin­nis­tu kõr­valt maad juur­de os­ta: „Kõi­gi eel­dus­te ko­ha­selt ot­sus­ta­me tu­le­val aas­tal, mil­lal ja kui­das ehi­ta­ma hak­ka­me.“

Puit­ma­ju too­tev Nor­dic Hou­ses KT on Kuu­sa­lu val­las te­gut­se­nud 21 aas­tat, esial­gu Kol­gas, mõ­ni aas­ta hil­jem ko­han­da­ti too­mis­komp­lek­si jaoks en­di­ne noor­kar­ja­laut Kuu­sa­lu kül­je all Ko­su kü­las.

Eelmine artikkelAla­ve­re tii­gi ve­si ei so­bi sup­le­mi­seks
Järgmine artikkelSõnumitoojas 26. juulil