Maakohus arutas Aeg­vii­du Pääs­te­selt­si raha omastamise küsimust

284

Har­ju maa­ko­hus mõis­tis Aeg­vii­du Pääs­te­selt­si en­di­se liik­me ANTS RAA­VA süü­di
suu­res ula­tu­ses omas­ta­mi­ses.

Har­ju maa­ko­hus ot­sus­tas 25. mail mää­ra­ta Aeg­vii­du Pääs­te­selt­si ju­ha­tus­se kuu­lu­nud Ants Raa­va­le selt­si va­ra omas­ta­mi­se eest 7 aas­ta jook­sul ka­ris­tu­seks 3 aas­tat van­gis­tust. Ka­ris­tust ei pöö­ra­ta täit­mi­se­le, kui ei pa­ne kol­me aas­ta ja nel­ja kuu pik­ku­se kat­sea­ja jook­sul toi­me uut taht­lik­ku kurite­gu. Li­saks ot­sus­tas ko­hus ra­hul­da­da Aeg­vii­du Pääs­te­selt­si tsi­viil­ha­gi ning mõis­tis Ants Raa­valt selt­si ka­suks väl­ja 42 137,71 eu­rot, 3395 eu­rot Aeg­vii­du Pääs­te­selt­si kohtu-esin­da­ja­le maks­tud ta­su ning rii­gi tu­lu­des­se 981 eu­rot kri­mi­naal­me­net­lu­se ku­lu­dest.

Koh­tuot­sus ei ole jõus­tu­nud, Ants Raa­va ei ole end süü­di tun­nis­ta­nud ning kin­ni­tas Sõ­nu­mi­too­ja­le, et kae­bab maa­koh­tu ot­su­se eda­si.

Iseen­da­le mää­ra­tud ta­sud
2020. aas­ta jaa­nua­ris avas­tas Aeg­vii­du Pääs­te­selt­si ju­ha­tu­se lii­ge Reet Kan­ger es­ma­kord­selt selt­si ar­vel­dus­kon­tot vaa­da­tes, et sel­lelt on teh­tud re­gu­laar­seid mak­seid ju­ha­tu­se tei­se liik­me, füü­si­li­sest isi­kust et­te­võt­ja­na te­gut­se­va Ants Raa­va ar­ve­le. Üle­kan­ne­te sel­gi­tus­tes­se oli mär­gi­tud pea­mi­selt Aeg­vii­du Pääs­te­selt­si te­ge­vu­se või töö ta­ga­mi­ne, ka pro­jek­ti­de koos­ta­mi­ne. Iga­kui­sed mak­sed ula­tu­sid ku­ni 500 eu­ro­ni, mõ­ned üle­kan­ded olid ka üle 1000 ja üle 2000 eu­ro. Vii­ma­ne mak­se oli teh­tud 24. jaa­nua­ril 2020, ala­tes 2013. aas­tast oli Ants Raa­va pääs­te­selt­si ar­velt en­da kon­to­le kand­nud 25 379 eu­rot.

Selt­si liik­med olid jah­mu­nud, sest neil ei ol­nud kok­ku­le­pet, et Ants Raa­va peaks ju­ha­tu­se liik­me­na saa­ma ta­su või muud ra­ha­list hü­vi­tist.

„Ta oli en­da­le maks­nud ise­gi nen­de pro­jek­ti­de koos­ta­mi­se eest, mis pol­nud te­ma kir­ju­ta­tud,“ sõ­nas pääs­te­selt­si lii­ge Lil­ja Pii­be­leht-Ta­ras­sov.

2014. aas­tal oli Ants Raa­va selt­si ar­velt tei­nud ne­li üle­kan­net MTÜ­le Ta­sa­pi­si Tar­ge­maks, mil­le ju­ha­tu­se lii­ge ta oli. Aas­ta­te jook­sul os­tis ta selt­si ar­velt ta­su­des eri­ne­vaid kau­pu ja kon­to­ri­tar­beid, mis Aeg­vii­du Pääs­te­selt­si ei jõud­nud.

Pääs­te­selt­si liik­med avas­ta­sid ka, et Ants Raa­va oli nen­de tead­ma­ta tei­nud selt­si­le tei­se kü­tu­se­kaar­di. Lil­ja Pii­be­leht-Ta­ras­sov sel­gi­tas, et pääs­te­selt­si kü­tu­se­kaart oli põ­hiau­tos, et va­ja­du­sel saaks min­na tan­ki­ma: „Kü­tu­se­kaar­di väl­ja­võt­telt nä­gi­me, et tei­se kaar­di­ga on tan­gi­tud näi­teks Jõh­vis või Tar­tus, kus meie pääs­teau­to ei ole käi­nud. Kü­tu­se­kaar­di­ga, mil­lest meil ei ol­nud ai­mu­gi, tan­kis Ants Raa­va en­da sõidukeid. Li­saks kan­dis en­da­le selt­si ar­velt iga­kui­selt 60 eu­rot kü­tu­se­kom­pen­sat­sioo­ni.“

Pä­rast sel­li­seid avas­tu­si pä­ri­sid seltsi teised liik­med Ants Raa­valt aru ning pak­ku­sid või­ma­lust ko­gu ra­ha kor­ra­ga või osa­mak­se­te­na ta­ga­si kan­da. Ants Raa­va sel­gi­tas, et va­ba­taht­lik pal­ga­ta töö on oma aja ära ela­nud, nor­maal­ne on ini­me­se­le teh­tu eest pal­ka maks­ta ning ta on se­da ra­ha ol­nud väärt. Oma ar­ve­le kan­tud ra­ha ta­ga­si­maks­mi­sest keel­dus.

Pääs­te­selts pöör­dus po­lit­seis­se, sel­leks ajaks ju­ba nen­de en­di­se liik­me vas­tu al­ga­ta­ti kri­mi­naa­la­si. Selts esi­tas ra­ha ta­ga­si­saa­mi­seks ka tsi­viil­ha­gi. Kah­ju hin­na­ti roh­kem kui 50 000 eu­ro­le, uu­ri­mi­se käi­gus suu­de­ti do­ku­men­ti­de­ga tões­ta­da üle 42 000eu­ro­ne kah­ju.

Põh­ja ring­kon­nap­ro­ku­ra­tuur edas­tas mul­lu 25. no­vemb­ril Har­ju maa­koh­tus­se süü­dis­tu­sak­ti, mil­le ko­ha­selt kan­dis Ants Raa­va ala­tes juu­nist 2013 ku­ni jaa­nua­ri­ni 2020 Aeg­vii­du Pääs­te­selt­si ar­velt en­da ar­vel­dus­kon­to­le kok­ku 25 379 eu­rot ning en­da­ga seo­tud MTÜ Ta­sa­pi­si Tar­ge­maks kon­to­le 2014. aas­tal 4 kuu jook­sul kok­ku 1393 eu­rot. Sa­mu­ti ta­sus ta 1944,25 eu­rot kau­pa­de eest, mis pääs­te­selt­si ei jõud­nud, ka­su­tas mit­me aas­ta jook­sul isik­li­ke sõi­du­ki­te tan­ki­mi­seks Aeg­vii­du Pääs­te­selt­si Ale­xe­la mak­se­kaar­ti kok­ku sum­mas 9937,51 eu­rot ning te­gi en­da ar­vel­dus­kon­to­le üle­kan­deid sel­gi­tu­se­ga „kü­tu­se kom­pen­sat­sioon“ kok­ku sum­mas 3484 eu­rot.

Riik­lik süü­dis­ta­ja lei­dis, et Ants Raa­va pa­ni ka­vat­se­tult toi­me tal­le usal­da­tud võõ­ra va­ra eba­sea­dus­li­kult en­da ja en­da­ga seo­tud MTÜ ka­suks pöö­ra­mi­se suu­res ula­tu­ses.

Ko­hus hak­kas as­ja aru­ta­ma 1. märt­sil. Is­tun­gi­tel kuu­la­ti tun­nis­ta­ja­te­na üle Aeg­vii­du Pääs­te­selt­si teised liik­med, kes sel­gi­ta­sid, et ju­ha­tu­ses oli suu­sõ­na­li­selt kok­ku le­pi­tud oma­va­he­li­ne töö­jao­tus. Ric­hard Tal­vik han­kis ma­si­na­te­le va­ruo­si ja vas­tu­tas üle­vaa­tus­te eest, Reet Kan­ger te­ge­les en­ne­tus­töö ja koo­li­tus­te­ga ning Ants Raa­va ar­ve­te ta­su­mi­se, raa­ma­tu­pi­da­mi­se ja muu­de fi­nant­sas­ja­de­ga. Kõik usal­da­sid üks­teist.

Ko­hus nõus­tus, et ju­ha­tu­ses peab­ keh­ti­ma usal­du­se põ­hi­mõ­te ja ku­na töö­jao­tus oli kind­laks mää­ra­tud, ei ol­nud teis­tel ko­hus­tust ra­haas­ja­de kor­ral­da­mi­se eest vas­tu­ta­va Ants Raa­va te­ge­vust kont­rol­li­da.

Ants Raa­va end süü­di ei tun­nis­ta­nud ning keel­dus üt­lus­te and­mi­sest. Ko­hus lei­dis tun­nis­ta­ja­te üt­lus­te põh­jal, et süü­dis­ta­tav on möön­nud tal­le süüks pan­dud te­gu­de – selt­si ar­velt en­da­le pan­gaü­le­kan­ne­te te­ge­mi­se ning kü­tu­se­kaar­di ka­su­ta­mi­se – toi­me­pa­ne­mist.

Ko­hus mär­kis, et Ants Raa­val olid sea­dus­li­kud või­ma­lu­sed en­da töö ta­sus­ta­mi­ne, kü­tu­se­kom­pen­sat­sioo­ni saa­mi­ne ja muu lep­pi­da kok­ku pääs­te­selt­si üld­koo­so­le­kul, kuid ta ei tei­nud se­da. Ants Raa­va mõis­te­ti ku­ri­teos ju­rii­di­li­sest isi­kust kan­na­ta­nu­le ka­vat­se­tult ma­te­riaal­se kah­ju põh­jus­ta­mi­se eest süü­di.

Ants Raava kaitsja, vandeadvokaat Madis Mahlapuu kommenteeris ajalehele: „MTÜ-l (Aegviidu Päästeselts – toim) oli vähemalt kolm juhatuse liiget, kes seadusest tulenevalt kannavad solidaarset vastutust MTÜ-le tekitatud kahju eest. Seejuures oli ka teistel juhatuse liikmetel juurdepääs MTÜ pangakontodele, samuti kinnitasid kõik juhatuse liikmed iga-aastaselt MTÜ aastaaruannete õigsust.“

Eelmine artikkelRaa­si­kul oli es­ma­kord­selt val­la noor­te­bän­di­de fes­ti­val „Mu­sa­fest“
Järgmine artikkelOsmo Cup mees­paa­ri­de pa­ri­mad Raa­si­ku Val­la Sport ar­ves­tu­ses on Rau­no Esop ja Ti­mo Rau­kas