Lüü-Tür­ri plaat päl­vis ehe­da pä­ri­mus­muu­si­ka Et­no­kul­bi 2022

30
Et­no­kulp 2022 päl­vi­nud Lüü-Tür­ri plaa­di „Tu­le mi­nu il­da is­tu­maie“ esi­kaas.

Raa­si­ku val­las Aru­kü­las te­gut­se­va ar­hai­li­se mees­te­lau­lu an­samb­li Lüü-Türr CD-plaat „Tu­le mi­nu il­da is­tu­maie“ sai pä­ri­mus­muu­si­ka au­hin­na Et­no­kulp 2022. Lüü-Tür­ri plaat kan­di­dee­ris Ees­ti Pä­ri­mus­muu­si­ka Kes­ku­se kor­ral­da­tud kon­kur­sil ehe­da pä­ri­mus­muu­si­ka ka­te­goo­rias. Võit­jad sel­gu­sid rah­va­hää­le­tu­se­ga, mis toi­mus 14.-30. sep­temb­ri­ni vee­bi­le­hel folk.ee.

Lüü-Tür­ri eel­mi­se aas­ta al­gu­ses val­mi­nud CD-plaa­dil on 21 lau­lu sõ­jast, esi­va­ne­ma­te toi­me­ta­mis­test ning kõrt­sis, pü­ha­ko­jas, nais­tes ja me­rel käi­mi­sest.

Võit­ja väl­ja kuu­lu­ta­nud Eva Tal­si an­samb­list Cur­ly St­rings sõ­nas Vil­jan­dis Pä­ri­mus­muu­si­ka Ai­das au­hin­na­ga­lal ree­de, 7. ok­toob­ri õh­tul Lüü-Tür­ri plaa­ti ise­loo­mus­ta­des, et suu­rem osa on va­nad re­gi­lau­lud, aga on ka uue­maid rah­va­lau­le: „Sel­les on pal­ju lau­lu­rõõ­mu ja -ram­mu, mis on­gi re­gi­laul­mi­se juu­res olu­li­ne.“

No­mi­nen­te tut­vus­ta­des öel­di au­hin­na­ga­lal Lüü-Tür­ri plaa­di koh­ta, et see on tõe­li­selt ar­hai­li­ne, vä­ga ehe ja au­tent­ne pä­ri­mus­muu­si­ka.

Lüü-Tür­ri laul­ja Ja­ko Rei­nas­te, kes koos an­samb­li ju­hi Tiit Saa­re­ga on Ar­hai­li­se Mees­te­lau­lu Selt­si asu­ta­ja­te seas, lau­sus, et an­sam­bel loo­di küm­me aas­tat ta­ga­si: „Pa­ni­me Tii­du­ga sel­le pun­di kok­ku ju­hu­se tah­tel sa­mast kü­last ja imes­ta­si­me, kas nii hul­lus­ti peab­ki kõ­la­ma. Aas­ta­te­ga har­ju­si­me. Lau­lu­ra­ja ai­tas ja näi­tas mei­le kät­te Lau­ri Õu­na­puu.“

Ja­ko Rei­nas­te tä­nas kuu­la­jaid, kes ka sa­ge­li kaa­sa lau­la­vad, ning an­samb­li­liik­me­te ko­du­seid: „Ole­me tih­ti õh­tul ko­dust ära, aga ole­me ko­ju oo­da­tud. On ol­nud vä­ga ilus tee­kond ja me jõud ei rau­ge.“

ETV näi­tas pä­ri­mus­muu­si­ka lõi­kus­peo ehk au­hin­na­ga­la sal­ves­tust pü­ha­päe­va, 9. ok­toob­ri õh­tul.

Pä­ri­mus­muu­si­ka ka­te­goo­rias oli no­mi­nen­ti­de seas ka an­samb­li La­he­maa Rah­wa­muu­si­kud ka­heo­sa­li­ne CD-plaat „Lau­la-tant­si La­he­maa­ga“, mis val­mis mul­lu sü­gi­sel.

Au­hin­na­ga­lal öel­di La­he­maa Rah­wa­muu­si­ku­te plaa­di koh­ta, et spon­taan­sus, jämm ja pä­ri­mus­lust kos­tab igast loost ja noo­dist. An­samb­lis La­he­maa Rah­wa­muu­si­kud on rah­va­muu­si­kuid Lää­ne-Vi­ru­maalt Hal­ja­la ja Kad­ri­na val­last ning Rak­ve­rest, Har­ju­maalt Kuu­sa­lu val­last.
Sa­ma ka­te­goo­ria viie no­mi­nen­di seas oli veel Duo Mänd/Krüs­ban plaat „Ai-tit tui-tui“. Duos on Re­gi­na Mänd ja Kuu­sa­lu val­last Vi­ha­soo kü­last pä­rit lõõts­pil­li­män­gi­ja Kert Krüs­ban. Duo plaat oli no­mi­nent veel pa­ri­ma uue tu­li­ja ka­te­goo­rias, kus kol­me kan­di­daa­di seas oli an­samb­li Pär­lin plaat „Pär­lin“. Kert Krüs­ban kuu­lub ka an­samb­lis­se Pär­lin. Kõi­ge kauem, ala­tes algk­las­siae­ga­dest, on ta mu­sit­see­ri­nud an­samb­lis La­he­maa Rah­wa­muu­si­kud ja te­gi lõõts­pil­li­män­gi­ja­na kaa­sa ka plaa­di „Lau­la-tant­si La­he­maa­ga“ lu­gu­de sal­ves­tus­tel.

Et­no­kulp 2022 no­mi­nen­did va­lis žürii koo­sei­sus Sand­ra Va­bar­na, Ka­ro­lii­ne-Li­set­te Kõiv, Li­se­te Velt, Mar­gus Haab ja Avo Kar­tul, kes kuu­la­sid lä­bi kõik kon­kur­si­le saa­de­tud ning aja­va­he­mi­kus 2020 au­gust ku­ni 2022 au­gust aval­da­tud pä­ri­mus­muu­si­ka­lood. Kon­kur­sil osa­le­sid 45 al­bu­mit ja 38 sing­lit. Ko­roo­na tõt­tu jäi eel­mi­sel aas­tal ena­mi­ku ka­te­goo­ria­te pa­ri­mad va­li­ma­ta ja see­kord oli kan­di­daa­te re­kor­darv. Mul­lu an­ti väl­ja üks En­to­kulp – pa­ri­ma plaa­di eest an­samb­li­le Cur­ly St­rings.

Eelmine artikkelKehra muuseumis on TOOMAS TANNE kummaliste rataste näitus
Järgmine artikkelKuu­sa­lu val­la kon­kur­si peap­ree­mia või­tis JANA ROO­PA fo­to „Paus“