Kuu­sa­lu val­la kon­kur­si peap­ree­mia või­tis JANA ROO­PA fo­to „Paus“

162
Peap­ree­mia päl­vi­nud fo­to „Paus“. Fo­to Ja­na Roo­pa

Kuu­sa­lu val­la aas­ta­päe­va­pi­du toi­mus pä­rast ka­heaas­tast va­heae­ga taas Kol­ga­kü­la rah­va­ma­jas. Peoõh­tu oli val­la õi­gel sün­ni­päe­val, ree­del, 7. ok­toob­ril. Kuu­sa­lu vald loo­di 7. ok­toob­ril 1938. aas­tal.

Õh­tu ava­sõ­nad üt­les Kuu­sa­lu val­la­va­nem Ter­je Kraan­velt, kes õn­nit­les pi­du­li­si val­la 84. sün­ni­päe­va pu­hul ja too­ni­tas, et Kuu­sa­lu vald on ime­kau­ni loo­du­se­ga, vah­va­te las­teae­da­de ja koo­li­de­ga ning val­la­rah­va­le meel­dib koos laul­da, tant­si­da, spor­ti ja muud hu­vi­ta­vat te­ha.
Aas­ta­päe­va­peol esi­nes Pii­be Tea­ter la­vas­tu­se­ga „Mi­na, Si­ken­berg“. Tant­suks män­gis an­sam­bel Laa­re Kuu­sa­lust.

Möö­du­nud ja ka üle­möö­du­nud aas­tal jäe­ti val­la sün­ni­päe­va pi­du­lik tä­his­ta­mi­ne ko­roo­na­pan­dee­mia tõt­tu ära. Tra­dit­sioo­ni­li­ne fo­to­kon­kurss kor­ral­da­ti ka neil aas­ta­tel, võit­ja­te­le an­ti pree­miad üle Kuu­sa­lu val­la­ma­jas.

Tä­na­vu­se fo­to­kon­kur­si võit­jaid au­ta­sus­ta­ti taas val­la aas­ta­päe­va­peol. Iga au­tor võis esi­ta­da ku­ni 3 fo­tot, esi­ta­mi­se täh­taeg oli 9. sep­tem­ber. Fo­to­sid tut­vus­ta­ti Kuu­sa­lu val­la Fa­ce­boo­kis, kus neid pa­lu­ti hin­na­ta 10.-23. sep­temb­ri­ni.

Kok­ku esi­ta­ti kon­kur­si­le 57 fo­tot 29 au­to­rilt. Pil­te hin­das žürii, ku­hu kuu­lu­sid Ma­rek Kus­min, Anu Kirs­man, Ma­ris Kir­si­maa ja Ma­ris Mat­si.

Peap­ree­mia 150 eu­rot või­tis fo­to „Paus“, mil­le au­tor on Vi­ha­soo näi­te­rin­gi la­vas­ta­ja Jana Roo­pa Va­na­kü­last. Žürii tun­nus­tas, et te­gu on vä­ga hea kad­ree­rin­gu­ga, pilt on eri­li­ne ja aja­tu: „Va­na­här­ra näos pee­gel­du­vad ko­ge­tud elu­rõõ­mud ja -mu­red. Must­val­gelt mõ­jub fo­to eri­ti häs­ti.“

Ja­na Roo­pa rää­kis Sõ­nu­mi­too­ja­le, et Hiiu­maa ame­ti­koo­lis oli tal lin­naaed­ni­ku õpin­gu­te raa­mes üks li­saõp­peai­ne fo­to­graa­fia, kus tu­li esi­ta­da port­ree­fo­to. Ta pil­dis­tas naab­ri­meest Han­nes Elst­ru­ki. Me­he elu­joo­ned näos tun­du­sid must­val­gel pil­dil mõ­ju­sa­mad. Ku­na port­ree õn­nes­tus, ot­sus­tas sel­le saa­ta val­la kon­kur­si­le.

Pub­li­kup­ree­mia 100 eu­rot päl­vis Gree­te Alt­rof, kes su­ved on veet­nud va­na­va­ne­ma­te juu­res Kuu­sa­lu val­las. Te­ma fo­to „Si­na, mi­na ja aeg“ sai Fa­ce­boo­kis kõi­ge enam meel­di­mi­si – kok­ku 250. Te­gu on kva­li­teet­se fo­to­ga, mis näi­tab aja kul­gu ja põlv­kon­da­de va­he­list si­det, mär­kis žürii. Pil­dil on Gree­te Alt­ro­fi va­nai­sa ja poeg.

Gree­te Alt­ro­fi fo­to „Lõ­pe­ta­jad“ hin­das žürii 50eu­ro­se erip­ree­mia vää­ri­li­seks. Žürii kii­tis, et lei­tud on hu­vi­tav nurk koo­li­lõ­pe­ta­ja­test, see toob pil­dil esi­le eri­ti pal­ju rõõ­mu va­ba­du­se ja tu­le­vi­ku­loo­tu­se üle. Au­tor üt­les, et pilt on teh­tud tä­na­vu ke­va­del Kuu­sa­lu kesk­koo­li põ­hi­koo­li lõ­pe­ta­ja­test.

Erip­ree­mia sai veel Trii­nu Re­ba­se fo­to „Jäi­ne loo­jang“, mi­da žürii kom­men­tee­ris nii: „Suu­rim kunst­nik loo­dus on tei­nud liht­sad ja mi­ni­ma­list­li­kud must­rid, kus­juu­res vap­per au­tor oli se­da pil­ti te­hes põl­vi­ni vees ja te­gi pä­rast se­da veel ta­li­sup­lu­se.“

Ko­su kü­la ela­nik Trii­nu Re­ba­ne rää­kis, et pil­dis­tas jää­kir­me­ga me­re­vett jaa­nua­ris Valk­la ran­nas päi­ke­se­loo­jan­gu ajal te­le­fo­ni­ga. Ta läks ta­li­sup­lust te­ge­ma ja ran­nas ava­nes kau­nis vaa­de.

Erip­ree­mia saa­nud fo­to „Vil­lem ra­ba­lau­kas“ au­tor on Kad­ri Ot­si­ver Liia­pek­si kü­last. Žürii tun­nus­tas: „Teh­ni­li­selt tu­gev pilt ning hea het­ke­ta­ba­mi­ne. Ma­he­dad ja soo­jad too­nid pa­ne­vad igat­se­ma su­ve.“ Kad­ri Ot­si­ver lau­sus, et pilt on teh­tud Vi­ru ra­bas ühe do­ku­men­taal-p­ro­jek­ti raa­mes.

Erip­ree­mia päl­vi­nud „Kuld­nokk kuu taus­tal“ pil­dis­tas Reet Laa­ne­tu Mus­ta­met­sa kü­last. Konkursi žürii kom­men­tee­ris: „Kuld­nokk kuu­lu­ta­mas ke­va­det. Hel­ge ja loo­tu­se­ga pilt, ilu­sad vär­vid ning häs­ti ta­ba­tud hetk.“

Aas­ta ta­ga­si sai Reet Laa­ne­tu fo­to val­la kon­kur­sil peap­ree­mia. See­kord­ne au­hin­na­pilt on üles võe­tud tä­na­vu va­ra­ke­va­del ta ko­du lä­he­dal, kui kuu­lis kuld­nok­ka laul­mas.

Erip­ree­mia­ga hin­na­tud fo­to „Hall-kärb­se­nä­pi pe­sa ka­se õõn­su­ses“ au­tor on Har­ry Rei­mers An­di­mee­ne kü­last. „Taas­kord vä­ga häs­ti ta­ba­tud hetk. Lin­nud on te­ra­valt foo­ku­ses ning mär­ga­tud on eri­list het­ke,“ kir­jel­das žürii se­da pil­ti.

Har­ry Rei­mer­si pil­dis­ta­tud lin­nu­pe­sa asus ta ko­duõuel, pe­sa­kon­na elust ko­gu­nes su­ve­ga fo­to­see­ria.

Erip­ree­mia päl­vi­nud fo­to „Udu­ne hom­mik Kõn­nu Suur­soos“ au­tor on Rai­go Tõ­ni­sa­lu Viim­sist. Fo­to koh­ta too­ni­tas žürii, et te­gu on Kuu­sa­lu val­da vä­ga häs­ti ise­loo­mus­ta­va pil­di­ga, imei­lu­sa ja pi­sut müs­ti­li­se vaa­te­ga, mis so­biks post­kaar­di­le.

Rai­go Tõ­ni­sa­lu kaks fo­tot said mul­lu­sel kon­kur­sil eri-p­ree­mia. Tä­na­vu­ne pre­mee­ri­tud fo­to on Suur­soos üles võe­tud mai lõ­pus või juu­ni al­gu­ses. Et päi­ke­se­tõu­suks ko­hal ol­la, tu­li kel­la kol­me pai­ku öö­sel Viim­sist sõit­ma ha­ka­ta.

Fotokonkursil kandideerinud pilte saab ka edaspidi vaadata Kuusalu valla Facebookist. Kõik preemiafotod on pandud valla kodulehele.

Eelmine artikkelLüü-Tür­ri plaat päl­vis ehe­da pä­ri­mus­muu­si­ka Et­no­kul­bi 2022
Järgmine artikkelAru­kü­las kuu­lu­ta­ti väl­ja Raa­si­ku val­la aas­ta ha­ri­dus- ja kul­tuu­ri­te­gi­jad