Lõ­puak­tu­sed koo­li­des pä­rast erio­lu­kor­da

275

Ku­na erio­lu­kord on lä­bi ja pii­ran­guid olu­li­selt lee­ven­da­tud, toi­mu­vad Ida-Har­ju kõi­gis üld­ha­ri­dus­koo­li­des lõ­puak­tu­sed. Jär­gi­da tu­leb 2+2 reeg­lit, osa­le­ja­te ar­v on pii­ra­tud. Aeg­vii­du põ­hi­koo­li lõ­puak­tus tu­leb 16. juu­nil, plaan on te­ha vee­biü­le­kan­ne. Ala­ve­re põ­hi­koo­lis an­tak­se lõ­pu­tun­nis­tu­sed 9. klas­si­le 12. juu­nil koo­li saa­lis, osa­le­mi­ne on kut­se­te­ga. Aru­kü­la põ­hi­koo­li 9.a ja 9.b klas­si lõ­puak­tu­sed on 12. juu­nil eri ae­ga­del, iga lõ­pe­ta­ja võib kut­su­da 4 kü­la­list. Aru­kü­la Va­bas Wal­dorf­koo­lis on kin­ni­ne lõ­puak­tus 20. juu­nil. Keh­ra güm­naa­siu­mis tu­le­vad põ­hi­koo­li mõ­le­ma klas­si lõ­puak­tu­sed 19. juu­nil eri kel­laae­ga­de ning güm­naa­siu­miõ­pi­las­tel 3. juu­lil Ani­ja mõi­sa par­gis, vih­ma kor­ral ai­das. Osa­le­ma oo­da­tak­se õpi­las­te lä­he­da­se­maid pe­re­liik­meid. Kuu­sa­lu kesk­koo­li põ­hi­koo­li kol­me lõ­puk­las­si ak­tu­sed toi­mu­vad eri ae­ga­del 16. juu­nil, 12. klas­sil 22. juu­nil, koo­li­maj­ja on oo­da­tud kaks kü­la­list iga lõ­pe­ta­ja koh­ta. Kol­ga koo­li lõ­pe­ta­jad on lõ­pu­tun­nis­tus­te üleand­mi­se­le oo­da­tud 15. juu­nil. Lok­sa güm­naa­siu­mis an­tak­se koo­li saa­lis 9.a klas­si­le lõ­pu­tun­nis­tu­sed 17. juu­nil, 9.b klas­si­le 18. juu­nil ja 12. klas­si­le 19. juu­nil.