Lok­sal hak­kas pe­rears­ti­tee­nust osu­ta­ma OÜ TER­VI­SEA­GEN­TUUR

69
Loksa perearstikeskus asub praegu hooldekodu alumisel korrusel.

Ala­tes 1. no­vemb­rist ei te­gut­se Lok­sa pe­rearst dok­tor Mall Ida­vain enam et­te­võt­ja­na, vaid jät­kab oma pat­sien­ti­de ni­mis­tu ja se­nis­te töö­ta­ja­te­ga OÜ Ter­vi­sea­gen­tuur koos­sei­sus.

Lok­sa pe­rearst Tat­ja­na Pros­ku­ri­na koos pe­reõe­ga lii­tus OÜ­ga Ter­vi­sea­gen­tuur ju­ba ala­tes 1. au­gus­tist.

OÜ Ter­vi­sea­gen­tuur tee­nin­dab nüüd Lok­sal kol­me ni­mis­tut, ka pen­sio­ni­le jää­nud en­di­se pe­rears­ti Tat­ja­na Nu­gi­se ni­mis­tut, mis mõ­ni aeg ta­ga­si an­ti Lok­sa lin­na­va­lit­su­se taot­lu­sel ja koh­tuot­su­se alu­sel üle dok­tor Mall Ida­vai­nu­le.

Ter­vi­sea­gen­tuuri vi­sioon on luua Lok­sa­le üht­ne ja kaa­saeg­ne ter­vi­se­kes­kus, tea­tas et­te­võt­te te­gev­juht Hei­di Ait. Ter­vi­se­a­gen­tuur OÜ os­tis ter­vi­se­kes­ku­se jaoks Lok­sa lin­na­va­lit­su­se kor­ral­da­tud oks­jo­nilt Pär­na tä­nav 1 hoo­ne ehk en­di­se kul­tuu­ri­kes­ku­se ning tee­nin­dus­ma­ja, hi­li­se­malt õmb­lus­fir­ma Ahel-LJ ruu­mid. Re­no­vee­ri­mi­se­ga on ka­vas alus­ta­da uuel aas­tal. Pär­na tä­nav 1 ma­ja asub Lok­sa lin­na­va­lit­su­se hoo­ne ta­ga.

Ter­vi­sea­gen­tuu­ri tu­run­dus­juht Ka­ti Ves­ki­mä­gi sel­gi­tas Sõ­nu­mi­too­ja­le, et pe­rears­tid Mall Ida­vain ja Tat­ja­na Pros­ku­ri­na ning pe­reõed jät­ka­vad pat­sien­ti­de tee­nin­da­mist se­ni­ses koos­sei­sus, mees­kon­na­ga on lii­tu­mas uus pe­reõ­de. Sa­mas ot­sib Ter­vi­sea­gen­tuur Lok­sa­le uut pe­rears­ti pea­gi pen­sio­ni­le suun­du­va dok­tor Pros­ku­ri­na ase­me­le. Uues loo­da­vas ter­vi­se­kes­ku­ses soo­vi­tak­se pak­ku­da ka fü­sio­te­ra­peu­di ja vaim­se ter­vi­se õe tee­nu­seid.

Pat­sien­ti­de jaoks on pea­mi­ne muu­da­tus, et pe­rears­ti­kes­ku­ses­se pöör­du­mi­seks ja vas­tu­võ­tu­le re­gist­ree­ri­mi­seks tu­leb es­malt he­lis­ta­da Ter­vi­sea­gen­tuu­ri kes­ku­ses­se re­gist­ra­tuu­ri te­le­fo­nil 766 6661. Sel­lel te­le­fo­ni­numb­ril vas­ta­vad igal töö­päe­val kell 8-17 Ter­vi­sea­gen­tuu­ri koo­li­ta­tud klii­ni­li­sed as­sis­ten­did, kes pa­ne­vad va­ja­lik­ke kü­si­mu­si esi­ta­des kir­ja pat­sien­di ter­vi­se­mu­re ning suu­na­vad sel­le pe­rears­ti­le ja pe­reõ­de­de­le. See­jä­rel võ­ta­vad Lok­sa pe­rears­ti­kes­ku­se töö­ta­jad pat­sien­di­ga ise ühen­dust ning kut­su­vad pe­rears­ti või pe­reõe vas­tu­võ­tu­le. Ter­vi­se­tõen­deid saab tel­li­da ja ret­sep­te uuen­da­da klii­ni­lis­te as­sis­ten­ti­de abil. Kui ret­sept on uuen­da­tud, saa­de­tak­se pat­sien­di mo­biil­te­le­fo­ni­le sõ­num, et võib min­na ap­tee­ki.

Olu­li­ne on ka see muu­tus, et kui Lok­sa pe­rears­ti­kes­ku­sest he­lis­ta­tak­se pat­sien­di­le, siis näeb pat­sient sa­ma te­le­fo­ni­numb­rit 766 6661 ning ole­ne­valt te­le­fo­nist ka Ter­vi­sea­gen­tuu­ri ni­me.

Uue li­sa­või­ma­lu­se­na käi­vi­tus ka Lok­sal Ter­vi­sea­gen­tuu­ri eel­vi­sii­di di­gi­taal­ne tee­nus, mis tä­hen­dab, et oma mu­re­dest saab tea­da an­da kir­ja­li­kult et­te­võt­te öö­päe­va­ring­ses ise­tee­nin­du­ses. Täp­se­ma in­fo leiab aad­res­sil www.ter­vi­se­a­gen­tuur.ee/eel­vi­siit.

OÜ Terviseagentuur ametlik aadress on Saaremaal, staažikas perearst ja terviseteenuste arendaja doktor Madis Tiik asutas seal ettevõtte 2006. aastal. Ettevõtte kontor asub Tallinnas. Meeskonnas töötavad üle Eesti kokku ligi 80 spetsialisti. Koos Loksaga teenindab Terviseagentuur praegu kokku 17 nimistut, enamik ettevõttele kuuluvatest perearstikeskustest asuvad Lõuna-Eestis – Võrus, Valgas, Värskas, Tõrvas, Viljandis, Koerus, ka Lasval ja Vormsil.

Tu­run­dus­ju­hi Ka­ti Ves­ki­mä­gi sõ­nul on ka Põh­ja-Ees­tis mit­mel pool ha­ka­tud uu­ri­ma või­ma­lu­sest koon­du­da es­ma­ta­san­di ter­vi­se­tee­nus­te osu­ta­mi­sel üht­se ka­tu­se al­la, sest mu­jal­gi hak­ka­vad pe­rears­tid pen­sio­ni­le jää­ma ning uu­si on kee­ru­li­ne lei­da.

„Meie et­te­võt­te ees­märk on pak­ku­da la­hen­du­si ja aren­da­da tee­nust, et ko­du­lä­he­da­ne ars­tia­bi jääks kest­ma,“ lau­sus ta.

Dok­tor Mall Ida­vai­nu pat­sien­ti­de seas on pal­ju Kuu­sa­lu val­la ela­nik­ke Lok­sa ümb­ru­se kü­la­dest ja ka Kol­gast. Dok­tor Tat­ja­na Nu­gi­se endised pat­sien­did on pea­mi­selt Lok­sa lin­nast.
Pe­rears­ti­süs­teem käi­vi­tus Lok­sal 1997. aas­tal, ko­ha­li­kud ars­tid Mall Ida­vain, Tat­ja­na Pros­ku­ri­na ja Tat­ja­na Nu­gis ava­sid siis et­te­võt­ja­te­na era­prak­si­se.

Dok­tor Mall Ida­vain kom­men­tee­ris Sõ­nu­mi­too­ja­le, et lõ­pe­tas te­ge­vu­se FIE­na, kuid jääb en­di­selt oma pat­sien­ti­de pe­rears­tiks, va­he on sel­les, et ta ei pea enam te­ge­le­ma ma­jan­da­mi­se­ga. Ka te­ma rõ­hu­tas, et edas­pi­di ei saa he­lis­ta­da Lok­sa pe­rears­ti­kes­ku­se se­nis­tel te­le­fo­ni­numb­ri­tel ning pe­rears­ti­kes­ku­sest tu­leb kõ­ne Ter­vi­se­a­gen­tuu­ri numb­ri ja ka ni­me­ga.

Eelmine artikkelKüsit­lus Ani­ja val­las ela­va­te­le ini­mes­te­le 
Järgmine artikkelKuu­sa­lu val­la aas­ta te­gi­ja­te kon­kurss