Kuu­sa­lu val­la aas­ta te­gi­ja­te kon­kurss

20

Kuu­sa­lu val­la­va­lit­sus oo­tab taas et­te­pa­ne­kuid val­la aas­ta te­gi­ja­te tun­nus­ta­mi­seks. Kan­di­daa­te saab esi­ta­da ku­ni 26. no­vemb­ri­ni 12 ka­te­goo­rias: aas­ta kul­tuu­rip­ree­mia ja spor­dip­ree­mia 2023, aas­ta te­gu, ju­hen­da­ja, toe­ta­ja, sport­la­ne, noors­port­la­ne, tree­ner, ai­ta­ja, va­baü­hen­dus, tu­ris­mie­den­da­ja ja ko­gu­kon­nae­lu eden­da­ja. Aas­ta te­gi­jad kuu­lu­ta­tak­se väl­ja tä­nu­kont­ser­dil, mis toi­mub Kol­ga­kü­la rah­va­ma­jas 6. jaa­nua­ril. Kuu­sa­lu val­la­va­lit­sus moo­dus­tab kan­di­daa­ti­de seast va­li­ku te­ge­mi­seks ko­mis­jo­ni pä­rast se­da, kui kan­di­daa­did on esi­ta­tud. Aas­ta ko­gu­kon­na­elu eden­da­ja va­li­tak­se tä­na­vu teist kor­da rah­va­hää­le­tu­se­ga. 9. novembrist on avatud Kuu­sa­lu val­la aas­ta noo­re kon­kurss, võit­ja kuu­lu­ta­tak­se sa­mu­ti väl­ja tä­nu­kont­ser­dil. Tä­nu­peol tun­nus­ta­tak­se ka Kuu­sa­lu val­la aas­ta ha­ri­dus­töö­ta­ja ja ha­ri­du­se sõb­ra tiit­li saa­jaid, no­mi­nen­did ava­li­kus­ta­ti ok­toob­ri al­gu­ses õpe­ta­ja­te päe­va pu­hul. Kuu­sa­lu val­las on aas­ta te­gi­jaid va­li­tud ja tun­nus­ta­tud ala­tes 2006. aas­tast, kui an­ti üle kul­tuu­rip­ree­mia ja spor­dip­ree­mia ning kuu­lu­ta­ti väl­ja val­la pa­rim mees- ja naiss­port­la­ne, in­vas­port­la­ne, noors­port­la­ne ning pa­rim võist­kond.

Eelmine artikkelLok­sal hak­kas pe­rears­ti­tee­nust osu­ta­ma OÜ TER­VI­SEA­GEN­TUUR
Järgmine artikkelPäris­pea selt­si­ma­jas lõp­pes taas­ka­su­tu­se töö­tu­ba­de pi­lootp­ro­jekt