Lok­sa linn ja Ani­ja vald on Co­vid-19 na­ka­tu­mis­näi­dult Ees­ti ti­pus

204
Lok­sa lin­na na­ka­tu­mis­näi­dud 100 000 ela­ni­ku koh­ta mul­lu ok­toob­rist ku­ni 29. märt­si­ni.

Et oleks või­ma­lik võr­rel­da eri suu­ru­se­ga rii­ki­de, lin­na­de ja väik­se­ma­te asus­tu­sük­sus­te ko­roo­na­vii­ru­ses­se na­ka­tu­nu­te ar­vu, ka­su­ta­tak­se maail­mas ühe­su­gust va­le­mit – 14 päe­va po­si­tiiv­se­te tes­ti­tu­le­mus­te suh­tar­vu 100 000 ela­ni­ku koh­ta. Nii on­gi Ees­ti kõr­geim na­ka­tu­mis­näit Lok­sa lin­nal – käe­so­le­va nä­da­la es­mas­päe­va sei­su­ga on see 3542, kui­gi Lok­sal on ela­nik­ke al­la 3000. Na­ka­tu­mis­näit 3542 tä­hen­dab, et iga 1000 lin­nae­la­ni­ku koh­ta on vii­ma­se ka­he nä­da­la jook­sul saa­nud Co­vid-19 po­si­tiiv­se tes­ti­tu­le­mu­se 35,42 ela­nik­ku ehk tei­si­sõ­nu iga 28. ini­me­ne, kel­le elu­ko­haks on rah­vas­ti­ku­re­gist­ri jär­gi mär­gi­tud Lok­sa linn. Ees­ti kesk­mi­ne na­ka­tu­mis­näit oli sel­le nä­da­la es­mas­päe­val 1364.

Lok­sa tõu­sis Ees­ti lin­na­de ja val­da­de pin­ge­reas na­ka­tu­mis­näi­du poo­lest esi­me­seks möö­du­nud nä­da­lal, va­he­ta­des ko­had Ani­ja val­la­ga, kes oli üle ka­he nä­da­la pin­ge­rea esi­me­ne. Lok­sa tõu­sis tei­se­le ko­ha­le li­gi nä­dal ta­ga­si.

Ani­ja val­la kõr­geim na­ka­tu­mis­näit oli möö­du­nud nä­da­lal 4021, sel es­mas­päe­val 3539. Ka Ani­ja val­las on ka­he nä­da­la jook­sul saa­nud po­si­tiiv­se tes­ti­tu­le­mu­se iga 28. ela­nik.

Raa­si­ku vald on es­mas­päe­va sei­su­ga pin­ge­rea 5. ko­hal na­ka­tu­mis­näi­du­ga 2178. See tä­hen­dab, et 14 päe­va­ga on po­si­tiiv­se tes­ti­tu­le­mus igal 46. ela­ni­kul.

Kuu­sa­lu val­la na­ka­tu­mis­näit on vii­mas­tel nä­da­la­tel ol­nud al­la Ees­ti kesk­mi­se. Es­mas­päe­va sei­su­ga oli Kuu­sa­lu vald pin­ge­reas 44. ko­hal na­ka­tu­mis­näi­du­ga 1092 – ka­he nä­da­la­ga sai po­si­tiiv­se tes­ti­tu­le­mu­se iga 92. val­lae­la­nik.

Need and­med on võe­tud in­ter­ne­tist vee­bi­le­helt ko­roo­na­vald.ee, kus iga päev uuen­da­tak­se oma­va­lit­sus­te pin­ge­ri­da ja na­ka­tu­misg­raa­fi­kuid.

Igal hom­mi­kul saa­vad ka oma­va­lit­su­sed ter­vi­sea­me­tilt üle­vaa­te na­ka­tu­nu­te ar­vust vii­ma­se öö­päe­va koh­ta.

Lok­sa lin­nas tu­li es­mas­päe­val juur­de 5 ini­mest, kel­le tes­ti tu­le­mus oli po­si­tiiv­ne. Tei­si­päe­va hom­mi­kul li­san­du­sid Lok­sa­le 3 positiivse testitulemuse saanud ini­mest. Vii­ma­se ka­he nä­da­la­ga oli Lok­sal tes­ti­tu­le­mus­te põh­jal kok­ku 88 ko­roo­na­vii­ru­ses­se na­ka­tu­nut.

Ani­ja val­la na­ka­tu­mis­näi­dud 100 000 ela­ni­ku koh­ta mul­lu ok­toob­rist ku­ni 29. märt­si­ni. Graa­fi­kud ko­roo­na­vald.ee

Ani­ja val­las li­san­dus es­mas­päe­val 8, tei­si­päe­val 9 nakatunut. Ka­he eel­mi­se nä­da­la jook­sul and­sid po­si­tiiv­se ko­roo­na-p­roo­vi 227 ini­mest, see­juu­res eel­mi­sel nä­da­lal oli uu­si na­ka­tu­nuid 25 võr­ra vä­hem kui nä­dal va­rem.

Raa­si­ku val­las said po­si­tiiv­se tes­ti­tu­le­mu­se nii es­mas­päe­val kui tei­si­päe­val 7 inimest. Ka­hel eel­mi­sel nä­da­lal oli kok­ku 155 uut na­ka­tu­nut.

Kuu­sa­lu val­las said es­mas­päe­val po­si­tiiv­se tes­ti­tu­le­mu­se 3 ini­mest, teisipäeval 7. Kok­ku oli ka­he nä­da­la­ga val­las tes­ti­tu­le­mus­te jär­gi 80 na­ka­tu­nut.

Vakt­si­nee­ri­tud on roh­kem Kuu­sa­lu val­las
Kuu­sa­lu Ter­vi­se­kes­kus on pe­rearst Su­san­na Ka­ril and­me­tel lõ­pe­ta­nud Pfi­ze­ri vakt­sii­ni­ga kait­se­süs­ti­mi­se 162 pat­sien­dil – nad on saa­nud kaks doo­si. Pfi­ze­ri esi­me­se doo­si­ga vakt­si­nee­ri­mi­ne on poo­le­li, need lä­he­vad 60 pat­sien­di­le. Ap­ril­li tei­sel nä­da­lal loo­de­tak­se saa­da Kuu­sa­lu Ter­vi­se­kes­ku­se­le veel 60 doo­si Pfi­ze­ri vakt­sii­ni. Ast­ra­Ze­ne­ca ühe doo­si­ga on vakt­si­nee­ri­tud 528 pat­sien­ti.

Dok­tor Su­san­na Ka­ri üt­les, et hu­vi vakt­si­nee­ri­mi­se vas­tu on suur. Ka nen­dest ris­ki­rüh­ma pat­sien­ti­dest, kes esial­gu keel­du­sid Ast­ra­Ze­ne­ca vakt­sii­nist, on pal­jud üm­ber mõel­nud, kuid nüüd pan­nak­se nad ris­ki­rüh­ma ni­me­kir­ja lõp­pu.

Ta li­sas, et ris­ki­rüh­ma­des­se mit­te­kuu­lu­va­te pat­sien­ti­de hu­vi vakt­si­nee­ri­mi­se vas­tu on suur, saa­de­tak­se soo­via­val­du­si: „Pa­rem on, kui ise tea­da an­tak­se. Meil on edas­pi­di liht­sam vakt­si­nee­ri­mi­se­le kut­su­da, kui on tea­da, kes on hu­vi­ta­tud.“

Kuu­sa­lu ja Lok­sa pe­rears­ti Mall Ida­vai­nu pe­reõed on Ast­ra­Ze­ne­ca ühe doo­si kait­se­süs­ti tei­nud 230 pat­sien­di­le, Pfi­ze­ri es­ma­se süs­ti 102 pat­sien­di­le ja kaks Pfi­ze­ri doo­si on saa­nud 42 pat­sien­ti. Ap­ril­lis oo­da­tak­se veel 72 doo­si Pfi­zer vakt­sii­ni. Roh­kem in­fot vakt­sii­ni­de saa­mi­se koh­ta prae­gu po­le. Ast­ra­Ze­ne­cast on loo­bu­jaid roh­kem, Pfi­ze­rist loo­bu­tak­se vä­hem. Pal­jud noo­re­mad pat­sien­did kü­si­vad vakt­si­nee­ri­mis­või­ma­lu­se koh­ta.

Dok­tor Mall Ida­vain kii­tis se­da, et üle-eel­mi­sel nä­da­la­va­he­tu­sel kor­ral­da­ti täien­dav vakt­si­nee­ri­mi­ne Las­na­mäe ja Maar­du kõr­val ka Lok­sal. Kui­gi Lok­sa­le said end siis vakt­si­nee­ri­ma re­gist­ree­ri­da mu­jalt­ki ini­me­sed, on osad Mall Ida­vai­nu pat­sien­did leid­nud või­ma­lu­se min­na vakt­si­nee­ri­ma Pär­nus­se ja teis­tes­se­gi koh­ta­des­se, kui on ava­ne­nud või­ma­lus.

Lok­sa pe­rearst Tat­ja­na Pros­ku­ri­na tõ­des, et te­ma pat­sien­ti­dest pal­jud keel­du­vad Ast­ra­Ze­ne­ca­ga vakt­si­nee­ri­mi­sest, ee­lis­ta­tak­se Pfi­ze­rit. Li­gi 70 pat­sien­di­le on teh­tud Ast­ra­Ze­ne­ca kait­se­süst. Loo­tus on saa­da ap­ril­lis 72 doo­si Pfi­ze­rit.

Keh­ra ter­vi­se­kes­ku­ses on kaks doo­si saa­nud ehk Pfi­ze­ri­ga vakt­si­nee­ri­mi­ne lõ­pe­ta­tud 279 ini­mesel, ühe doo­si saanud 120 ini­mest. Ast­ra­Ze­ne­ca üks süs­t on tehtud 200 ini­mesele. Tu­le­val nä­da­lal peak­sid kolm ars­ti oma ni­mis­tu­te­le saa­ma kokku 138 doosi Pfi­ze­rit.

Keh­ras ha­ka­ti kait­se­poo­ki­mist te­ge­ma kõi­ge va­rem, det­semb­ris. Esial­gu said vakt­sii­ni Kehra mee­di­kud, see­jä­rel naa­ber­val­da­de ars­tid-õed, Keh­ra Ko­du pat­sien­did, õpe­ta­jad ja sot­siaal­töö­ta­jad. Pe­rearst Mai­re Pos­ti sõ­nul vakt­si­nee­ri­tak­se prae­gu pea­mi­selt ris­ki­rüh­mi: „He­lis­ta­me kõi­ki­de­le ise. Vakt­sii­ni va­li­da ei saa, sel­gi­tus­tööd me ei tee, kel­le­le­gi mi­tu kor­da ei he­lis­ta, sel­leks po­le liht­salt ae­ga. Va­ru­ni­me­kir­jas on ka noo­re­maid ini­me­si, eel­mi­sel ree­del mul üks tub­li ini­me­ne sõ­na ot­se­ses mõt­tes jook­sis Kau­nis­saa­rest ko­ha­le.“

Raa­si­ku ter­vi­se­kes­kus on saa­nud süs­ti­da 200 doo­si Ast­ra­Ze­ne­ca ja 30 doo­si Pfi­ze­ri vakt­sii­ni, pea­mi­selt ea­ka­te­le ja ris­kig­ru­pi pat­sien­ti­de­le. Vakt­si­nee­ri­tud on ka Raa­si­ku ja Pi­ka­ve­re koo­li- ja las­teaia­per­so­nal. Pe­rearst An­na Prist­roms­ka­ja sõ­nul on ol­nud vakt­sii­nist keel­du­jaid, ena­mas­ti Ast­ra­Ze­ne­ca vakt­sii­ni üm­ber tek­ki­nud kä­ra tõt­tu.

Aru­kü­la pe­rearst Hel­gi Vain tõ­des, et he­lis­ta­jaid, kes vakt­si­nee­ri­mist soo­vi­vad, on pal­ju: „Vas­ta­me, et vakt­sii­ni ei ole ja me po­le ise­gi kõi­ki oma ris­ki­rüh­mi saa­nud vakt­si­nee­ri­da.“
Pfi­ze­ri vakt­sii­ni on kaks süs­ti saa­nud 36, ühe süs­ti 30 ini­mest. Ast­ra­Ze­ne­ca vakt­sii­ni on Aru­kü­la ter­vi­se­kes­kus saa­nud 200 doo­si, li­saks osa­dest am­pul­li­dest saa­dud li­sa­doo­sid. Järg­mi­sel nä­da­lal peaks ter­vi­se­kes­kus saa­ma 36 doo­si Pfi­ze­ri vakt­sii­ni.

Eelmine artikkelSõnumitoojas 24. märtsil
Järgmine artikkelPeatage maailm, ma tahan maha minna!