Lin­nak­se päi­ke­se­par­gi koosolek

72
Linnakse päikesepargi aren­da­ja an­nab kü­la­rah­va­le va­li­da, kas re­no­vee­ri­tak­se Kaie­soo (roo­sa) või Ka­se­sa­lu tee (kol­la­ne).

Sü­gi­sel al­ga­tas Ani­ja val­la­va­lit­sus pro­jek­tee­ri­mis­tin­gi­mus­te ava­li­ku me­net­lu­se päi­ke­see­lekt­ri­jaa­ma ra­ja­mi­seks ku­ni 95 hek­ta­ri suu­ru­se­le ala­le Raa­si­ku kül­je all Lin­nak­se kü­las Kop­li­soo, Ta­ga-Haa­va­sa­lu ja Ta­ga­põl­lu maaük­sus­tel. Pro­jek­tee­ri­mis­tin­gi­mu­si ku­ni 100me­ga­va­ti­se võim­su­se­ga päi­ke­se­par­gi ehi­ta­mi­seks taot­les EEE Tran­si­ro OÜ, mis kuu­lub Taa­ni et­te­võt­te­le Eu­ro­pean Ener­gy ASi­le.

Maa, ku­hu päi­kese­jaa­ma soo­vi­tak­se ra­ja­da, on vä­he­väär­tus­lik põl­lu­maa, sest te­gu on liig­niis­ke turbase ala­ga. Lä­hi­mad elu­ma­jad on li­gi 300 meet­ri kau­gu­sel. Ani­ja val­la üldp­la­nee­rin­gu ko­ha­selt ei ole seal de­tailp­la­nee­rin­gu ko­hus­tust, kuid val­la­va­lit­sus ot­sus­tas pro­jek­tee­ri­mis­tin­gi­mus­te me­net­lus­se kaa­sa­ta ava­li­kust, sest päi­ke­se­pa­nee­le soo­vi­tak­se pai­gal­da­da vä­ga suu­re­le ala­le.

Ok­toob­ris toi­mu­nud esi­me­sel ava­li­kul aru­te­lul too­di väl­ja mi­tu kü­si­must, mis tu­leb la­hen­da­da en­ne pro­jek­tee­ri­mis­tin­gi­mus­te väl­jas­ta­mist. Neist pea­mi­ne on tee­de tee­ma. Kui päi­ke­se­par­gi ehi­ta­mi­se ajal ha­ka­tak­se kü­la­tee­del ras­ke­te ma­si­na­te­ga sõit­ma, ei kan­na­ta teed koor­must väl­ja. See­tõt­tu tu­leb en­ne kok­ku lep­pi­da, kui suu­res ula­tu­ses aren­da­ja teid re­no­vee­rib.

Ani­ja val­laar­hi­tekt-pla­nee­rin­gus­pet­sia­list In­ga Vai­nu sel­gi­tas, et Lin­nak­se kü­last saab ka­van­da­ta­vas­se Kop­li­soo päi­ke­se­par­ki kaht teed kau­du. Üks plaan oli, et ehi­ta­mi­se ajal hak­ka­vad päi­ke­se­par­ki ma­ter­ja­li ve­da­vad ras­ke­veo­kid sõit­ma üht teed pi­di, sealt ta­ga­si teist kau­du: „Tei­sel kohtumisel lep­pi­si­me kok­ku, et val­la­va­lit­sus tel­lib eks­pert­hin­nan­gu, kui suu­ri ja tu­ge­vaid teid on sel­leks va­ja. Sel­gus, kui ehi­ta­da nii Kaie­soo kui Ka­se­sa­lu teed mak­si­maal­se kand­vu­se­ga, mak­saks see mil­jon eu­rot. Aren­da­ja tel­li­tud eks­per­ta­na­lüüs näi­tas, et et­te­võt­te­le pii­sab ühest teest, sest päi­ke­se­park ehi­ta­tak­se val­mis ühe su­ve­ga.“

Pro­jek­ti aren­dus­juht San­der Sorts ar­vas sa­mu­ti, et ühest teest päi­ke­se­par­gi ehi­ta­mi­seks pii­sab. Kum­ma nad re­konst­ruee­ri­vad, an­tak­se ko­ha­li­ku rah­va ot­sus­ta­da. Sel­leks kut­su­tak­se Lin­nak­se ela­ni­kud tu­le­val pü­ha­päe­val, 17. märt­sil kell 16 Raa­si­ku rah­va­maj­ja.

„Põ­hi­tee­ma on, mi­da saa­me meie ko­gu­kon­na­le pak­ku­da. Tea­me, et kü­la üks prob­leem on tee­de sei­su­kord. Ku­na meil on päi­ke­se­par­gi ra­ja­mi­seks na­gu­nii va­ja kor­ra­lik­ku teed, soo­vi­me aru­ta­da, kumb tee on mõist­li­kum re­no­vee­ri­da ja mil­li­ses ma­hus,“ rää­kis San­der Sorts.
Ta li­sas, et et­te­võ­te on val­mis ra­ja­ma mus­ta kat­te­ga tee Lin­nak­se ma­ja­pi­da­mis­te­ni, mis jää­vad päi­ke­se­par­gi ehi­tu­se ajal ka­su­ta­ta­va tee äär­de.

Koo­so­le­kul aru­ta­tak­se ka tei­si päi­ke­se­par­gi ra­ja­mi­se­ga seo­tud tee­ma­sid: „Üht­ki aren­dust ei saa te­ha ko­gu­kon­da kaa­sa­ma­ta. Eel­mi­sed koh­tu­mi­sed olid val­la­ma­jas, seal pol­nud pal­ju­sid ko­hal. Ta­ha­me, et kõik olek­sid in­for­mee­ri­tud ja saak­sid oma sõ­na sek­ka öel­da, see­pä­rast käi­si­me veeb­rua­ris uk­selt-uk­se­le ja and­si­me ini­mes­te­le kok­ku­saa­mi­sest tea­da.“

San­der Sorts aval­das loo­tust, et pä­rast pü­ha­päe­vast aru­te­lu väl­jas­tab Ani­ja val­la­va­lit­sus pro­jek­tee­ri­mis­tin­gi­mu­sed ning et­te­võ­te saab alus­ta­da päi­ke­se­par­gi ja sel­leks va­ja­li­ku ta­ris­tu pro­jek­tee­ri­mist.

Eelmine artikkelLok­sa ko­man­do pea­li­ku e-ki­ri Kuu­sa­lu val­la kü­la­va­ne­ma­te­le
Järgmine artikkelKuu­sa­lu keskkoo­li Tä­pi­tii­va sün­ni­päev