Algas Pe­nin­gi-Raa­si­ku kerg­liik­lus­tee pro­jek­tee­ri­mi­ne

19

Raa­si­ku val­la­va­lit­sus kor­ral­das han­ke Pe­nin­gi-Raa­si­ku kerg­liik­lus­tee ning Raa­si­ku Sil­la tee sil­la re­konst­ruee­ri­misp­ro­jek­ti pro­jek­tee­ri­mi­seks koos tä­na­va­val­gus­tu­se­ga. Han­kel oli 8 osa­le­jat, võit­jaks kin­ni­ta­ti sood­sai­ma pak­ku­mi­se tei­nud BI­MAP OÜ. Pak­ku­mi­ne oli 67 890 eu­rot, li­san­dub käi­be­maks.

Val­la­va­lit­sus on BI­MA­Pi­ga le­pin­gu sõl­mi­nud. Et­te­võt­tel tu­leb pro­jek­tee­ri­da kerg­liik­lus­tee, mis al­gab Pe­nin­gi kü­la kerg­liik­lus­teest, kul­geb pa­ral­leel­selt Aru­kü­la-Jä­ga­la maan­tee­ga ku­ni Ki­vi­sil­la kin­nis­tu­ni ehk li­gi­kau­du 2,5 ki­lo­meet­rit. See­jä­rel 550meet­ri­ne lõik Raa­si­kul Moo­ni tä­na­vast Tul­bi tä­na­va­ni ja pa­ral­leel­selt raud­tee­ga ku­ni jaa­ma­ni ning edasi raud­tee parklani. Kerg­liik­lus­tee tei­se eta­pi­na tu­leb pro­jek­tee­ri­da 1,7 ki­lo­meet­ri pik­ku­ne lõik, mis al­gab raud­tee­jaa­ma park­la juu­rest, kul­geb pa­ral­leel­selt Meie­rei tä­na­va­ga Jä­ga­la maan­tee­ni ning sealt Tal­lin­na maan­tee ja Jä­ga­la maan­tee rist­mi­ku­ni. Sa­mu­ti tu­leb BI­MA­Pil koos­ta­da Sil­la tee kin­nis­tul asu­va ja­la­käi­ja­te ka­he­o­sa­li­se sil­la re­konst­ruee­ri­misp­ro­jekt.

Val­la­va­lit­su­se hal­dus- ja ehi­tu­so­sa­kon­na ju­ha­ta­ja Rii­na Rand üt­les, et kok­ku pro­jek­tee­ri­tak­se kerg­liik­lus­teed li­gi 5 ki­lo­meet­rit. Va­he­peal­se osa, Ki­vi­sil­la kin­nis­tust ku­ni Va­na-Pos­ti­jaa­ma tee­ni ja sealt eda­si Sil­la tee sil­la­ni peab projekteerima ja ehitama Ki­vi­sil­la kin­nis­tu ja sel­le lä­hia­la aren­da­ja: „2009. aas­tal keh­tes­ta­ti Tõ­hel­gi kü­las Ki­vi­sil­la kin­nis­tu ja lä­hia­la de­tail­pla­nee­rin­g. Aren­da­ja­ ko­hus­tus on pro­jek­tee­ri­da ja ra­ja­da enda ku­lul Ki­vi­sil­la de­tail­pla­nee­rin­gu alalt möö­da Va­na-Pos­ti­jaa­ma tä­na­vat ku­ni Va­na-Pos­ti­jaa­ma ja­la­käi­ja­te sil­la­ni kõn­ni­tee ja sel­le val­gus­tus. Li­saks tu­leb aren­da­jal re­konst­ruee­ri­da Sil­la tee ka­tast­riük­su­sel asuv Va­na-Pos­ti­jaa­ma ja­la­käi­ja­te sild vas­ta­valt pro­jek­ti­le, mil­le val­la­va­lit­sus nüüd koos kerg­liik­lus­tee pro­jek­tee­ri­mi­se­ga tel­lis.“

Nõu­kogude ajal ra­ja­tud Sil­la tee ja­la­käi­ja­te ka­heo­sa­li­se sil­la re­konst­ruee­ri­mi­seks – kan­de­konst­rukt­sioo­ni­de kind­lus­ta­mi­seks või asen­da­mi­seks ja käi­gu­tee laien­da­mi­seks – an­dis Raa­si­ku val­la­va­lit­sus kaks aas­tat ta­ga­si pro­jek­tee­ri­mis­tin­gi­mu­sed. Need näe­vad et­te, et re­konst­ruee­ri­mi­sel tu­leb säi­li­ta­da ja kor­ras­ta­da maa­ki­vist koo­ni­li­sed sil­la­sam­bad, juur­de­pää­su­tee­de be­too­nist piir­de­pos­tid ning sil­la­ni vii­vad mu­na­ki­vi­teed. Säi­li­ta­da tu­leb ka sil­la ja juur­de­pää­su­tee­de kaar­jas pi­ki­lõi­ge ja kes­kelt ahe­nev plaa­ni­la­hen­dus. Sil­la tekk ja külg­piir­ded pea­vad ole­ma kaa­saeg­sed, liht­sa vä­li­sil­me­ga ja tur­va­li­sed. Sil­la käi­gu­tee laius peab ole­ma vä­he­malt 2 meet­rit. Sild tu­leb val­gus­ta­da.

Val­la­va­lit­su­se tel­li­tud kerg­liik­lus­tee ehi­tusp­ro­jek­ti ja sil­la re­konst­ruee­ri­misp­ro­jek­ti täh­t­aeg on 20. au­gust.

Eelmine artikkelGeo­loo­gid hak­ka­vad kü­sit­le­ma Kuu­sa­lu val­la ela­nik­ke
Järgmine artikkelLok­sa ko­man­do pea­li­ku e-ki­ri Kuu­sa­lu val­la kü­la­va­ne­ma­te­le