LIISABEL HAMMER Arukülast ja CARMEN KAALO Kehrast võitsid Harjumaa lauluvõistluse

418
Õpe­ta­ja HE­LI KA­RU koos 13-15aas­tas­te noor­mees­te seas 2. ko­ha saa­vu­ta­nud HEND­RIK LILL­SOO ja nei­du­de võit­ja CAR­MEN KAA­LO­GA.

Har­ju­maa Lau­lu­lap­se võist­lus toi­mus tä­na­vu 6.-7. no­vemb­ril Kei­la kul­tuu­ri­kes­ku­ses. Ree­del võist­le­sid kol­me va­ne­ma ja lau­päe­val kolm noo­re­ma va­nu­se­rüh­ma lap­sed. Lau­lu­lap­si hin­das žürii, ku­hu kuu­lu­sid laul­ja Dag­mar Oja, laul­ja ja muu­si­ka­pe­da­goog Kers­ti Kuusk ning Nõm­me muu­si­ka­koo­li di­rek­tor, koo­ri­juht Ind­rek Vi­jard.

Või­dud Raa­si­ku ja Ani­ja val­la lau­lu­pii­ga­de­le
Kõi­ge esi­me­se­na võis­tel­nud 10-12aas­tas­te tü­tar­las­te seas või­tis esi­ko­ha Aru­kü­la põ­hi­koo­li õpi­la­ne, 12aas­ta­ne Lii­sa­bel Ham­mer.

Lii­sa­bel Ham­mer on laul­nud pi­si­ke­sest pea­le, Har­ju­maa Lau­lu­lap­sel käis ta es­imest korda ka­hek­sa aas­tat ta­ga­si, siis saa­vu­tas 3-4aas­tas­te mu­di­las­te seas 2. ko­ha. Too­na­se las­teaia­lap­se lau­luõ­pe­ta­ja oli Anžel­la Veel­maa.

Oma prae­gu­se õpe­ta­ja Kül­li Ovi­ri juu­res käib nüüd 6. klas­sis õp­piv Lii­sa­bel Ham­mer laul­mas ala­tes 1. klas­sist. Lau­lab koo­ris ja an­samb­lis, käib so­lis­ti­de rin­gis. Ko­du­val­la lau­lu­võist­lus­tel on ta osa­le­nud ka va­rem, võit­nud seal erip­ree­miaid.

„Va­rem on te­da när­vid vei­di alt ve­da­nud, nüüd on tul­nud ene­se­kind­lust juur­de,“ sõ­nas õpe­ta­ja.

Ta li­sas, et maa­kon­na lau­lu­võist­lu­se või­du­le ai­tas kaa­sa Lii­sa­bel Ham­me­ri vä­ga kau­nis hääl. Kui Aru­kü­la koo­li 4.-5. klas­si­de tüd­ru­ku­te an­sam­bel sai ke­va­del Alo Mat­tii­se­ni kon­kur­sil 2. ko­ha, an­ti Lii­sa­bel Ham­me­ri­le kau­ni hää­le eri­pree­mia: „Ta lau­lis kõr­get saa­te­häält ük­si ja jäi žürii­le kõr­va, kus­juu­res seal oli um­bes 300 laul­jat. Nii et üks te­ma trump on vaiel­da­ma­tult kau­nis hää­le­täm­ber. Õp­pi­si­me ka se­da, et ol­la la­val häs­ti aus ja laul­da sü­da­mest.“

13-15aas­tas­te nei­du­de võit­ja oli He­li Ka­ru õpi­la­ne, 15aas­ta­ne Car­men Kaa­lo Keh­rast. Ka te­ma on laul­mi­se­ga te­ge­le­nud ja lau­lu­võist­lus­tel käi­nud pi­si­ke­sest pea­le, Har­ju­maa Lau­lu­lap­sel osa­les es­ma­kord­selt sa­mu­ti 3-4aas­tas­te va­nu­se­rüh­mas ning päl­vis siis 3. ko­ha. Roh­kem kui 10 aas­tat hil­jem tu­li võit.

„Car­men on vä­ga an­de­kas ja töö­kas, ta on vä­ga hea õp­pi­ja ning are­neb kii­relt. On end laul­mi­ses vä­ga häs­ti leid­nud ja jul­geb sel­le kau­du ava­da ja väl­jen­da­da,“ kii­tis õpe­ta­ja He­li Ka­ru.

Veel au­hin­na­li­si koh­ti
3-4aas­tas­te mu­di­las­te hul­gas või­tis He­li Ka­ru õpi­la­ne Kai­sa Kii­sel Keh­rast 2. ko­ha.
5-6aas­tas­test pois­test sai Anžel­la Veel­maa õpi­la­ne Do­mi Ka­ru Aru­kü­last 3. ko­ha, tüd­ru­ku­test erip­ree­mia Kir­si­ka Ku­nin­gas sa­mu­ti Raa­si­ku val­last. Te­ma õpe­ta­ja on He­li Ka­ru.

13-15aas­tas­test tü­tar­las­test sai So­fia Ru­ti­ku Kuu­sa­lu val­last 2. ko­ha ning Li­set­te Moks noo­re mit­me­külg­se muu­si­ku erip­ree­mia. Mõ­le­ma õpe­ta­ja on Kül­li-Kat­ri Es­ken. Noor­mees­test päl­vis 2. ko­ha He­li Ka­ru õpi­la­ne Hend­rik Lill­soo Keh­rast.

16-18aas­tas­te noor­mees­te esi­kol­mik: 2. ko­ha saa­vu­ta­nud OS­KAR PAIS­TE, võit­ja VLA­DI­MIR TU­DO­ROV ja HAR­DI ORAS.

16-18aas­tas­test noor­mees­test sai Kuu­sa­lu kesk­koo­li abi­tu­rient Os­kar Pais­te 2. ko­ha, te­ma koo­li­vend Har­di Oras Jõe­läht­me val­last 3. ko­ha. Mõ­le­ma õpe­ta­ja on He­li Ka­ru. Või­tis Kül­li Ovi­ri õpi­la­ne Vla­di­mir To­du­rov Rae val­last. Kül­li Ovir on ka sel­le va­nu­se­rüh­ma nei­du­de võit­ja õpe­ta­ja.

„Küm­me­kond aas­tat ta­ga­si võis Har­ju­maa Lau­lu­lap­sel ko­ha­ta vä­ga eri­ne­va ta­se­me­ga laul­jaid. Nüüd oli ük­si­ku­tel juh­tu­del kuul­da mõnd mus­ta noo­ti,“ mär­kis tä­na­vu kol­me esi­ko­ha võit­nud lau­lu­lap­se õpe­ta­ja Kül­li Ovir.

Ka He­li Ka­ru hin­das tä­na­vu­se lau­lu­võist­lu­se ta­se­me vä­ga kõr­geks. Te­ma õpi­la­si pää­ses sel aas­tal maa­kon­na võist­lu­se­le Ani­ja, Raa­si­ku, Kuu­sa­lu ja Jõe­läht­me val­last kok­ku 16: „Olen nen­de­ga vä­ga ra­hul. Hend­rik Lill­soo saa­vu­tas esi­mest kor­da au­hin­na­li­se ko­ha, pi­si­ke Kai­sa Kii­sel võist­les al­les esi­mest kor­da. Os­kar Pais­te, kes lau­lab Har­ju-Jaa­ni noor­te mees­koo­ris, alus­tas soo­lo­lau­lu­ga al­les 2019. aas­ta tal­vel.“

Eelmine artikkelKuu­sa­lu Kuns­ti­de Kool kan­nab nüüd HU­GO LEP­NUR­ME ni­me
Järgmine artikkelJalu­ta­si­me Ani­ja mõi­sa­par­gis